ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานศิลปะ เรื่อง เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงพื้นที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานศิลปะ เรื่อง เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงพื้นที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้วิจัย กฤษณ์ จันทร์ทับ

ปีที่ศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานศิลปะ 2)เพื่อร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานศิลปะ เรื่อง เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงพื้นที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 63)เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานศิลปะ เรื่อง เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงพื้นที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 64)เพื่อประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานศิลปะ เรื่อง เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงพื้นที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้วิธีจับฉลากได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 27 คนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย1) แบบสอบถามความคิดเห็น 2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานศิลปะ เรื่อง เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงพื้นที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 63) แบบประเมินความเหมาะสม4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 6) แบบประเมินทักษะการเรียนรู้โครงงานศิลปะและ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent

ผลการวิจัยพบว่า

1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานศิลปะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงพื้นที่

การจัดการเรียนการสอนควรให้ผู้เรียนเกิดความท้าท้ายสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอยากเรียนโดยแสวงหาความรู้จากการสืบค้นข้อมูล จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆโดยใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นกิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วมในการเลือกและตัดสินใจ ช่วยเพิ่มความสนใจและแรงจูงใจให้นักเรียนซึ่งมีความรู้ต่างกัน ได้แสดงออกอย่างเท่ากัน นักเรียนซึ่งอ่อนในด้านใดด้านหนึ่งอาจใช้ความสามารถพิเศษด้านอื่นของตนช่วยให้งานสำเร็จได้ไม่แพ้ผู้อื่นอีกทั้งการเรียนการสอนสาระที่ 1 ทัศนศิลป์ ควรใช้การเรียนสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน การเรียนการสอนควรมุ่งที่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยมีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้น ทำให้เกิดความคิดใหม่ต่อเนื่องกัน และความคิดสร้างสรรค์นี้ประกอบด้วย ความคล่องในการคิด ความคิดยืดหยุ่น และความคิดที่เป็นของตนเองโดยเฉพาะหรือความคิดริเริ่ม การเรียนมุ่งส่งเสริมทักษะกระบวนการทำงาน การลงมือทำงานด้วยตนเองโดยมุ่งเน้นการฝึกวิธีการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการทำงานเป็นรายบุคคล การทำงานเป็นรายกลุ่ม ซึ่งจะทำให้สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การวิเคราะห์งาน การวางแผนในการทำงาน การปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน

2. การร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานศิลปะ เรื่อง เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงพื้นที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ใช้รูปแบบ “PAT Model”ประกอบด้วย1) ขั้นเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ (Preparing : P) 2) การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning : A) 3) การถ่ายโยงความรู้ (Transportability Evaluation : T)ส่วนการตรวจสอบรูปแบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก การทดสอบค่าประสิทธิภาพขั้นทดลองภาคสนาม พบว่ามีประสิทธิภาพ80.14/80.67สามารถนำรูปแบบไปใช้เป็นเครื่องมือในการทดลองขั้นต่อไป

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานศิลปะ เรื่อง เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงพื้นที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ได้ค่าประสิทธิภาพ82.41/83.46

4.การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานศิลปะ เรื่อง เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงพื้นที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2) การประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในการสร้างผลงานอยู่ระดับมาก

3) การประเมินทักษะการเรียนรู้โครงงานศิลปะ ของนักเรียนอยู่ระดับมาก

4) การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย chalermpon4 laothiang : [17 มี.ค. 2563 เวลา 08:26 น.]
อ่าน [1321] ไอพี : 184.22.103.111
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ