ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการบร้ิหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นคณลักษณะดี เก่งและมีความสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ ที่เน้นคุณลักษณะดี เก่ง และมีความสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต

ผู้ประเมิน นางสาวอัจฉรา แก้วมุณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นคุณลักษณะดี เก่ง และมีความสุข 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นคุณลักษณะดี เก่ง และมีความสุข 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นคุณลักษณะดี เก่ง และมีความสุข 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นคุณลักษณะดี เก่ง และมีความสุข ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมผลการวิจัย ประมวลข้อมูลการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งหมด และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นคุณลักษณะดี เก่ง และมีความสุข ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นคุณลักษณะดี เก่ง และมีความสุข เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร และแนวทางการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ พบว่า แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนมีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของเทศบาลตำบลศรีสุนทรหลายประเด็น โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามบริบทของท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมของตนเอง พร้อมทั้งส่งเสริมการจัดประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต รู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างสร้างสรรค์ ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข และจากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการสนทนากลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการในการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นคุณลักษณะดี เก่ง และมีความสุข พบว่า ทุกคนมีความเห็นว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นคุณลักษณะดี เก่ง และมีความสุข มีความสำคัญซึ่งเป็นการวางรากฐานคุณลักษณะนิสัยที่ติดตัวคงทนถาวรของนักเรียน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินวิถีชีวิตในอนาคต และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

2.รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นคุณลักษณะดี เก่ง และมีความสุขที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า “LACTE Model” มีองค์ประกอบดังนี้ L = Leadership การสร้างภาวะผู้นำ A : กิจกรรมสร้างความตระหนัก (Awareness) C : การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (Creative Communication) T : กิจกรรมปฏิบัติงานเป็นทีม (Team Work) E : กิจกรรมการประเมินผล (Evaluation)

3. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นคุณลักษณะดี เก่ง และมีความสุข พบว่า ด้านการจัดประสบการณ์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านการประเมินผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.75) รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติงานเป็นทีม ( = 4.67) ส่วนด้านที่ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการสร้างภาวะผู้นำ ( = 4.57)

4. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นคุณลักษณะดี เก่ง และมีความสุขของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรครั้งนี้ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบการมีส่วนร่วม พบว่า ผลการประเมินการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์ที่เน้นคุณลักษณะดี เก่ง และมีความสุข มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ครูจัดประสบการณ์โดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะที่ต้องการ และครูจัดฐานกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอย่างหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

โพสต์โดย อัจ : [17 มี.ค. 2563 เวลา 13:51 น.]
อ่าน [1421] ไอพี : 118.173.161.101
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ