ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้การทำงานกลุ่มโดยใช้กิจกรรม(Activity-based Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ชื่อผู้วิจัย นางสาวนงเยาว์ เรือนบุตร

ที่มาและความสำคัญ(ปัญหา)

เนื่องมากจากปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่องพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 6คนที่มีพฤติกรรมไม่สนใจเรียน เล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียน ขาดทักษะการทำงานกลุ่ม ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนในห้องที่ตั้งใจเรียน และรบกวนครูผู้สอน ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนโดยใช้ทักษะการทำงานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 16 คน ของโรงเรียนสระพังวิทยาคม อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562ซึ่งผู้วิจัยได้รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน เริ่มจากปัญหา วิธีการแก้ปัญหา สรุปผล การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตามลำดับดังต่อไปนี้

วิธีการแก้ปัญหา

จากปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้สืบค้นวิธีการแก้ปัญหาในชั้นเรียนทางอินเตอร์เน็ต และได้นำการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning) ในการยึดหลักการให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง “Child Centered” การเรียนโดยการปฏิบัติจริง Learning by Doing จึงเข้าใจว่าการเรียนรู้แบบนี้เอง ที่มีผู้ตั้งฉายาว่า “สอนแต่น้อย ให้เรียนมากๆ Teach less..Learn More” การเรียนแบบ Learning by Doing นั้นใช้ “กิจกรรม Activity” เป็นหลักในการเรียนการสอน โดยการ “ปฏิบัติจริง Doing” ในเนื้อหาทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกคนในกลุ่มเป็นผู้ปฏิบัติ คุณครูเป็นพี่เลี้ยงและเทรนเนอร์ แต่กิจกรรมที่นำมาใช้นี้ต้องมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เนื้อหานั้นๆ มีจุดมุ่งหมาย สนุก และน่าสนใจ ไม่ซ้ำซากจนก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้น คุณครูจึงเป็น “นักออกแบบกิจกรรม Activity Designer” มืออาชีพ ที่สามารถ “มองเห็นภาพกิจกรรม” ได้ทันทีผู้วิจัยจึงประยุกต์กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่องสายใยอาหารเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้การทำงานกลุ่มโดยใช้กิจกรรม(Activity-based Learning)

สรุปผล

ตามวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนโดยใช้ทักษะการทำงานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จากการวิจัยสรุปผลได้ว่าระดับความสามารถพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่มทั้งโดยรวมและรายบุคคล สูงกว่าก่อนทำการวิจัย

อภิปรายผล

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรม(Activity-based Learning) ในการยึดหลักการให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง “Child Centered” การเรียนโดยการปฏิบัติจริง Learning by Doing การประเมินตามสภาพจริงพบว่า นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ไม่เล่นโทรศัพท์ และทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วม มีหน้าที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งผลให้นักเรียนมีงานส่งตรงตามกำหนด จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้นำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปและข้อเสนอแนะของการวิจัยดังนี้

กิจกรรม(Activity-based Learning) ในการยึดหลักการให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง “Child Centered” การเรียนโดยการปฏิบัติจริง Learning by Doing ทั้งหมด 3คาบๆ ละ 50 นาที ขณะดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยสังเกตและสัมภาษณ์ด้วยตนเอง เพื่อประเมินทักษะการทำงานกลุ่ม แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผล พบว่า คะแนนการประเมินทักษะการทำงานกลุ่มสูงขึ้นเป็นผลจากการจัดการใช้กิจกรรม(Activity-based Learning) ในการยึดหลักการให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง “Child Centered” การเรียนโดยการปฏิบัติจริง Learning by Doing สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของจอห์น ดิวอี้ (John, 1859 อ้างถึงใน ทิศนา แขมณี, 36 2548, หน้า 4-5) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้จะเกิดได้ดีต้องเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการการปฏิบัติด้วยตนเองงานวิจัยของบุญชิต มณีโชติ(2540, หน้า 2) ได้กล่าว ลักษณะของ Active Learning คือการเปลี่ยนวิธีการสอนแบบเดิม ๆ เป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้กระตุ้นให้เกิดความใฝ่ รู้ รู้จักคิดวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์และแก้ไขปัญหาได้ส่งผลให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพดีขึ้น

จากผลการสังเกตพฤติกรรมจากแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ผู้วิจัยพบว่านักเรียนมีแนวโน้มแสดงพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีทักษะการทำงานกลุ่มดี นักเรียนมีการยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนดีขึ้นมากที่สุด การเรียนรู้ด้วยการทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจมีแรงกระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมมากขึ้น เห็นได้ชัดเจนว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้น และจากการเสริมแรงทางบวกทุกครั้งก่อนทำกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนพยายามแสดงความคิดเห็น และสิ่งที่สรุปได้ว่าการวิจัยประสบผลสำเร็จอย่างสูง คือ นักเรียนทุกคนมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้อื่น และนักเรียนที่ขาดทักษะการทำงานกลุ่มสนใจการทำกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น ส่งผลต่อความสำเร็จของกลุ่มอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1. จากผลการวิจัยพบว่า การใช้กิจกรรม(Activity-based Learning) สามารถพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่มได้ ดังนั้น ควรส่งเสริมให้ครูมีการวิจัยในชั้นเรียนที่ใช้กิจกรรม(Activity-based Learning) ในทุกวิชา

2. จากผลการวิจัยพบว่า การใช้กิจกรรม(Activity-based Learning) สามารถแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดทักษะการทำงานกลุ่มได้ ดังนั้น ผู้วิจัยควรนำผลการวิจัยไปเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางให้ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม (Activity-based Learning) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ขาดทักษะการทำงานกลุ่มได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานตามศักยภาพของตนเอง

ข้อเสนอแนะ สำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษารูปแบบของกิจกรรม (Activity-based Learning) ที่เหมาะสมตามวัยของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ โดยคำนึงถึงสถานการณ์ที่นักเรียนต้องประสบในชีวิตประจำวัน

2. ควรมีการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาด้านอื่นๆ โดยใช้กิจกรรม (Activity-based Learning) เช่นปัญหานักเรียนขาดระเบียบวินัย เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทักษะชีวิต โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ลงมือทำกิจกรรมในลักษณะต่างๆ ที่ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

โพสต์โดย เยาว์ : [24 มี.ค. 2563 เวลา 09:34 น.]
อ่าน [1174] ไอพี : 182.232.32.146
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ