ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการจัด กิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียน

ชื่อวิจัย รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการจัด

กิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย นางเอื้อง ปินตาแหลม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ปีที่วิจัย 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) ที่มีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวและมีการทดสอบก่อนและหลังเรียนในรูปแบบที่เรียกว่า One Group Pretest - Posttest Design กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้รายงานใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2545 : 44) ได้ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 18 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 10 หน่วย หน่วยละ 3 กิจกรรม 2) ชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการจัดกิจกรรม เสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 10 หน่วย หน่วยละ 3 กิจกรรม 3)แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในการร่วมการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยการคำนวณหาประสิทธิภาพ E1/E2 หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบก่อนเรียน ( Pretest) และการทดสอบหลังเรียน

( Posttest) โดยใช้สถิติทดสอบ t – test Dependent

ผลการศึกษาพบว่า

1. การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 98.67/84.63

2. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ตามเกณฑ์

3. นักเรียนปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนโดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีความก้าวหน้าทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งในภาพรวม และแยกตามความพร้อม โดยมีค่าดัชนีประสิทธิผล (EI) เฉลี่ยเท่ากับ 0.85 หรือมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 85.16

ประกาศคุณูปการ

รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการจัดกิจกรรม

เสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับนี้สำเร็จเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ได้ เนื่องมาจากความเมตตากรุณา ช่วยเหลือและเอาใจใส่อย่างดียิ่งจากผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าข้ามง อำเภอฮอด สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ในการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ระหว่างการทำการวิจัย เพื่อให้งานสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและขอขอบคุณคณะผู้เชี่ยวชาญในการช่วยตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย1) ดร.ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยด้านการวัดและ ประเมินผล ด้านหลักสูตรและการสอน 2) นางชณิษฐ์นันท์ สุภัคสกุลหิรัญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน หลักสูตรและการสอน 3)นางสุพัตรา โปธิมอย ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังลุง(เพชรประชานุเคราะห์ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านด้าน ด้านการสอนปฐมวัย 4) นายสันติภาพ น๊ะดอก ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ด้านภาษาไทย 5) นางภัทราภรณ์ ผลสลัด ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนปฐมวัย

ขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดา ผู้ซึ่งให้ความรักและกำลังใจ ตลอดจนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้วิจัยจนประสบความสำเร็จ

ท้ายที่สุดนี้ ผู้วิจัยขอมอบคุณค่าและคุณความดีทั้งหลาย อันเกิดจากรายงานการวิจัยฉบับนี้เป็นเครื่องบูชาแด่บูรพาจารย์ ผู้ประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้และบิดามารดาผู้มีพระคุณสูงสุดด้วยความเคารพยิ่ง

นางเอื้อง ปินตาแหลม

โพสต์โดย เอื้อง : [15 ก.ค. 2563 เวลา 10:07 น.]
อ่าน [1718] ไอพี : 124.120.81.241
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,199 ครั้ง
รู้มั้ย… คุณกำลังเสี่ยง เป็นโรคอะไรอยู่
รู้มั้ย… คุณกำลังเสี่ยง เป็นโรคอะไรอยู่

เปิดอ่าน 10,935 ครั้ง
ความเสียหายจากมหาวิทยาลัยไทยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน
ความเสียหายจากมหาวิทยาลัยไทยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน

เปิดอ่าน 13,286 ครั้ง
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์

เปิดอ่าน 59,215 ครั้ง
การวาดภาพนกเบื้องต้น
การวาดภาพนกเบื้องต้น

เปิดอ่าน 16,218 ครั้ง
กระบอกน้ำสแตนเลสกับกระบอกน้ำอลูมิเนียม แบบไหนปลอดภัยมากที่สุด ?
กระบอกน้ำสแตนเลสกับกระบอกน้ำอลูมิเนียม แบบไหนปลอดภัยมากที่สุด ?

เปิดอ่าน 13,751 ครั้ง
สิ่งของเสริมมงคลและตัวอย่างการแก้ไขฮวงจุ้ย
สิ่งของเสริมมงคลและตัวอย่างการแก้ไขฮวงจุ้ย

เปิดอ่าน 74,986 ครั้ง
แบบฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ ต่าง ๆ
แบบฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ ต่าง ๆ

เปิดอ่าน 9,620 ครั้ง
เกิดอะไรขึ้น เมื่อสาวลงทุนเต้น cover ขอหนุ่มแต่งงานกลางถนน
เกิดอะไรขึ้น เมื่อสาวลงทุนเต้น cover ขอหนุ่มแต่งงานกลางถนน

เปิดอ่าน 14,248 ครั้ง
ชาวเน็ตร่วมพิสูจน์! คลิปพญานาคโผล่เล่นน้ำสกลนคร...จริงหรือ?
ชาวเน็ตร่วมพิสูจน์! คลิปพญานาคโผล่เล่นน้ำสกลนคร...จริงหรือ?

เปิดอ่าน 248,819 ครั้ง
การกำหนดภาระการสอนขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
การกำหนดภาระการสอนขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

เปิดอ่าน 27,345 ครั้ง
สพฐ.เผยแพร่หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
สพฐ.เผยแพร่หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

เปิดอ่าน 105,300 ครั้ง
คอมพิวเตอร์กับการศึกษา
คอมพิวเตอร์กับการศึกษา

เปิดอ่าน 12,399 ครั้ง
ชมคลิป น้องปุ๊ กุลปรียา นักเรียนบุรีรัมย์ โชว์เล่านิทานไข่ทองคำยุคอาเซียน
ชมคลิป น้องปุ๊ กุลปรียา นักเรียนบุรีรัมย์ โชว์เล่านิทานไข่ทองคำยุคอาเซียน

เปิดอ่าน 15,424 ครั้ง
วิธีการพับเสื้อยืดอย่างรวดเร็ว
วิธีการพับเสื้อยืดอย่างรวดเร็ว

เปิดอ่าน 19,831 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 ไปทางไหน
ปฏิรูปการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 ไปทางไหน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 30,972 ครั้ง
ไขปัญหาเกี่ยวกับ สถิติ วัดผล และวิจัย ตอนที่ 1
ไขปัญหาเกี่ยวกับ สถิติ วัดผล และวิจัย ตอนที่ 1

เปิดอ่าน 7,282 ครั้ง
ครูพันธุ์ควอลิตี้
ครูพันธุ์ควอลิตี้

เปิดอ่าน 71,064 ครั้ง
กรรม คือ อะไร?
กรรม คือ อะไร?

เปิดอ่าน 10,556 ครั้ง
เตือนกินเค็มจัดเป็นมะเร็งกระเพาะ ยังทำให้ความดันโลหิตถีบตัวขึ้นสูง
เตือนกินเค็มจัดเป็นมะเร็งกระเพาะ ยังทำให้ความดันโลหิตถีบตัวขึ้นสูง

เปิดอ่าน 6,665 ครั้ง
ประเด็น ปัญหาธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน
ประเด็น ปัญหาธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ