ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เศษส่วนและทศนิยม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เศษส่วนและทศนิยม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย นางจุฑาทิพย์ ปลัดจ่า

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) ศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวนนักเรียน 21 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เศษส่วนและทศนิยม จำนวน 10 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test for dependent samples)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ครูผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญด้านชุดกิจกรรม และผู้บริหารโรงเรียน มีความเห็นว่า การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่วนนักเรียนเห็นว่า ควรลำดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก ใบงาน/ใบความรู้ควรมีภาพประกอบ และมีขนาดอักษรเหมาะสม

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 85.61/84.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก

สำคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์, เศษส่วนและทศนิยม

Research Title Development of Mathematics-Learning Activity Set in a Unit of Fraction and Decimal for Mattayomsuksa One Students

Researcher Mrs. Chuthathio Paladcha

Mattayom Nongkhied School under Khonkaen Provincial Administrative Organization, Department of Local Administration, Ministry of Interior

Research Year Academic Year of B.E. 2562

Abstract

The objectives of this research were 1) to study basic information to develop mathematics-learning activity set in a unit of Fraction and Decimal for Mattayomsuksa one students, 2) to study the efficiency of activity set under 80/80 efficiency standard, 3) to compare the achievement results of using before and after class, and 4) to study the students’ satisfaction level towards the learning set. The sample group used in this research were 21 Mattayomsuksa 1/1 students of Mattayom Nongkhied School, Chumpare district, Khonkaen province under Khonkaen Provincial Administrative Organization, Department of Local Administration, Ministry of Interior, in the academic year of B.E. 2562, first term, and selected by using simple radon sampling. The statistical instruments in this research were 1) 10 mathematics-learning activity sets in a unit of Fraction and Decimal, 2) the achievement test that contained 30 questions, and 3) the questionnaire of students’ satisfaction towards mathematics-learning activity set. The statistics used for analysis were percentage, mean, standard deviation, and t-test.

The results revealed that

1) Teachers, the experts of activity set, and school administrators’ opinion were that the activity set can help students to increase in mathematical skill, and students were able to learn by themselves. Students’ opinion were that the activity set should arrange from easy to difficult lessons orderly, and learning paper should have some pictures and suitable sizes of letters,

2) mathematics-learning activity set in a unit of Fraction and Decimal for Mattayom one students was efficient at 85.61/84.89 that was higher than 80/80 efficiency standard,

3) the achievement results after class was higher than the before class’s ones statistically significant at the level of .05, and

4) the satisfaction level of Mattayomsuksa one students towards the activity set was at high level.

Keywords: Learning Activity Set, Mathematical Process Skill, Fraction and Decimal

กิตติกรรมประกาศ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เศษส่วนและทศนิยม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้ สำเร็จได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาให้คำแนะนำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนช่วยกรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องเป็นอย่างดียิ่ง ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนกระทั่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อนร่วมงาน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีส่วนช่วยให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ศึกษาวิจัยมาโดยตลอด จนกระทั่งทำให้การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จลงได้ในที่สุด

จุฑาทิพย์ ปลัดจ่า

สารบัญ

เรื่อง หน้า

บทคัดย่อ ก

Abstract ……………………………………………………………………………………. ข

กิตติกรรมประกาศ ……………………………………………………………………………………. ง

สารบัญตาราง …………………………………………………………………………... ช

สารบัญภาพ ………………………………………………………………….. ซ

บทที่ 1 บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ……………………………………………………………... 1

คำถามของการวิจัย ……………………………………………………………... 4

วัตถุประสงค์การวิจัย ……………………………………………………………... 4

สมมติฐานการวิจัย ……………………………………………………………... 5

ขอบเขตของการวิจัย ……………………………………………………………... 5

นิยามศัพท์เฉพาะ ……………………………………………………………... 7

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ……………………………………………………………... 7

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ……………………………………………………………...

10

แนวคิดพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ……………………………………………………………... 18

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ……………………………………………………………... 21

การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ……………………………………………………………... 30

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ……………………………………………………………... 34

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ……………………………………………………………... 39

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ……………………………………………………………... 47

กรอบแนวคิดในการวิจัย ……………………………………………………………... 50

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ……………………………………………………………... 53

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ……………………………………………………………... 57

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ……………………………………………………………... 70

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ……………………………………………………………... 73

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง หน้า

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ……………………………………………………………... 75

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ……………………………………………………………... 82

ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ……………………………………………………………... 85

ตอนที่ 4 ผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ……………………………………………………………... 87

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.

สรุปผลการวิจัย ……………………………………………………………... 92

อภิปรายผลการวิจัย ……………………………………………………………... 93

ข้อเสนอแนะ ……………………………………………………………... 97

บรรณานุกรม 99

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 105

ภาคผนวก ข ผลการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 125

ภาคผนวก ค ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 137

ภาคผนวก ง คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

145

ภาคผนวก จ ภาพประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 147

ภาคผนวก ฉ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 151

ภาคผนวก ช รายนามผู้เชี่ยวชาญและหนังสือตอบรับของผู้เชี่ยวชาญ 163

ภาคผนวก ซ ประวัติผู้เสนอผลงาน 170

สารบัญตาราง

ตารางที่ หน้า

2.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

14

2.2 การกำหนดหน่วยการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค 21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

16

3.1 แสดงความสอดคล้องระหว่างข้อสอบที่ต้องการกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 64

4.1 แสดงจำนวนและร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 78

4.2 แสดงจำนวนและร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 80

4.3 แสดงจำนวนร้อยละเกี่ยวกับความต้องการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เศษส่วนและทศนิยม

81

4.4 การจัดแบ่งหน่วยการเรียนรู้เพื่อจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

82

4.5 แสดงประสิทธิภาพ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เศษส่วนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบกลุ่มเดี่ยว (3 คน)

83

4.6 แสดงประสิทธิภาพ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เศษส่วนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบกลุ่มเล็ก (9 คน)

84

4.7 แสดงประสิทธิภาพ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เศษส่วนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบกลุ่มใหญ่ (30 คน)

85

4.8 แสดงค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เศษส่วนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างเรียนและหลังเรียน ของกลุ่มตัวอย่าง

86

4.9 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าที (t-test) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เศษส่วนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

86

4.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เศษส่วนและทศนิยม

87

4.11 ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการทำชุดกิจกรรมในแต่ละชุด 88

4.12 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

89

สารบัญภาพ

ภาพที่ หน้า

1 กรอบแนวคิดการวิจัย 50

2 กรอบการทำงาน 4 ขั้นตอน 52

โพสต์โดย ครูอุ้ม : [24 ส.ค. 2563 เวลา 11:18 น.]
อ่าน [2239] ไอพี : 110.171.106.244
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,208 ครั้ง
ทั้งซาบซึ้ง-สะเทือนใจ หนูน้อย 7 ขวบสละชีวิต บริจาค"ไต"เพื่อช่วยชีวิตแม่
ทั้งซาบซึ้ง-สะเทือนใจ หนูน้อย 7 ขวบสละชีวิต บริจาค"ไต"เพื่อช่วยชีวิตแม่

เปิดอ่าน 29,747 ครั้ง
ตำนานนางสงกรานต์
ตำนานนางสงกรานต์

เปิดอ่าน 31,834 ครั้ง
ปวดหัว แก้ด้วยวารีบำบัด
ปวดหัว แก้ด้วยวารีบำบัด

เปิดอ่าน 57,867 ครั้ง
Revo Uninstall สุดยอดโปรแกรมถอนการติดตั้ง
Revo Uninstall สุดยอดโปรแกรมถอนการติดตั้ง

เปิดอ่าน 105,896 ครั้ง
รวมระเบียบต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมระเบียบต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 14,694 ครั้ง
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์

เปิดอ่าน 28,004 ครั้ง
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 35,689 ครั้ง
หยุด การศึกษาที่สร้างทุกข์ให้นักเรียน และผู้ปกครอง
หยุด การศึกษาที่สร้างทุกข์ให้นักเรียน และผู้ปกครอง

เปิดอ่าน 16,533 ครั้ง
ใครเป็นหนี้???..มีทางออก
ใครเป็นหนี้???..มีทางออก

เปิดอ่าน 5,818 ครั้ง
"หรือฉันจะเป็นแม่ที่แย่ที่สุด" คลิปดูแล้วอาจจะน้ำตาไหล โดยเฉพาะคนเป็นแม่
"หรือฉันจะเป็นแม่ที่แย่ที่สุด" คลิปดูแล้วอาจจะน้ำตาไหล โดยเฉพาะคนเป็นแม่

เปิดอ่าน 8,394 ครั้ง
8 วินัยใหม่ เพิ่มเงินเก็บทั้งปี
8 วินัยใหม่ เพิ่มเงินเก็บทั้งปี

เปิดอ่าน 12,526 ครั้ง
เรื่องที่คุณครูต้องอ่าน
เรื่องที่คุณครูต้องอ่าน

เปิดอ่าน 34,835 ครั้ง
เทคนิค "การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู"
เทคนิค "การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู"

เปิดอ่าน 18,882 ครั้ง
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ

เปิดอ่าน 26,393 ครั้ง
"พลู" สมุนไพรไทย ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต
"พลู" สมุนไพรไทย ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต

เปิดอ่าน 19,359 ครั้ง
วิธีทําให้ผมยาวเร็วขึ้น
วิธีทําให้ผมยาวเร็วขึ้น
เปิดอ่าน 57,292 ครั้ง
แนวปฏิบัติการดำเนินงานตาม พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
แนวปฏิบัติการดำเนินงานตาม พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
เปิดอ่าน 34,506 ครั้ง
ต้นสัตบรรณ - ต้นตีนเป็ด
ต้นสัตบรรณ - ต้นตีนเป็ด
เปิดอ่าน 57,470 ครั้ง
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เปิดอ่าน 18,343 ครั้ง
กล้วยหอม ตัวช่วยลดน้ำหนักอย่างได้ผล
กล้วยหอม ตัวช่วยลดน้ำหนักอย่างได้ผล

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
สมัครบัตรเครดิต
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ