ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับ GoogleClassroom วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรี

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับ

GoogleClassroom วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรียะลา

ผู้วิจัย นางกันยา ตอแลมา

ปีการศึกษา 2561 - 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์ วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ร่วมกับการใช้ Google classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรียะลา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้สื่อบทเรียนออนไลน์ วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ร่วมกับการใช้ Google Classroom ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรียะลา (3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบหลังการใช้ Google Classroom ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรียะลา (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อบทเรียนออนไลน์ วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ร่วมกับ Google Classroom ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรียะลา

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 116 คน เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 15 คน การวิจัยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (The One-Group Pretest-Posttest Design) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการใช้ Google classroom บทเรียนออนไลน์ วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ Google classroom แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง แบบบันทึกพฤติกรรมความรับผิดชอบหลังการใช้ Google Classroom แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อบทเรียนออนไลน์ วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ร่วมกับการใช้ Google Classroom วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ (E1/E2) การทดสอบแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน

ผลการศึกษาพบว่า

ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรียะลา ผู้รายงานได้นำคะแนนผลการประเมินระหว่างเรียนทั้ง 4 หน่วย มาหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และใช้คะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมาหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) แล้วนำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ปรากฏผลดังนี้ แบบ 1:1 พบว่ามีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 67.92/66.67 แบบ 1:10 พบว่ามีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 75.42/72.78 แบบภาคสนามพบว่ามีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.06/79.29 และนำไปใช้จริง มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.06/80.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้สื่อบทเรียนออนไลน์ วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ร่วมกับการใช้ Google Classroom ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนสตรียะลา ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.6 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.2 และเมื่อเปรียบเทียบกันพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

พฤติกรรมความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนสตรียะลา หลังการใช้ Google Classroom จากการส่งงานทั้งหมด 14 ครั้ง ผลการประเมินพฤติกรรมที่อยู่ในระดับดีมาก มีจำนวน 14 คน คือส่งงานอย่างน้อย 12 ครั้ง และระดับปานกลาง มีจำนวน 1 คน คือส่งงานอย่างน้อย 6 ครั้ง โดยหลังจากใช้ Google Classroom ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานดีขึ้น ตรงต่อเวลา และมีความกระตือรือร้นอีกด้วย

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนออนไลน์ร่วมกับ Google classroom วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนสตรียะลา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07 รองลงมาคือ ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 และด้านด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07 ตามลำดับ

ด้านเนื้อหา โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 รองลงมาคือ ความสอดคล้องและตรงกับความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 และมีความเข้าใจด้านการเรียนเป็นอย่างดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับการจัดลำดับเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาและทำความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 ตามลำดับ

ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 รองลงมาคือ เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 และสามารถนำไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงให้กับงานชิ้นอื่นได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 ตามลำดับ

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 รองลงมาคือ การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งานมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับประเด็นสีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 ตามลำดับ

คำสำคัญ: บทเรียนออนไลน์ร่วมกับ Google Classroom

โพสต์โดย กันยา : [21 เม.ย. 2563 เวลา 11:23 น.]
อ่าน [2527] ไอพี : 61.7.212.14
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 32,235 ครั้ง
จัดโต๊ะทำงาน ตามฮวงจุ้ย
จัดโต๊ะทำงาน ตามฮวงจุ้ย

เปิดอ่าน 14,837 ครั้ง
เกิดทฤษฎีอันใหม่ดาวพุธกับดาวศุกร์ เป็นเศษเดน ของโลก
เกิดทฤษฎีอันใหม่ดาวพุธกับดาวศุกร์ เป็นเศษเดน ของโลก

เปิดอ่าน 13,227 ครั้ง
กิน เบต้าแคโรทีน มากไป เสี่ยงมะเร็ง
กิน เบต้าแคโรทีน มากไป เสี่ยงมะเร็ง

เปิดอ่าน 36,572 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทองคำ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทองคำ

เปิดอ่าน 17,203 ครั้ง
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ

เปิดอ่าน 19,399 ครั้ง
5 เทคนิคการจำแบบฉบับ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
5 เทคนิคการจำแบบฉบับ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

เปิดอ่าน 17,919 ครั้ง
ไผ่บงหวาน..บ้านนาทุ่ม สร้างรายได้เดือนละแสน
ไผ่บงหวาน..บ้านนาทุ่ม สร้างรายได้เดือนละแสน

เปิดอ่าน 28,522 ครั้ง
สัมภาษณ์ "น้องเรนนี่" เด็กไทยอัจฉริยะ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก
สัมภาษณ์ "น้องเรนนี่" เด็กไทยอัจฉริยะ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก

เปิดอ่าน 16,870 ครั้ง
เฉาก๊วยทำมาจากอะไร
เฉาก๊วยทำมาจากอะไร

เปิดอ่าน 11,484 ครั้ง
ทำความรู้จัก Mosaic กันก่อน
ทำความรู้จัก Mosaic กันก่อน

เปิดอ่าน 9,617 ครั้ง
31 คุณสมบัติของคนประสบความสำเร็จ ที่อยากแชร์ให้โลกรู้
31 คุณสมบัติของคนประสบความสำเร็จ ที่อยากแชร์ให้โลกรู้

เปิดอ่าน 35,870 ครั้ง
ปลูกลีลาวดี อาชีพเสริมที่ไม่ควรมองข้าม
ปลูกลีลาวดี อาชีพเสริมที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 35,939 ครั้ง
สังคหวัตถุ 4
สังคหวัตถุ 4

เปิดอ่าน 31,577 ครั้ง
"รศ.ดร.สุธีร์" ไอน์สไตน์ เมืองไทย ผู้สร้าง "สายอากาศสุธี" ที่ในหลวงรับสั่งว่า &q
"รศ.ดร.สุธีร์" ไอน์สไตน์ เมืองไทย ผู้สร้าง "สายอากาศสุธี" ที่ในหลวงรับสั่งว่า &q

เปิดอ่าน 162,867 ครั้ง
ความหมายของระบบ
ความหมายของระบบ

เปิดอ่าน 14,827 ครั้ง
ชวนดู ฝนดาวตก โอไรโอนิดส์ Orionid Meteors shower
ชวนดู ฝนดาวตก โอไรโอนิดส์ Orionid Meteors shower
เปิดอ่าน 13,873 ครั้ง
"ข้าวกล้องงอก" ช่วยให้อารมณ์ดี
"ข้าวกล้องงอก" ช่วยให้อารมณ์ดี
เปิดอ่าน 8,384 ครั้ง
สำรวจบ้าน-พิชิตโรค
สำรวจบ้าน-พิชิตโรค
เปิดอ่าน 27,706 ครั้ง
วิธียืดเส้นก่อนออกกำลังกาย
วิธียืดเส้นก่อนออกกำลังกาย
เปิดอ่าน 11,487 ครั้ง
ต้องดู! คลิปผลงานนศ. ถ่ายทอดเรื่องราวซึ้งกินใจ
ต้องดู! คลิปผลงานนศ. ถ่ายทอดเรื่องราวซึ้งกินใจ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ