ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขี้นาก(ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) ปีการศึกษา 2562

รายงานโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับความต้องการจำเป็น ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องของนโยบายต้นสังกัดและความเป็นไปได้ของโครงการ (2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าเกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่ ความเหมาะสมการบริหารจัดการและหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ (3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการเกี่ยวกับการวางแผน การดาเนินงาน การติดตามและประเมินผล นำมาปรับปรุงและพัฒนา (4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับความสาเร็จของการดาเนินงานพัฒนาทักษะอาชีพ เกี่ยวกับคุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของ ทักษะอาชีพของนักเรียน พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านขี้นาก(ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) ปีการศึกษา 2562 ประชากรคือนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 114 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 63 คน ใช้แบบสอบถามจานวน 7 ฉบับ ทุกฉบับผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.76 - 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Window v. 16 ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X-bar = 4.10, S.D. = 0.40) รองลงมาคือกลุ่มครู (μ = 4.17, σ = 0.27) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของครู พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยด้านวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( μ =4.50,σ = 0.35) รองลงมาคือ ด้านความเหมาะสมการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก ( μ =4.11, σ = 0.50)ด้านความพร้อมของบุคลากร ( μ = 4.06, σ = 0.25) ด้านความเพียงพอของงบประมาณ ( μ = 4.06,σ= 0.39) และด้านหน่วยงานสนับสนุนโครงการ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( μ= 3.89, σ = 0.54) อยู่ในระดับมากเช่นกัน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ภาพรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน มีการปฏิบัติ/คุณภาพ อยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.28, S.D.= 0.27) รองลงมาได้แก่ กลุ่มคณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( X-bar = 4.12, S.D.= 0.36) กลุ่มนักเรียน ( X-bar = 4.08, S.D.= 0.22) และกลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (μ = 4.03, σ= 0.28) โดยทุกกลุ่มได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าทั้งสี่กลุ่มที่ประเมินมีการปฏิบัติ / คุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X-bar = 4.12,S.D. = 0.28) รองลงมาคือ กลุ่มครู (μ = 4.08, σ = 0.43) กลุ่มผู้ปกครอง ( X-bar = 4.07, S.D. = 0.23) และกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( X-bar = 4.06, S.D. = 0.25) โดยทุกกลุ่มที่ประเมินได้ คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน ตามความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ปกครอง พบว่าทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีการปฏิบัติ / คุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X-bar = 4.11,S.D. = 0. 36) รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง ( X-bar = 4.05, S.D. = 0.70) โดยทั้งสองกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนด

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีการปฏิบัติ / คุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X-bar = 4.18, S.D. = 0.30) รองลงมาคือ กลุ่มครู (μ = 4.14 , σ = 0.20) โดยทั้งสองกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดาเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน พบว่า ทั้งสี่กลุ่มที่ประเมินมีการปฏิบัติ / คุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.26, S.D.= 0.28) รองลงมาคือกลุ่มผู้ปกครอง ( X = 4.18, S.D. = 0.37) กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( X = 4.10, S.D. = 0.40) ส่วนกลุ่มครู ค่าเฉลี่ยต่าสุด (μ = 4.02, σ = 0.48) โดยทุกกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

5. สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนบ้านขี้นาก(ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กาหนด

โพสต์โดย ศรีสุดา โมสิโก : [22 มี.ค. 2563 เวลา 21:24 น.]
อ่าน [1922] ไอพี : 49.230.31.58
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,636 ครั้ง
เด็กนอนเป็นเวลาปัญญาดี ยิ่งนอนตั้งแต่หัวค่ำยิ่งหัวไวยิ่งกว่าเพื่อน
เด็กนอนเป็นเวลาปัญญาดี ยิ่งนอนตั้งแต่หัวค่ำยิ่งหัวไวยิ่งกว่าเพื่อน

เปิดอ่าน 202,097 ครั้ง
สรุปสูตรพาราโบลา
สรุปสูตรพาราโบลา

เปิดอ่าน 10,777 ครั้ง
5 พฤติกรรมทำร้ายดวงตา
5 พฤติกรรมทำร้ายดวงตา

เปิดอ่าน 9,559 ครั้ง
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เปิดอ่าน 15,733 ครั้ง
กินลูกเดือยต้านมะเร็ง
กินลูกเดือยต้านมะเร็ง

เปิดอ่าน 208,808 ครั้ง
สูตรลดความอ้วนอย่างรวดเร็ว...เพื่อหุ่นเป๊ะในไม่กี่สัปดาห์
สูตรลดความอ้วนอย่างรวดเร็ว...เพื่อหุ่นเป๊ะในไม่กี่สัปดาห์

เปิดอ่าน 10,490 ครั้ง
ปวดข้อให้กินแอปเปิล แกล้มด้วยเหล้าไวน์แดงวันละแก้วทุกวัน
ปวดข้อให้กินแอปเปิล แกล้มด้วยเหล้าไวน์แดงวันละแก้วทุกวัน

เปิดอ่าน 12,466 ครั้ง
PowerPoint  ประกอบการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
PowerPoint ประกอบการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

เปิดอ่าน 26,026 ครั้ง
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

เปิดอ่าน 19,459 ครั้ง
การตัดแต่งต้นไม้
การตัดแต่งต้นไม้

เปิดอ่าน 45,667 ครั้ง
"อยู่ไกลเขา แต่รู้ทันเขา" ภาพยนตร์สั้น วันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564
"อยู่ไกลเขา แต่รู้ทันเขา" ภาพยนตร์สั้น วันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564

เปิดอ่าน 26,699 ครั้ง
ศิลปะการเห่เรือ
ศิลปะการเห่เรือ

เปิดอ่าน 15,260 ครั้ง
อาหารต้องเลี่ยง ภาชนะต้องห้าม อย่านำเข้าไมโครเวฟ
อาหารต้องเลี่ยง ภาชนะต้องห้าม อย่านำเข้าไมโครเวฟ

เปิดอ่าน 18,922 ครั้ง
มหัศจรรย์ "ผึ้งบำบัด" รักษาอาการเรื้อรัง-ไมเกรน-อัลไซเมอร์ กระแสตอบรับล้นหลาม
มหัศจรรย์ "ผึ้งบำบัด" รักษาอาการเรื้อรัง-ไมเกรน-อัลไซเมอร์ กระแสตอบรับล้นหลาม

เปิดอ่าน 18,327 ครั้ง
หลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครูแนวใหม่หวังฉุดการศึกษาไทยให้สูงขึ้น?
หลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครูแนวใหม่หวังฉุดการศึกษาไทยให้สูงขึ้น?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,933 ครั้ง
มารู้จักวิธีป้องสิวกันดีกว่า
มารู้จักวิธีป้องสิวกันดีกว่า

เปิดอ่าน 13,256 ครั้ง
เดจาวู! ทฤษฎีภาพซ้อน หรือ ย้อนอดีต!
เดจาวู! ทฤษฎีภาพซ้อน หรือ ย้อนอดีต!

เปิดอ่าน 54,061 ครั้ง
คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ
คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ

เปิดอ่าน 17,967 ครั้ง
ลิ้น ก็บอกปัญหาสุขภาพได้เหมือนกัน
ลิ้น ก็บอกปัญหาสุขภาพได้เหมือนกัน

เปิดอ่าน 69,946 ครั้ง
มช.เจ๋งพบสารเซซมิน"งาดำ" รักษามะเร็งครั้งแรกของโลก
มช.เจ๋งพบสารเซซมิน"งาดำ" รักษามะเร็งครั้งแรกของโลก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ