ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นแบบ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นแบบ Active Learning

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย เพ็ญวิภา สรรคชา

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นแบบ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นแบบ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นแบบ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นแบบ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยแบ่งการดำเนินการวิจัย เป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน โดยศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวคิด ทฤษฎี กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่มคือ 1.1 ครูผู้สอนสังคมศึกษา จำนวน 6 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 118 คน ได้มาโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ค่าความเชื่อมั่น 95% (จากนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งหมด จำนวน 173 คน) เครื่องมือที่ใช้คือทั้งแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสอบถาม การวิเคราะห์ ใช้แบบวิเคราะห์เนื้อหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 สร้างและหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นแบบ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 29 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยจับสลากซึ่งใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Unit of Analysis) เครื่องมือที่ใช้ คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นแบบ Active Learning และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์ ใช้แบบวิเคราะห์เนื้อหา แบบประเมินความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระยะที่ 3 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นแบบ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 29 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ คือ การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นแบบ Active Learning ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้สถิติค่าที (t-Test) แบบ Dependent Samples ระยะที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นแบบ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 29 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยจับสลากซึ่งใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Unit of Analysis) เครื่องมือที่ใช้ คือแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นแบบ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า

ระยะที่ 1 ผลศึกษาสภาพ ปัญหา การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นแบบ

Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มี 2 ส่วนคือ 1.1 จากการสัมภาษณ์ครู 6 คน ที่สอนวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนภูดินแดงวิทยา พบว่า สภาพและปัญหาการสอนเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ 1) ด้านนักเรียน นักเรียนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย แนวคิดการปฏิบัติตนตามหลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังไม่เห็นคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการดำเนินชีวิตและการแก้ปัญหาสังคมในปัจจุบันยังไม่สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้นักเรียนยังไม่สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้คนอื่นรับรู้ได้ นักเรียนขาดการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ขาดกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง 2) ด้านครู ครูขาดความเข้าใจหลักสูตร การสอนมีลักษณะการให้ความรู้มากกว่าการส่งเสริมให้นักเรียนได้ ฝึกทักษะกระบวนการคิด ครูขาดเทคนิคการสอนที่เร้าใจ ขาดเครื่องมือในการวัดผลประเมินที่มีคุณภาพ ขาดสื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บรรยากาศไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูสอนแบบบรรยายหรือให้นักเรียนทำรายงานแต่ไม่ได้เป็นการนำเสนอ ขาดการทำงานเป็นกลุ่ม จึงทำให้นักเรียนไม่สนใจ ไม่เข้าใจบทเรียน และเบื่อหน่ายบทเรียน 3) ด้านกระบวนการเรียนรู้ ครูไม่ได้เน้นความสำคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำได้ แต่เน้นเนื้อหาสาระทางความรู้ โดยใช้การท่องจำมากกว่าการฝึกปฏิบัติใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเดิม ๆ เน้นการให้ความรู้แบบบรรยาย ขาดการทำงานเป็นกลุ่ม 4) ด้านเนื้อหา การกำหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังไม่ครอบคลุมแนวคิด ความหมาย การปฏิบัติตนและหลักการสำคัญ และ 1.2 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จำนวน 118 คน พบว่า สภาพในปัจจุบันการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นแบบ Active Learning โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 3) ด้านด้านกระบวนการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 ส่วนปัญหา การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นแบบ Active Learning โดยรวมและรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ

ด้านกระบวนการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และด้านความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.86 ตามลำดับ ระยะที่ 2 พบว่า ชุดกิจกรรมและคู่มือสำหรับครูการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นแบบ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.03/91.08 ระยะที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นแบบ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 51.48 ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 24.52 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระยะที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจหลังการเรียนวิชาสังคมศึกษา ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นแบบ Active Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54

โพสต์โดย Nim : [16 มี.ค. 2563 เวลา 10:57 น.]
อ่าน [2064] ไอพี : 223.206.249.152
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ