ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการส่งเสริมและบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการส่งเสริมและบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

ผู้ประเมิน : นายสุภาพ เต็มรัตน์

ปีที่ศึกษา : 2562

คำสำคัญ : การประเมินโครงการ, ส่งเสริมและบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา, รูปแบบการประเมิน CIPPIEST MODEL

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมและบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา โรงเรียนเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมและบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช โดยประยุกต์ใช้ตามกรอบแนวคิดการประเมิน CIPPIEST MODEL ประเมินในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืนและการถ่ายทอดส่งต่อ กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลประกอบด้วย 1) ผู้ให้ข้อมูลด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน รองผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน และครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช จำนวน 24 คน 2) ผู้ให้ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช จำนวน 293 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 3) ผู้ให้ข้อมูลด้านผลผลิต ผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืนและการถ่ายทอดความสำเร็จ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 66 คน จากเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 4) ผู้ให้ข้อมูลความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน รองผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครูที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จำนวน 8 คน นักเรียนที่เป็นนักกีฬาในโครงการ จำนวน 96 คน ผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นนักกีฬาในโครงการ จำนวน 96 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามฉบับที่ 1 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และครู สอบถามด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ค่าความเชื่อมั่น .89 แบบสอบถามฉบับที่ 2 สำหรับนักเรียน สอบถามด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีค่าความเชื่อมั่น .91 แบบสอบถามฉบับที่ 3 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน สอบถามด้านผลผลิต ผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืนและการถ่ายทอดความสำเร็จ แบบสอบถามฉบับที่ 4 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นักเรียนที่เป็นนักกีฬาในโครงการ ผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นนักกีฬาในโครงการ สอบถามความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ

ผลการประเมิน พบว่า

1. ด้านบริบท พบว่า ผลการประเมินโครงการจากแบบสอบถามฉบับที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และครู ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โครงการส่งเสริมและบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับกิจกรรม

2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ผลการประเมินโครงการจากแบบสอบถามฉบับที่ 1 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และครู ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บรรยากาศ สถานที่ซ้อมกีฬา เอื้อต่อการพัฒนานักกีฬา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ผู้ฝึกสอนมีทักษะและประสิทธิภาพในการให้ความรู้ และทักษะการฝึกปฏิบัติ จากแบบสอบถามฉบับที่ 2 สำหรับนักเรียน ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บรรยากาศ สถานที่เหมาะสมในการฝึกซ้อมกีฬา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ สถานที่ฝึกซ้อมกีฬามีเพียงพอ

3. ด้านกระบวนการ พบว่า ผลการประเมินโครงการ จากแบบสอบถามฉบับที่ 1 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และครู ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการประชุมวางแผนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ มีการประเมินโครงการและรายงานผลต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นประจำ จากแบบสอบถามฉบับที่ 2 สำหรับนักเรียน ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ครูได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอยู่เสมอ

4. ด้านผลผลิต ประกอบด้วยผลการประเมิน 5 ด้าน

4.1 ด้านผลการดำเนินงาน พบว่า ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น

4.2 ด้านผลกระทบ พบว่า ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่ตนเองสนใจ

4.3 ด้านประสิทธิผล พบว่า ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ทางโรงเรียนมอบหมาย

4.4 ด้านความยั่งยืน พบว่า ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดกิจกรรมกีฬา จูงใจให้นักเรียนมาเข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ นักเรียนชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา

4.5 ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ พบว่า ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนนำความรู้และทักษะทางกีฬา ไปฝึกสอนอบรมให้ผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ เป็นแรงจูงใจให้โรงเรียนใกล้เคียงในระดับประถมศึกษา พัฒนานักเรียนด้านกีฬา

โพสต์โดย สุภาพ : [9 เม.ย. 2563 เวลา 16:42 น.]
อ่าน [877] ไอพี : 110.168.250.47
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ