ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อ-สกุลผู้วิจัย ธันร์ญพรน์ ไชยพรรค

ปีที่พิมพ์ 2562

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 2) ออกแบบและพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 3) ใช้คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 4) ประเมินผลการใช้คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 25 คน ระยะที่ 2 ออกแบบและพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ ครูปฐมวัย จำนวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ระยะที่ 3 ใช้คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มประชากรในการวิจัย คือ ครูปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ประสงค์เข้าร่วมอบรมโดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 21 คน ระยะที่ 4 ประเมินผลการใช้คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มประชากรในการวิจัย คือ ครูปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ประสงค์เข้าร่วมอบรมโดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 21 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์สภาพปัญหาและความต้องการ 2) แบบสอบถามความต้องการ 3) แบบทดสอบ 4) แบบประเมินความเหมาะสม และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test dependent Samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) นำเสนอข้อมูลวิจัยในลักษณะพรรณนาความ และการพรรณนาความประกอบตาราง

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ และถูกกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และประกาศกฎกระทรวง ขณะที่ครูปฐมวัยขาดความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทำให้เกิดความล่าช้าและเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน จึงควรพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สอดคล้องกับความต้องการเข้ารับการอบรมของครูปฐมวัย ในระดับมากที่สุด ในเรื่องความเป็นมาและความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา และการประเมินผลและรายงานผลการประกันคุณภาพ

2. ออกแบบและพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ 1) ออกแบบคู่มือ ประกอบด้วย เนื้อหาสาระ สาระสำคัญ วัตถุประสงค์ กิจกรรมการพัฒนา (ขั้นที่ 1 ขั้นรู้-เข้าใจ ขั้นที่ 2 ขั้นเข้าถึง และขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนา) ใบความรู้ ใบกิจกรรมกลุ่ม แบบบันทึกผลกิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรม แบบประเมินชิ้นงาน/ผลงาน และ 2) ขั้นพัฒนาคู่มือ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

3. ครูปฐมวัยที่อบรมโดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีคะแนนทดสอบความรู้หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และช่วยให้ผู้อบรมบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการอบรม เกิดพฤติกรรม และความก้าวหน้าในการอบรม มีค่าดัชนีประสิทธิผล ร้อยละ 80.23

4. ความพึงพอใจของครูปฐมวัยที่มีต่อการใช้คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย สกุณา : [9 มิ.ย. 2563 เวลา 14:01 น.]
อ่าน [2450] ไอพี : 183.89.81.54
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 31,819 ครั้ง
Adjectives Formation (การทำให้เป็นคำคุณศัพท์ )
Adjectives Formation (การทำให้เป็นคำคุณศัพท์ )

เปิดอ่าน 36,738 ครั้ง
การวิ่งเพื่อสุขภาพ (สุขศึกษา)
การวิ่งเพื่อสุขภาพ (สุขศึกษา)

เปิดอ่าน 8,873 ครั้ง
ฮิตทะลุโลก เผยยอดผู้ใช้เฟซบุ๊คมีจำนวนกว่าครึงพันล้านคน ใหญ่เท่ากับปท.อันดับสามของโลก
ฮิตทะลุโลก เผยยอดผู้ใช้เฟซบุ๊คมีจำนวนกว่าครึงพันล้านคน ใหญ่เท่ากับปท.อันดับสามของโลก

เปิดอ่าน 19,134 ครั้ง
วิธีทําให้ผมยาวเร็วขึ้น
วิธีทําให้ผมยาวเร็วขึ้น

เปิดอ่าน 11,527 ครั้ง
ผู้บริหารการศึกษาควรได้รับการปฏิรูปก่อน
ผู้บริหารการศึกษาควรได้รับการปฏิรูปก่อน

เปิดอ่าน 13,219 ครั้ง
ปรับ "ฮวงจุ้ย" ด้วยทิศมงคล เสริมดวงปี 2557
ปรับ "ฮวงจุ้ย" ด้วยทิศมงคล เสริมดวงปี 2557

เปิดอ่าน 16,595 ครั้ง
หูสั้นอายุสั้นหูยาวอายุยืน...จริงหรือ?
หูสั้นอายุสั้นหูยาวอายุยืน...จริงหรือ?

เปิดอ่าน 28,890 ครั้ง
สิ่งมีชีวิตนอกโลก มีจริงหรือไม่
สิ่งมีชีวิตนอกโลก มีจริงหรือไม่

เปิดอ่าน 11,503 ครั้ง
15 ภาพ “หมาธรรมดา” กลายเป็น “หมายักษ์” ด้วยมุมกล้อง
15 ภาพ “หมาธรรมดา” กลายเป็น “หมายักษ์” ด้วยมุมกล้อง

เปิดอ่าน 9,946 ครั้ง
สมองที่ไร้ข้อมูล ความรู้และความคิด
สมองที่ไร้ข้อมูล ความรู้และความคิด

เปิดอ่าน 21,041 ครั้ง
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในจังหวัดนค
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในจังหวัดนค

เปิดอ่าน 26,338 ครั้ง
ยก "ครู" เป็นอาชีพทรงเกียรติ เด็กจึงจะเรียนเก่ง ตอน1
ยก "ครู" เป็นอาชีพทรงเกียรติ เด็กจึงจะเรียนเก่ง ตอน1

เปิดอ่าน 25,857 ครั้ง
"พลู" สมุนไพรไทย ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต
"พลู" สมุนไพรไทย ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต

เปิดอ่าน 11,741 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 51 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 51 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 21,905 ครั้ง
ถอนผมหงอก...ดีไหม
ถอนผมหงอก...ดีไหม

เปิดอ่าน 29,766 ครั้ง
หลวงประจักษ์ศิลปาคม นักรบคู่พระราชหฤทัยพระพุทธเจ้าหลวง
หลวงประจักษ์ศิลปาคม นักรบคู่พระราชหฤทัยพระพุทธเจ้าหลวง
เปิดอ่าน 15,805 ครั้ง
วิธีดูแลริมฝีปากให้สวยแดงเป็นระเรื่อ แลดูสุขภาพดี
วิธีดูแลริมฝีปากให้สวยแดงเป็นระเรื่อ แลดูสุขภาพดี
เปิดอ่าน 46,064 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 9 การเริ่มเล่นและการเริ่มเล่นใหม่
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 9 การเริ่มเล่นและการเริ่มเล่นใหม่
เปิดอ่าน 11,478 ครั้ง
อาหารเพื่อสุขภาพกระเพาะอาหาร
อาหารเพื่อสุขภาพกระเพาะอาหาร
เปิดอ่าน 15,874 ครั้ง
กรุงศรีอยุธยา
กรุงศรีอยุธยา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ