ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง

ชื่อผู้ประเมิน โสภณ พรหมแก้ว

ปีที่ประเมิน 2562

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนากลาง ด้านบริบท เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง ในด้านปัจจัยเบื้องต้น เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนากลาง ด้านกระบวนการ และเพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง ด้านผลผลิต ประชากรในการประเมิน ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน จำนวน 131 คน ในปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น จำนวน 7 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์นักเรียน จำนวน 3 ฉบับ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญและนำมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) นำไปทดลองใช้และนำผล มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการดำเนินงาน ระหว่างการดำเนินงานและเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนข้อมูลจากแบบปลายเปิดและข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและนำเสนอผลโดยการพรรณนาความ

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง ในด้านบริบท (Context) พบว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และผลการประเมินยังพบว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและนโยบายของโรงเรียน เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและชุมชน สามารถนำไปปฏิบัติให้สำเร็จได้ โรงเรียนและชุมชนมีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมในการดำเนินงานโครงการ

2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง ในด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) พบว่า ผลจากการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ มีครูภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ส่วนปัญหาและอุปสรรคในด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า งบประมาณไม่เพียงพอในการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอในการจัดการเรียนรู้ ชุมชนและครูภูมิปัญญาขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการเรียนรู้

3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง ในด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ผลจากการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด และยังพบว่า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ มีการประชุมวางแผนการดำเนินงาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมในการดำเนินงาน มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และมีการนำผลจากการนิเทศ ติดตามและประเมินผลมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา การดำเนินงานโครงการ ส่วนปัญหาอุปสรรคในด้านกระบวนการ พบว่า ขาดการประสานงานและวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมกัน ผู้ปกครองและชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และผู้บริหารขาดการนิเทศและติดตามการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง

4. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังพบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้และครูภูมิปัญญา นักเรียนสนใจและกระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย ได้ปฏิบัติจริงในการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและชุมชน

โพสต์โดย โสภณ : [28 พ.ค. 2563 เวลา 15:30 น.]
อ่าน [131] ไอพี : 184.22.176.86
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ