ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารด้วยสื่อมัลติมีเดีย DynEd (ไดเนท) ผ่านสื่อการสอนแบบออนไลน์ โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง อำเภอน้ำเ

ชื่อผู้ประเมิน นางสาวพยัตติกา ห้วยจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาเวียง

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ปีที่รายงาน 2561

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานการประเมินโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารด้วยสื่อมัลติมีเดีย DynEd (ไดเนท) ผ่านสื่อการสอนแบบออนไลน์ โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) 3) ประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และ 4) ประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารด้วยสื่อมัลติมีเดีย DynEd (ไดเนท) ผ่านสื่อการสอนแบบออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงาน ตามโครงการ โดยทำการประเมินกับแหล่งข้อมูล ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน ผู้สนับสนุน จำนวน 9 คน ผู้ปกครอง จำนวน 46 คน และนักเรียน จำนวน 46 คน รวมทั้งสิ้น 117 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสรุปข้อมูล จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้สนับสนุน ตามโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารด้วยสื่อมัลติมีเดีย DynEd (ไดเนท) ผ่านสื่อการสอนแบบออนไลน์ เกี่ยวกับ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองตามโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารด้วยสื่อมัลติมีเดีย DynEd (ไดเนท) ผ่านสื่อการสอนแบบออนไลน์ เกี่ยวกับ ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ฉบับที่ 3 แบบสัมภาษณ์ของนักเรียน ตามโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารด้วยสื่อมัลติมีเดีย DynEd (ไดเนท) ผ่านสื่อการสอนแบบออนไลน์ เกี่ยวกับ ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตามโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารด้วยสื่อมัลติมีเดีย DynEd (ไดเนท) ผ่านสื่อการสอนแบบออนไลน์ เกี่ยวกับ ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ฉบับที่ 5 แบบสรุปผลการประเมินด้านทักษะภาษาอังกฤษเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ตามแบบรายงานของงานส่งเสริมและพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ และฉบับที่ 6 แบบบันทึกการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ที่เน้นการสื่อสารด้วยสื่อมัลติมีเดีย DynEd (ไดเนท) ผ่านสื่อการสอนแบบออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา บรรยายสรุป ในเชิงพรรณนา และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ พบว่า ระดับความคิดเห็นในด้านบริบทของโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารด้วยสื่อมัลติมีเดีย DynEd (ไดเนท) ผ่านสื่อการสอนแบบออนไลน์ โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อ 3 อันดับแรก พบว่า โครงการ ได้กำหนดหลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการนี้สามารถยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษได้ รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน การนำมัลติมิเดีย DynEd (ไดเนท) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูภาษาอังกฤษได้ ความเหมาะสมของกิจกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงการ และความเป็นไปได้ของการดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามลำดับ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่า ระดับความคิดเห็นในด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารด้วยสื่อมัลติมีเดีย DynEd (ไดเนท) ผ่านสื่อการสอนแบบออนไลน์ โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อ 3 อันดับแรก พบว่า ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการมีศักยภาพและความพร้อม ในการดำเนินโครงการ บุคลากรในการดำเนินโครงการมีจำนวนเพียงพอ รองลงมาคือ งบประมาณที่ใช้มีความเหมาะสม ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ มีความเหมาะสม วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้เพียงพอในการดำเนินกิจกรรม และคู่มือดำเนินโครงการ มีรายละเอียดชัดเจน ตามลำดับ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ

3.1 ในภาพรวม ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และผู้สนับสนุน พบว่า ระดับความคิดเห็นในด้านกระบวนการของโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารด้วยสื่อมัลติมีเดีย DynEd (ไดเนท) ผ่านสื่อการสอนแบบออนไลน์ โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อ 3 อันดับแรก พบว่า โรงเรียนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง รองลงมาคือ แผนและปฏิทินการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมมีความชัดเจนและเหมาะสม โรงเรียนได้นำผลการประเมินมาปรับปรุง และแก้ไขพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และโรงเรียนได้ดำเนินโครงการตามแผนและปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ตามลำดับ

3.2 ในภาพรวม ผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ระดับความคิดเห็นในด้านกระบวนการของโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารด้วยสื่อมัลติมีเดีย DynEd (ไดเนท) ผ่านสื่อการสอนแบบออนไลน์ โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อ 3 อันดับแรก พบว่า โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ปกครองได้รับทราบ รองลงมาคือ ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์และการดำเนินการในกิจกรรมของโครงการ และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมของโครงการ ตามลำดับ

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ

4.1 ด้านทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT)

ในภาพรวม ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้สนับสนุน มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อ 3 อันดับแรก พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี รองลงมาคือ นักเรียนส่วนใหญ่ มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษด้วยสื่อ ตามลำดับ

ในภาพรวม ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟัง โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การ เมื่อพิจารณารายข้อ 3 อันดับแรก พบว่า การเรียนรู้จากสื่อมัลติมิเตีย DynEd (ไดเนท) รับรู้การออกเสียงและสำเนียงการพูด รองลงมาคือ กิจกรรมทักทาย สบายๆ ด้วยภาษาอังกฤษ (Say Hi By English Fun) เพื่อ (ฝึกทักษะการฟังและ การสนทนากลับ) และกิจกรรมฟังนิทานภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

ในภาพรวม ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมทักษะการพูด โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อ 3 อันดับแรก พบว่า กิจกรรมทักทายภาษาอังกฤษหน้าเสาธง รองลงมาคือ การเรียนรู้จากสื่อมัลติมิเตีย DynEd (ไดเนท) รับรู้การออกเสียงและสำเนียงการพูด และกิจกรรมร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

ในภาพรวม ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อ 3 อันดับแรก พบว่า กิจกรรมทำคำศัพท์ และบทสนทนาที่สำคัญ ติดตามมุมห้อง มุมเสา ต้นไม้ หรือระหว่างทางเดินเข้าโรงเรียน รองลงมาคือ การเรียนรู้จากสื่อมัลติมิเตีย DynEd (ไดเนท) รับรู้การออกเสียงและสำเนียงการพูด จัดมุมภาษาอังกฤษน่ารู้ ตามลำดับ

ในภาพรวม ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเขียน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อ 3 อันดับแรก พบว่า กิจกรรมเขียนคำศัพท์ และสร้างประโยคอย่างง่าย รองลงมาคือ กิจกรรมเขียนคำศัพท์ และสร้างประโยคอย่างง่าย และกิจกรรมคัดลอกบทสนทนา หรือการเขียนตามต้นฉบับ ตามลำดับ

4.2 ด้านความพึงพอใจต่อผลผลิตของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารด้วยสื่อมัลติมีเดีย DynEd (ไดเนท) ผ่านสื่อการสอนแบบออนไลน์

ในภาพรวม ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้สนับสนุน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การเมื่อพิจารณารายข้อ 3 อันดับแรก พบว่า นักเรียนสามารถนำทักษะภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกิจกรรมมีการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ครูมีความรู้ และความสามารถออกแบบกิจกรรม ที่เสริมประสบการณ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านทักษะภาษาอังกฤษแนวใหม่ เพื่อการสื่อสาร (DynEd) และนักเรียนเกิดทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนด้านภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

ในภาพรวม ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อ 3 อันดับแรก พบว่า นักเรียนเกิดทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะและการเขียนด้านภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการรู้นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ด้วยสื่อมัลติมิเดีย DynEd (ไดเนท) ผ่านสื่อการสอนแบบออนไลน์ และครูมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแนวใหม่เพื่อการสื่อสาร (DynEd) ตามลำดับ

4.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ในปีการศึกษา 2559 - 2560

1) แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภาษาอังกฤษ

พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษระหว่างปีการศึกษา 2559 กับปีการศึกษา 2560 มีผลการเรียนอยู่ในระดับ 4 ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 31.11 เพิ่มเป็นร้อยละ 52.17 ในปีการศึกษา 2560

2) แบบสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อเทียบระหว่างปีการศึกษา 2559 กับ

ปีการศึกษา 2560 พบว่า ในสาระภาษาอังกฤษ มีคะแนนพัฒนาการเพิ่มขึ้น 4.59

3) แบบสรุปผลการทดสอบระดับทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ด้วยโปรแกรมสื่อมัลติมิเดีย (DynEd) ไดเนท

ผลการทดสอบระดับทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ด้วยโปรแกรมสื่อมัลติมิเดีย (DynEd) ไดเนทโรงเรียนบ้านหนองนาเวียง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อเทียบระหว่างปีการศึกษา 2559 กับ ปีการศึกษา 2560 พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ มีผลการทดสอบอยู่ในระดับ Very good (ดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 93.33 และ 93.48 ตามลำดับ

4) แบบสรุประดับความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ด้วยโปรแกรมสื่อมัลติมิเดีย (DynEd) ไดเนท ตามแนวทาง “กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป” หรือ CEFR

พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีระดับความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ด้วยโปรแกรมสื่อมัลติมิเดีย (DynEd) ไดเนท ตามแนวทาง “กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป” หรือ CEFR โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานด้วยโปรแกรม (DynEd) ไดเนท ผ่านเกณฑ์ระดับความสามารถทางภาษาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.6) A1 คิดเป็นร้อยละ 100

5) แบบสรุปการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารด้วยสื่อมัลติมีเดีย DynEd (ไดเนท) ผ่านสื่อการสอนแบบออนไลน์

พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระดับความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารด้วยสื่อมัลติมีเดีย DynEd (ไดเนท) ผ่านสื่อการสอนแบบออนไลน์ โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนมากอยู่ในระดับดี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14

6) แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศตามหัวข้อการประเมินนิเทศการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา

พบว่า การประเมินนิเทศการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารด้วยสื่อมัลติมีเดีย DynEd (ไดเนท) ผ่านสื่อการสอนแบบออนไลน์ โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายด้าน 3 อันดับแรก พบว่า บุคลิกภาพของครู รองลงมาคือ การเตรียมการจัดการเรียนรู้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน การใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการดำเนินการจัดการเรียนรู้ ตามลำดับ

โพสต์โดย เอ๋ : [20 มี.ค. 2563 เวลา 08:29 น.]
อ่าน [3709] ไอพี : 110.77.242.250
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,598 ครั้ง
จวกยับเนื้อหาวิชาสังคมฯ ม.4-6 ไม่ตรงข้อเท็จจริง
จวกยับเนื้อหาวิชาสังคมฯ ม.4-6 ไม่ตรงข้อเท็จจริง

เปิดอ่าน 36,877 ครั้ง
Public Domain คืออะไร?
Public Domain คืออะไร?

เปิดอ่าน 9,736 ครั้ง
เลือกของขวัญ... ในวันพิเศษ
เลือกของขวัญ... ในวันพิเศษ

เปิดอ่าน 14,526 ครั้ง
พระสรัสวดี
พระสรัสวดี

เปิดอ่าน 10,124 ครั้ง
ข้อมูลควรรู้ เกี่ยวกับ "เครดิตบูโร" ว่าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?
ข้อมูลควรรู้ เกี่ยวกับ "เครดิตบูโร" ว่าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?

เปิดอ่าน 41,074 ครั้ง
ประโยชน์ 5 ข้อของการรีไฟแนนซ์บ้าน
ประโยชน์ 5 ข้อของการรีไฟแนนซ์บ้าน

เปิดอ่าน 14,920 ครั้ง
สรุปผลการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเอกชนทางการศึกษาของนักเรียนไทย
สรุปผลการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเอกชนทางการศึกษาของนักเรียนไทย

เปิดอ่าน 18,680 ครั้ง
เงินเดือน ผู้ว่าฯ กทม. เท่าไหร่??
เงินเดือน ผู้ว่าฯ กทม. เท่าไหร่??

เปิดอ่าน 15,522 ครั้ง
ลายมือผู้นำระดับโลก
ลายมือผู้นำระดับโลก

เปิดอ่าน 10,365 ครั้ง
เก็บโลกไว้ให้ลูกหลานด้วย “10 วิถีใช้ชีวิตพอเพียง”
เก็บโลกไว้ให้ลูกหลานด้วย “10 วิถีใช้ชีวิตพอเพียง”

เปิดอ่าน 13,459 ครั้ง
อาหารกับการออกกำลัง
อาหารกับการออกกำลัง

เปิดอ่าน 11,259 ครั้ง
ทายนิสัยจากคำนาม ที่คุณเรียกแทนชื่อตัวเอง
ทายนิสัยจากคำนาม ที่คุณเรียกแทนชื่อตัวเอง

เปิดอ่าน 33,772 ครั้ง
การดองผลไม้
การดองผลไม้

เปิดอ่าน 15,564 ครั้ง
สาวเกาหลีเต้น กังนัมสไตล์
สาวเกาหลีเต้น กังนัมสไตล์

เปิดอ่าน 16,612 ครั้ง
ใครเป็นหนี้???..มีทางออก
ใครเป็นหนี้???..มีทางออก

เปิดอ่าน 62,276 ครั้ง
เพลงประจำอาเซียน (ASEAN SONG)
เพลงประจำอาเซียน (ASEAN SONG)
เปิดอ่าน 12,279 ครั้ง
ดูให้ชัด รัฐธรรมนูญ ม.286 ให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแน่ หรือ?
ดูให้ชัด รัฐธรรมนูญ ม.286 ให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแน่ หรือ?
เปิดอ่าน 21,180 ครั้ง
เตือน "5 โรคร้าย" อันตรายต่อ "ครู" แนะเทคนิคดูแลสุขภาพ
เตือน "5 โรคร้าย" อันตรายต่อ "ครู" แนะเทคนิคดูแลสุขภาพ
เปิดอ่าน 30,770 ครั้ง
การประเมินผลการเรียนโดยการสัมภาษณ์
การประเมินผลการเรียนโดยการสัมภาษณ์
เปิดอ่าน 25,760 ครั้ง
พายุสุริยะ คืออะไร
พายุสุริยะ คืออะไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ