ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านละลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีส

การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านละลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านละลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียนแผนและสามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู จำนวน 21 คน และนักเรียน จำนวน 442 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบทดสอบ จํานวน 1 ฉบับ 2) แบบสังเกต จำนวน 2 ฉบับ 3) แบบสัมภาษณ์ จำนวน 1 ฉบับ 4) แบบประเมิน 2 ฉบับ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ 1 ฉบับ

ผลการศึกษา

ผลการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านละลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ในวงรอบที่ 1 โดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน โดยกลุ่มเป้าหมายร่วมประชุมเพื่อกําหนดเป้าหมาย วางแผนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ บรูณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามกรอบการศึกษา และมีความเห็นร่วมกันว่า กลุ่มเป้าหมายยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการเรียนรู้แบบบรูณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ในระดับปานกลาง ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น กลุ่มเป้าหมายทั้ง 21 คน มีความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบบรูณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 21 คน ครูมีการวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดเตรียมกิจกรรมเป็นอย่างดี ดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามที่กําหนดได้ แต่ยังมีปัญหาในการดําเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้ กิจกรรมไม่ราบรื่น สื่อไม่เพียงพอ ครูยังขาดความชํานาญ ประสบการณ์การสอนและทักษะ ในการปฏิบัติ จึงทําให้ขาดความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบรูณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กันยังไม่ชัดเจน

ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งวิทยากรได้ให้คําแนะนํา ชี้แนะ และให้กําลังใจกับทุกคน โดยนําข้อบกพร่องไปปรับปรุง แก้ไข และนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อีกครั้ง ผลการดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์ การประชุมและการนิเทศภายใน โดยกลุ่มเป้าหมายร่วมกันสังเกตการณ์การสอนแบบบรูณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้คําแนะนําช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีการศึกษาหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร ศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแลกเปลี่ยน และการนิเทศ โดยการสังเกตการณ์การสอนแบบบรูณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชั้นเรียน ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอบแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบรูณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมที่หลากหลาย มีการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาที่สัมพันธกันเขาดวยกันอยางเหมาะสม มีการใช้สื่อการเรียนรู้สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรม กลาแสดงออก การใชสื่อ การเรียนรูไดสอดคลองกับกิจกรรม สื่อพอเพียงและเหมาะสม การเรียนการสอนดําเนินไดดวยความราบรื่นและสนุกสนาน จากการสังเกตการณสอนของครู พบวา ครูไดเปลี่ยนการสอนจากเดิมไปเปนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู และมีการบูรณาการสาระวิชาไดอยางกลมกลืน ทําใหนักเรียนใหความสนใจในการเรียนมาก และเรียนรูอยางมีความสุข สรุปไดวา การดําเนินการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านละลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ดวยกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน สามารถทําใหกลุ่มเป้าหมาย มีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบรูณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสามารถในการเขียนแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดในระดับเหมาะสมมากที่สุด สามารถนําไปใชเปนครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย หมอก : [11 พ.ค. 2563 เวลา 11:05 น.]
อ่าน [2072] ไอพี : 14.207.204.143
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,226 ครั้ง
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา

เปิดอ่าน 21,273 ครั้ง
7 ยี่ห้อน้ำดื่มไฮโซ แพงที่สุดในโลก
7 ยี่ห้อน้ำดื่มไฮโซ แพงที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 29,066 ครั้ง
คอลัมน์: การศึกษา: ถึงคิว...พักงาน(ยาว) "ผอ.สมศ." ปลดล็อก..."ประเมินภายนอกรอบ 4"!!
คอลัมน์: การศึกษา: ถึงคิว...พักงาน(ยาว) "ผอ.สมศ." ปลดล็อก..."ประเมินภายนอกรอบ 4"!!

เปิดอ่าน 8,208 ครั้ง
พระบรมธาตุเจดีย์ เมืองคอน จ่อคิวสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุเจดีย์ เมืองคอน จ่อคิวสู่มรดกโลก

เปิดอ่าน 12,380 ครั้ง
อะไร? อยู่ใน Wi-Fi
อะไร? อยู่ใน Wi-Fi

เปิดอ่าน 3,979 ครั้ง
วิธีปลูกผักชีในกระถาง
วิธีปลูกผักชีในกระถาง

เปิดอ่าน 9,699 ครั้ง
คลิปข่าว ศธ. จ่อใช้ระบบสอบกลาง ประถม-มัธยม ปี 57 หากตกต้องซ้ำชั้น
คลิปข่าว ศธ. จ่อใช้ระบบสอบกลาง ประถม-มัธยม ปี 57 หากตกต้องซ้ำชั้น

เปิดอ่าน 11,448 ครั้ง
เทคนิคการจัดการชั้นเรียนด้วยโมเดล 3 C"s
เทคนิคการจัดการชั้นเรียนด้วยโมเดล 3 C"s

เปิดอ่าน 15,051 ครั้ง
แชร์ว่อนเน็ต คลิป"มอเตอร์ไซค์รับจ้าง"พูดอังกฤษคล่องปรื๋อ! ให้สัมภาษณ์ทีวีสิงคโปร์ หลายคนแห่ชื่นชม !!
แชร์ว่อนเน็ต คลิป"มอเตอร์ไซค์รับจ้าง"พูดอังกฤษคล่องปรื๋อ! ให้สัมภาษณ์ทีวีสิงคโปร์ หลายคนแห่ชื่นชม !!

เปิดอ่าน 7,366 ครั้ง
ทดสอบความทนทาน"ไอโฟน 5" พัง-ไม่พัง แตก-ไม่แตก
ทดสอบความทนทาน"ไอโฟน 5" พัง-ไม่พัง แตก-ไม่แตก

เปิดอ่าน 14,345 ครั้ง
แต่งสีขาว - ดำ ให้ดูโมเดิร์น
แต่งสีขาว - ดำ ให้ดูโมเดิร์น

เปิดอ่าน 56,830 ครั้ง
"ละครซิทคอม" คืออะไร
"ละครซิทคอม" คืออะไร

เปิดอ่าน 14,273 ครั้ง
กินถั่วฝักยาวเยอะๆดีต่อสุขภาพ
กินถั่วฝักยาวเยอะๆดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 15,865 ครั้ง
5 วิธีป้องกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์ แบบง่าย ๆ
5 วิธีป้องกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์ แบบง่าย ๆ

เปิดอ่าน 14,650 ครั้ง
"เนยรักโลก" วลีเด็ดสุดฮิต ที่ฮอตที่สุดในขณะนี้
"เนยรักโลก" วลีเด็ดสุดฮิต ที่ฮอตที่สุดในขณะนี้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,952 ครั้ง
เหตุการณ์ในแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2475
เหตุการณ์ในแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2475

เปิดอ่าน 116,518 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

เปิดอ่าน 55,683 ครั้ง
เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Interactive
เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Interactive

เปิดอ่าน 26,782 ครั้ง
ชมกันหรือยัง? เทคนิคการสอน ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
ชมกันหรือยัง? เทคนิคการสอน ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

เปิดอ่าน 4,814 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาที่ 4 – มัธยมศึกษาที่ 6
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาที่ 4 – มัธยมศึกษาที่ 6 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ