ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาครูแบบ PBSCERเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ด้านการสอนที่เน้นความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล (PBSCER Model)

ชื่อเรื่อง การพัฒนาครูแบบ PBSCERเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ด้านการสอนที่เน้นความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล (PBSCER Model)

ผู้นิเทศ นางอาภัสสร เจริญศิริ

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านปราสาท สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ปีที่พิมพ์ 2562

บทคัดย่อ

การพัฒนาครูแบบ PBSCERเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ด้านการสอนที่เน้นความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล (PBSCER Model) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาของรูปแบบการพัฒนาครูแบบ PBSCERเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ด้านการสอนที่เน้นความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล(PBSCER Model)ให้มีประสิทธิภาพ 2)เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาครูแบบ PBSCER เพื่อเสริมสร้างความสามารถ ด้านการสอนที่เน้นความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล(PBSCER Model) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 2.1 เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการสอนที่เน้นความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ก่อนและหลังใช้รูปแบบการพัฒนาครูแบบ PBSCER เพื่อเสริมสร้างความสามารถ ด้านการสอนที่เน้นความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล(PBSCER Model) 2.2 เปรียบเทียบความสามารถในการวิเคราะห์ผู้เรียน ก่อนและหลังใช้รูปแบบการพัฒนาครูแบบ PBSCERเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ด้านการสอนที่เน้นความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล(PBSCER Model) 2.3 เปรียบเทียบความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ ก่อนและหลังใช้รูปแบบการพัฒนาครูแบบ PBSCERเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ด้านการสอนที่เน้นความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล(PBSCER Model) 2.4 เปรียบเทียบความสามารถในการวัดผลการประเมินที่เน้นความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล ก่อนและหลังใช้รูปแบบการพัฒนาครูแบบ PBSCERเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ด้านการสอนที่เน้นความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล(PBSCER Model) 2.5 เปรียบเทียบความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่าง บุคคล ก่อนและหลังใช้รูปแบบการพัฒนาครูแบบ PBSCERเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ด้านการสอนที่เน้นความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล(PBSCER Model) 2.6 เปรียบเทียบความสามารถในการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน ก่อนและหลังใช้รูปแบบการพัฒนาครูแบบ PBSCERเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ด้านการสอนที่เน้นความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล(PBSCER Model) 2.7 เปรียบเทียบความสามารถทางด้านทักษะการคิดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ นักเรียน ก่อนและหลังใช้รูปแบบการพัฒนาครูแบบ PBSCERเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ด้านการสอนที่เน้นความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล(PBSCER Model) จากจำนวนประชากรครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบานปราสาท จำนวน 21 คน คือ ผู้อำนวยการ 1 คน รองผู้อำนวยการ 1 คน และครู 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 1)คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาครูแบบ PBSCERเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ด้านการสอนที่เน้นความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล(PBSCER Model) 2) แผนการพัฒนาวิชาชีพครู 3) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 4) แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้ 5) แบบประเมินงานวิจัยและการวิจัยในชั้นเรียน 6) แบบสังเกตการณ์สอน 7) แบบประเมินตนเอง 8) แบบประเมินทักษะการคิด การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบค่า t (t-test) แบบ Dependent และ วิเคราะห์เนื้อหา (Content Anallysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบการพัฒนาครูแบบ PBSCERเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ด้านการสอนที่เน้นความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล พบว่า “PBSCER Model” เป็นรูปแบบที่มีหลักการ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขสู่ความสำเร็จ รูปแบบการพัฒนาครูแบบ PBSCERเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ด้านการสอนที่เน้นความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล(PBSCER Model) ที่พัฒนาขึ้นมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 Preparing : P การเตรียมความรู้ เป็นการร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการ ขั้นที่ 2 Basic data analysis : B การวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นที่ 3 Selection of Instructional : S การเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม คือ ขั้นที่ ครูผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการสร้างเครือข่าย ขั้นที่ 4 Coaching and Mentoring : C การชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง มีการกำกับ ติดตาม (Monitoring) และระบบพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำ (Mentoring) โดยมีงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ ขั้นที่ 5 Evaluation : E การประเมินผล ขั้นที่ 6 Reflection : R การสะท้อนกลับ ซึ่งรูปแบบการพัฒนาครูแบบ PBSCERเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ด้านการสอนที่เน้นความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล(PBSCER Model) นั้นมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูแบบ PBSCERเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ด้านการสอนที่เน้นความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล(PBSCER Model) ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 ความสามารถในการสอนของครูด้านการวิเคราะห์ผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการวิจัยอยู่ในระดับดี ด้านการวัดผลประเมินผลที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย Sugar_Oil : [7 เม.ย. 2563 เวลา 12:01 น.]
อ่าน [1549] ไอพี : 49.228.51.243
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ