ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครร

ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้วิจัย นายสยามรัฐ กำไลนาค

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

สถานที่ทำงาน โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) เทศบาลนครนครราชสีมา

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการในการสร้าง รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อสร้าง รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3) เพื่อทดลองใช้ รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และ 4) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อ รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 4 คน ครู จำนวน 68 คน รวมทั้งสิ้น 72 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นจำนวน 4 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) สำหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

ผลการวิจัย พบว่า

1. การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีปัญหาในด้านบุคลากรและความชัดเจนของระบบการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความต้องการในการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นระบบและมีรูปธรรมชัดเจน และมีปัญหาในด้านการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนและขาดความสมบูรณ์ในเชิงองค์ความรู้

2. การพัฒนา รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยการศึกษารูปแบบและการวิเคราะห์รูปแบบการบริหาร โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า ผู้บริหารและครูคณะกรรมการศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้และแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงคุณภาพและมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น โดยได้มีการวางแผนแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจากข้อมูลสภาพปัญหาที่ได้ศึกษา ได้ รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (PSA2RI Model) มีปัจจัยนำเข้าในการขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษาประกอบด้วย 1) นโยบายการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Policies) ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาประกอบด้วย นโยบายการศึกษาของชาติ นโยบายการจัดการศึกษาของกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง มหาดไทย และนโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครราชสีมา 2) มาตรฐานและตัวชี้วัด (Standard & Indicators) ได้แก่ มาตรฐานและตัวชี้วัดของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3) การบริหารจัดการความรู้ (Administrative) กรอบองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ ได้แก่ การกำหนดความรู้ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดเก็บความรู้ และการนำความรู้ไปใช้ 4) ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ (Resource) ได้แก่ งบประมาณและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้สำหรับนักเรียน 5) การบูรณาการ (Integration) 6) การปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วม (Relationship & Participation) และ 7) การนำรูปแบบการบริหารจัดการไปปฏิบัติ (Implement) ซึ่งการขับเคลื่อนการบริหารงานตามรูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อาศัยการ บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ขับเคลื่อนร่วมกับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก คณะกรรมการสภานักเรียน ซึ่งการขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ได้อาศัยปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารงานตามกรอบการทำงานของวงจรเดมิ่งคือการวางแผน การดำเนินการตามแผน การตรวจสอบการปฏิบัติงานและการปรับปรุงแก้ไข โดยกำหนดเป้าหมายของการบริหารสถานศึกษาไว้ 3 ด้านได้แก่ ด้านครูผู้สอน ด้านการจัดการโรงเรียนและด้านผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลการใช้ รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยในการเตรียมการได้มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน ได้ประชุมนัดหมายกับครูผู้รับผิดชอบซึ่งเป็นคณะทำงานของโรงเรียน เพื่อชี้แจงถึงกำหนดการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมและกิจกรรมที่ครูต้องปฏิบัติ ในขั้นการดำเนินการโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารจัดการความรู้และแหล่งเรียนรู้จากทุกภาคส่วนทั้งในส่วนผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นคณาจารย์และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันจัดการความรู้และมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูในระหว่างการทำงาน ทำให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนและกิจกรรมในการพัฒนา และในการดำเนินการ มีการตรวจแผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ผู้ศึกษาตรวจสอบร่วมกับครูผู้รับผิดชอบ พบว่า คณะทำงานได้ปฏิบัติงานครบกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด การดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การดำเนินกิจกรรมในเรื่องใดก็ตามครูมีการทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเป็นที่ปรึกษาทำให้ครูมีความมั่นใจการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากปราชญ์ท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทำให้นักเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นและได้รับพัฒนาทักษะการเรียนรู้เต็มศักยภาพตามเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตร และทิศทางที่โรงเรียนกำหนด

4. การประเมินและปรับปรุง รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 1) การประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.64) 2) ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(x̄ = 4.49) และ 3) ผู้วิจัยได้ปรับปรุงการดำเนินงานโดยจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานตัวชี้วัด และการจัดการความรู้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ความร่วมมือทางวิชาการ โดยการประชุมให้ความรู้และทบทวนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงคู่มือการดำเนินงาน แผนปฏิบัติงาน ที่เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครอบคลุมการดำเนินงานของครูให้สามารถปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้รับผิดชอบ ครูผู้สอนเกิดความเข้าใจในระบบมากยิ่งขึ้น และสามารถปฏิบัติงานรวมทั้งสามารถถ่ายทอดความเข้าใจในการปฏิบัติแก่ครูได้เป็นอย่างดียิ่ง จึงส่งผลให้การกำกับ ติดตามเป็นไปตามที่กำหนดไว้ คณะทำงานของโรงเรียนและครูสามารถดำเนินงานร่วมกันโดยใช้ รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และกระบวนการจัดการความรู้ที่พัฒนาขึ้นได้อย่างบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อ รูปแบบการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รูปแบบนี้สอดคล้องกับแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานตามรูปแบบจะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

โพสต์โดย สยามรัฐ : [4 ส.ค. 2563 เวลา 18:58 น.]
อ่าน [3734] ไอพี : 223.205.220.80
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,113 ครั้ง
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดดาวน์โหลดภาพหาชมยากของในหลวง กว่า 30,000 ภาพ
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดดาวน์โหลดภาพหาชมยากของในหลวง กว่า 30,000 ภาพ

เปิดอ่าน 14,550 ครั้ง
หลังออกกำลังกาย กินอะไรให้ร่างกายฟื้นตัวดี
หลังออกกำลังกาย กินอะไรให้ร่างกายฟื้นตัวดี

เปิดอ่าน 29,522 ครั้ง
สัตว์พวกปลาไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลย โดนถูกเบ็ดเกี่ยวดิ้น ก็ไม่ได้ตกอกตกใจ(วิทย์)
สัตว์พวกปลาไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลย โดนถูกเบ็ดเกี่ยวดิ้น ก็ไม่ได้ตกอกตกใจ(วิทย์)

เปิดอ่าน 12,232 ครั้ง
คลิปข่าว ผลสอบ o-net ป.6 พบคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต ต่ำกว่าครึ่งถึง 6 วิชา
คลิปข่าว ผลสอบ o-net ป.6 พบคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต ต่ำกว่าครึ่งถึง 6 วิชา

เปิดอ่าน 60,359 ครั้ง
กฏอัยการศึก ถูกประกาศใช้มาแล้ว 8 ครั้ง ประกาศโดย ผบ.ทบ.และสถานการณ์ใดบ้าง
กฏอัยการศึก ถูกประกาศใช้มาแล้ว 8 ครั้ง ประกาศโดย ผบ.ทบ.และสถานการณ์ใดบ้าง

เปิดอ่าน 12,881 ครั้ง
รูปหัวใจทำไมเป็นแบบนี้
รูปหัวใจทำไมเป็นแบบนี้

เปิดอ่าน 15,126 ครั้ง
ออกรถใหม่...วันไหนดี?
ออกรถใหม่...วันไหนดี?

เปิดอ่าน 14,887 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PowerPoint ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เปิดอ่าน 16,460 ครั้ง
"ไข่ปลิงในผักบุ้งผักกระเฉด ทนความร้อน 500 องศา"  เป็นเรื่องหลอกลวง
"ไข่ปลิงในผักบุ้งผักกระเฉด ทนความร้อน 500 องศา" เป็นเรื่องหลอกลวง

เปิดอ่าน 15,430 ครั้ง
เมื่อรู้สึกว่าอ้วนเกินไป ทำยังไงดี
เมื่อรู้สึกว่าอ้วนเกินไป ทำยังไงดี

เปิดอ่าน 10,020 ครั้ง
จัดสวนสวย..เสริมฮวงจุ้ยบ้าน
จัดสวนสวย..เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

เปิดอ่าน 16,785 ครั้ง
วิธีดูแลริมฝีปากให้สวยแดงเป็นระเรื่อ แลดูสุขภาพดี
วิธีดูแลริมฝีปากให้สวยแดงเป็นระเรื่อ แลดูสุขภาพดี

เปิดอ่าน 9,919 ครั้ง
วันเด็กปีนี้ ไปเที่ยวไหนดี
วันเด็กปีนี้ ไปเที่ยวไหนดี

เปิดอ่าน 11,119 ครั้ง
เกาหลีแพลนสร้าง แดจังกึม 2
เกาหลีแพลนสร้าง แดจังกึม 2

เปิดอ่าน 91,617 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 3 จำนวนผู้เล่น(The Number Of Players)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 3 จำนวนผู้เล่น(The Number Of Players)

เปิดอ่าน 4,170 ครั้ง
ต้นทองอุไร ไม้ดอกมงคล ปลูกง่าย โตไว
ต้นทองอุไร ไม้ดอกมงคล ปลูกง่าย โตไว
เปิดอ่าน 165,613 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550
เปิดอ่าน 21,084 ครั้ง
10 เรื่องจริงเกี่ยวกับความฝัน ที่คุณอาจไม่เคยรู้
10 เรื่องจริงเกี่ยวกับความฝัน ที่คุณอาจไม่เคยรู้
เปิดอ่าน 10,650 ครั้ง
หญิงไทยอายุต่ำกว่า 40 ปีเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 33.4 สูงกว่าหญิงมะกัน
หญิงไทยอายุต่ำกว่า 40 ปีเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 33.4 สูงกว่าหญิงมะกัน
เปิดอ่าน 182,038 ครั้ง
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ