ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ด้วยวัสดุเหลือใช้ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

ผลงานที่ประสบความสำเร็จ

ชื่อผลงาน รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กโดยใช้จัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์

ด้วยวัสดุเหลือใช้ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเก่า

ชื่อผู้นำเสนอ นางอารีย์ ศรีทวีวัฒน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาล

ปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ด้วยวัสดุเหลือใช้

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ด้วยวัสดุเหลือใช้

ผลที่ได้รับ

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

1. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาล

ปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ด้วยวัสดุเหลือใช้

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ด้วยวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 พบว่า หลังการจัดประสบการณ์ นักเรียนมีการความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กสูงขึ้น กว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างเห็นได้ชัดเจน เนื่องจาก การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ด้วยวัสดุเหลือใช้ เป็นกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยกระบวนการให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อเล็ก มือ นิ้วมือในการหยิบ จับ สัมผัสวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆในกิจกรรมการ ตัด ปะ การขยำ และการร้อย โดยการนำวัสดุเหลือใช้ชนิดต่างๆมาสร้างผลงานตามความคิดจินตนาการ มาดัดแปลงให้เป็นรูปร่าง รูปทรงต่างๆอย่างประณีตสวยงามและเป็นผลผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ(ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ประสานมิตร,2555: 7) การจัดกิจกรรมประดิษฐ์สำหรับเด็กปฐมวัย มีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีความเหมาะสมกับเด็กเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน จึงควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของเด็กควรเปิดโอกาสให้เด็กได้สังเกต สำรวจ ฝึกฝนให้เกิดกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอย่างมีขั้นตอน จะทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำของที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง พร้อมทั้งยังช่วยส่งเสริมสมาธิให้เด็กมีความมุ่งมั่นอดทนในการทางานมากขึ้นด้วย การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ชิ้นงานต้องเลือกให้เหมาะสมจึงจะได้งานออกมามีคุณภาพ และสามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กได้อย่างเต็มที่และสอดคล้องกับ (วรรณี วงศ์พานิชย์,2555: 21) สื่อที่ดีจึงควรเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วย และการทำกิจกรรมงานประดิษฐ์เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการใช้สื่อจากวัสดุเหลือใช้ นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมงานประดิษฐ์ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย มักพบปัญหาการใช้สื่อต่างๆ มักมองข้ามการใช้สื่อจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบตัว ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงควรคิดคำนึงในการจัดเตรียมสื่อต่างๆ ให้เด็กได้รับรู้คุณค่าของสื่อวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบตัวเด็ก ฝึกให้เด็กรู้จักใช้สื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุที่ตนเองสนใจผ่านกระบวนการคิดในการสร้างผลงานของตนเองและรู้จักเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ตนเองเลือกอย่างทะนุถนอม มีความอดทนมุ่งมั่นในการผลิตชิ้นงานของตนเอง ดังนั้น กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ด้วยวัสดุเหลือใช้ จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์

ด้วยวัสดุเหลือใช้

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ด้วยวัสดุเหลือใช้ พบว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีจำนวนคนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 80 สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ด้วยวัสดุเหลือใช้ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะการจัดกิจกรรมหลาย เช่น การฉีก ตัด ปะ การขยำ การร้อย การประดิษฐ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา และช่วยส่งเสริมการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการในการใช้กล้ามเนื้อเล็กได้เป็นอย่างดี

ผลที่เกิดขึ้นกับครู

1. สามารถนำไปเผยแพร่ให้แก่เพื่อนครูต่างโรงเรียนไปใช้พัฒนานักเรียนในระดับปฐมวัยต่อไปได้ ทำให้เกิดการยอมรับจากเพื่อนครู

2. เป็นการพัฒนาตนเองในการศึกษาหาความรู้ในสาขาวิชาที่สอน มีแนวคิด มีวิธีการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้ครูมีเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลายมากขึ้น สามารถนำไปเป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนในด้านอื่นๆ ต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาและชุมชน

เนื่องจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการในการใช้กล้ามเนื้อเล็กได้ดี ทำให้เด็กได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมการฉีกตัดปะกระดาษ กิจกรรมวาดภาพระบายสี นำชื่อเสียงมาสู่สถานศึกษา สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นเพราะนักเรียนมีพัฒนาการในการใช้กล้ามเนื้อเล็กที่คล่องแคล่ว เป็นพื้นฐานที่ดีในการเขียน สถานศึกษาจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชน ในด้านการจัดการเรียนการสอนและได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามผ่านทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก

โพสต์โดย เขียว : [16 มี.ค. 2563 เวลา 13:41 น.]
อ่าน [1779] ไอพี : 182.232.249.223
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 233,240 ครั้ง
การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่ง
การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่ง

เปิดอ่าน 11,241 ครั้ง
ไอพ่นเกือบยิงจานผีร่วง เครื่องบินขับไล่อังกฤษกระหน่ำจานบิน
ไอพ่นเกือบยิงจานผีร่วง เครื่องบินขับไล่อังกฤษกระหน่ำจานบิน

เปิดอ่าน 17,914 ครั้ง
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

เปิดอ่าน 9,417 ครั้ง
ร้อนนี้กินอย่างไร เย็นทั้งกาย สุขทั้งใจ
ร้อนนี้กินอย่างไร เย็นทั้งกาย สุขทั้งใจ

เปิดอ่าน 28,509 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษา การศึกษายุค 4.0 : โดย ประเสริฐ ตันสกุล
การปฏิรูปการศึกษา การศึกษายุค 4.0 : โดย ประเสริฐ ตันสกุล

เปิดอ่าน 438,373 ครั้ง
สมรรถนะของครู
สมรรถนะของครู

เปิดอ่าน 16,485 ครั้ง
กล้วยหอม ตัวช่วยลดน้ำหนักอย่างได้ผล
กล้วยหอม ตัวช่วยลดน้ำหนักอย่างได้ผล

เปิดอ่าน 13,071 ครั้ง
อวสาน ส้วมนั่งยอง! ครม.ประกาศ ปี 59 ทุกครัวเรือนต้องใช้ส้วมชักโครก 90% รับสังคมผู้สูงวัย
อวสาน ส้วมนั่งยอง! ครม.ประกาศ ปี 59 ทุกครัวเรือนต้องใช้ส้วมชักโครก 90% รับสังคมผู้สูงวัย

เปิดอ่าน 7,743 ครั้ง
มารู้จักวิธีป้องสิวกันดีกว่า
มารู้จักวิธีป้องสิวกันดีกว่า

เปิดอ่าน 9,353 ครั้ง
7 วิธี เอาชนะริ้วรอย
7 วิธี เอาชนะริ้วรอย

เปิดอ่าน 10,955 ครั้ง
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ครูใหญ่-ปฏิรูปศึกษา
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ครูใหญ่-ปฏิรูปศึกษา

เปิดอ่าน 11,748 ครั้ง
ศธ.เปิด ตู้ ปณ. 319 รับเรื่องร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะถึง รมว.ศธ.โดยตรง
ศธ.เปิด ตู้ ปณ. 319 รับเรื่องร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะถึง รมว.ศธ.โดยตรง

เปิดอ่าน 7,038 ครั้ง
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (2)
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (2)

เปิดอ่าน 12,606 ครั้ง
เคล็ด(ไม่)ลับ
เคล็ด(ไม่)ลับ'หัวกะทิ'

เปิดอ่าน 15,084 ครั้ง
กรมอนามัยแนะ4ขั้นตอนออกกำลังกายให้ปลอดภัย
กรมอนามัยแนะ4ขั้นตอนออกกำลังกายให้ปลอดภัย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,762 ครั้ง
ทำอย่างไรเมื่อคุณก้าวเข้าสู่วิกฤตวัยกลางคน (midlife crisis)
ทำอย่างไรเมื่อคุณก้าวเข้าสู่วิกฤตวัยกลางคน (midlife crisis)

เปิดอ่าน 9,987 ครั้ง
ปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาระดับภูมิภาค สะท้อนความล้มเหลวของใคร หรือจะหนีเสือปะจระเข้ โดย ณรงค์ ขุ้มทอง
ปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาระดับภูมิภาค สะท้อนความล้มเหลวของใคร หรือจะหนีเสือปะจระเข้ โดย ณรงค์ ขุ้มทอง

เปิดอ่าน 9,740 ครั้ง
ถือศีล กินเจ
ถือศีล กินเจ

เปิดอ่าน 12,304 ครั้ง
เปิดตัว "น้องกรณ์" หนูน้อย 1 ขวบ หัวใจใฝ่ธรรมะ ในคลิปดัง "ลูกศิษย์วัดตัวน้อยนั่งสัปหงก"
เปิดตัว "น้องกรณ์" หนูน้อย 1 ขวบ หัวใจใฝ่ธรรมะ ในคลิปดัง "ลูกศิษย์วัดตัวน้อยนั่งสัปหงก"

เปิดอ่าน 12,456 ครั้ง
น้อมรำลึกถึง สมเด็จย่า เส้นทางแม่ฟ้าหลวงทรงสร้างคน
น้อมรำลึกถึง สมเด็จย่า เส้นทางแม่ฟ้าหลวงทรงสร้างคน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ