ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติ ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาสำเภาทอง จังหวั

บทคัดย่อ

รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สีจากธรรมชาติ ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาสำเภาทอง จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพ ของแผนการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ เรื่อง สีจากธรรมชาติ ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 2) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้ เรื่องสีจากธรรมชาติ ของ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และ เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สีจากธรรมชาติก่อนและหลังการทดลองที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3) ศึกษาจิตวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สีจากธรรมชาติ ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สีจากธรรมชาติ ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดย กลุ่มตัวอย่าง คือเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน เป็นการเลือกแบบเจาะจง ห้องที่ผู้วิจัยเป็นครูประจำชั้น ดำเนินการทดลองการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สีจากธรรมชาติ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 40 นาที รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest Post-test Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์ แบบทดสอบ วัดทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตามการใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง สีจากธรรมชาติ แบบสังเกตพฤติกรรมตามคุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์ และ แบบสอบถามความพึงพอใจการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติ t-test ในกรณี กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน

ผลการวิจัยพบดังนี้

1. แผนการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์การเรียนรู้ เรื่อง สีจากธรรมชาติ ของ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพคือ 83.02/83.96 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. ผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้ เรื่องสีจากธรรมชาติ ของ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สรุปได้ดังนี้

2.1 ผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้ เรื่องสีจากธรรมชาติ ของ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างการจัดกิจกรรม จำนวน 24 กิจกรรม พบว่า เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีผลการประเมิน การปฏิบัติกิจกรรม ที่มีต่อ ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยรวม อยู่ในระดับดี ( = 2.68 S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน อยู่ในระดับดี ทุกด้าน ค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปน้อย คือ ด้านการทำงานร่วมกัน ด้านการทดลองตามแผนที่กำหนด ด้านการสรุปผลการทดลอง และ ด้านการใช้อุปกรณ์และ/หรือเครื่องมือ ( = 2.78 ,2.71 , 2.66 และ 2.56 S.D. = 0.59, 0.55, 0.51 และ 0.45 )

2.2 การเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สีจากธรรมชาติก่อน และ หลังการทดลอง ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เมื่อ พิจารณาในภาพรวมพบว่า ก่อนการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สีจากธรรมชาติ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ใน ระดับปานกลาง ( = 21.80 S.D = 1.86 ) เมื่อพิจารณาในแต่ละทักษะ อยู่ในระดับปานกลาง ทุกทักษะ ค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปน้อย คือ ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการลงความเห็นข้อมูล ทักษะการหามิติสัมพันธ์ และทักษะการสังเกต ( =6.00, 5.27, 4.80 และ 3.33 S.D = 0.65, 0.70, 0.77 และ 0.98 ) ภายหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สีจากธรรมชาติ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่

ในระดับมากที่สุด ( = 34.40 S.D = 1.45 ) เมื่อพิจารณาในแต่ละทักษะ อยู่ในระดับมากที่สุด ทุกทักษะ ค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปน้อย คือ ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการลงความเห็นข้อมูล ทักษะการหามิติสัมพันธ์ และทักษะการสังเกต ( =9.73, 8.87, 8.60 และ 7.20 S.D = 0.46, 0.64, 0.51 และ 0.68 )

2.3 ผลการเปรียบเทียบ ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของ ของ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยรวมและรายทักษะระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สีจากธรรมชาติ พบว่าหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สีจากธรรมชาติ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สีจากธรรมชาติทั้ง โดยรวมและรายทักษะได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการหามิติสัมพันธ์ และทักษะการลงความเห็นข้อมูล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ และ ความพึงพอใจในการเรียนรู้ ของ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สีจากธรรมชาติ พบว่า คุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี ( = 2.58 S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านอยู่ในระดับดีทุกด้าน ค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปน้อย คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสนใจใฝ่รู้ และ ด้านความซื่อสัตย์ ตามลำดับ ( = 2.64, 2.54 และ 2.50 S.D. = 0.67, 0.72 และ 0.76) และ ความพึงพอใจ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สีจากธรรมชาติ ในภาพรวม ในระดับมาก ( = 2.55, S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ ค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก เรียงจากมากไปน้อย คือ เด็ก ๆ รู้สึกอย่างไรต่อครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สีจากธรรมชาติ เด็กๆต้องการให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สีจากธรรมชาติ อีกหรือไม่ และ เด็ก ๆ รู้สึกอย่างไรต่อสื่อต่างๆในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สีจากธรรมชาติ ( = 2.64 2.54 และ 2.52 S.D. = 0.67 0.72 และ 0.78)

โพสต์โดย ครูรัตน์ : [2 ส.ค. 2563 เวลา 18:45 น.]
อ่าน [1788] ไอพี : 223.204.241.90
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,446 ครั้ง
มอบอำนาจเกี่ยวกับการลาบางกรณีให้ ผอ.สพท.,ผอ.สำนักบริหารงานงานการศึกษาพิเศษ
มอบอำนาจเกี่ยวกับการลาบางกรณีให้ ผอ.สพท.,ผอ.สำนักบริหารงานงานการศึกษาพิเศษ

เปิดอ่าน 21,218 ครั้ง
มาตราวัด มาตราชั่ง กับมาตราเงินของสยาม
มาตราวัด มาตราชั่ง กับมาตราเงินของสยาม

เปิดอ่าน 37,861 ครั้ง
ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร?
ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร?

เปิดอ่าน 10,888 ครั้ง
 วางมินวู (Hwang Min Woo) หนูน้อยกังนัม ที่ชาวเน็ตต่างพากันหลงรัก และกล่าวถึงมากที่สุดในตอนนี้
วางมินวู (Hwang Min Woo) หนูน้อยกังนัม ที่ชาวเน็ตต่างพากันหลงรัก และกล่าวถึงมากที่สุดในตอนนี้

เปิดอ่าน 7,925 ครั้ง
เตือนสถานที่วัยรุ่นเสี่ยงติดหวัด 2009 จะมีที่ไหนบ้าง เตรียมระวัง!
เตือนสถานที่วัยรุ่นเสี่ยงติดหวัด 2009 จะมีที่ไหนบ้าง เตรียมระวัง!

เปิดอ่าน 13,906 ครั้ง
เผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 2563 : 8 กลุ่มสาระ โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ)
เผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 2563 : 8 กลุ่มสาระ โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ)

เปิดอ่าน 12,474 ครั้ง
ข่า...ยาดีคู่ครัวไทย
ข่า...ยาดีคู่ครัวไทย

เปิดอ่าน 10,825 ครั้ง
ทำไมต้องอ้วนเพราะเบียร์ ?
ทำไมต้องอ้วนเพราะเบียร์ ?

เปิดอ่าน 13,023 ครั้ง
"กังนัม สไตล์" ความหมายอะไรซ่อนอยู่ (ดูให้เป็นสาระ)
"กังนัม สไตล์" ความหมายอะไรซ่อนอยู่ (ดูให้เป็นสาระ)

เปิดอ่าน 10,546 ครั้ง
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

เปิดอ่าน 6,178 ครั้ง
ซูปเปอร์ไฮเวย์การศึกษา
ซูปเปอร์ไฮเวย์การศึกษา

เปิดอ่าน 17,499 ครั้ง
ปัญหาการศึกษาไทย...อยู่ตรงไหน?
ปัญหาการศึกษาไทย...อยู่ตรงไหน?

เปิดอ่าน 30,273 ครั้ง
วันครู ประวัติวันครู ความเป็นมาวันครู ความหมายวันครู การจัดงานวันครู คำปฏิญาณตนของครู
วันครู ประวัติวันครู ความเป็นมาวันครู ความหมายวันครู การจัดงานวันครู คำปฏิญาณตนของครู

เปิดอ่าน 20,555 ครั้ง
พิธีวิวาห์ซาไก
พิธีวิวาห์ซาไก

เปิดอ่าน 12,189 ครั้ง
รู้จัก 3 แมลงร้าย..พาหะนำโรค ที่แฝงตัวอยู่ใน “บ้าน”
รู้จัก 3 แมลงร้าย..พาหะนำโรค ที่แฝงตัวอยู่ใน “บ้าน”

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 3,181 ครั้ง
สมรรถนะหลัก 6 ด้าน
สมรรถนะหลัก 6 ด้าน

เปิดอ่าน 10,283 ครั้ง
ฮีโร่&วายร้าย คนเด่นโลกปี 2554
ฮีโร่&วายร้าย คนเด่นโลกปี 2554

เปิดอ่าน 13,302 ครั้ง
10 เคล็ดลับ ลดน้ำตาล ลดโรค ลดอ้วน
10 เคล็ดลับ ลดน้ำตาล ลดโรค ลดอ้วน

เปิดอ่าน 2,687 ครั้ง
สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ไม่ต้องรอ 4 ปี
สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ไม่ต้องรอ 4 ปี

เปิดอ่าน 12,454 ครั้ง
กฎเหล็กที่ควรรู้ หากอยากมีหุ่นสุดเป๊ะ
กฎเหล็กที่ควรรู้ หากอยากมีหุ่นสุดเป๊ะ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ