ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา 6 เรื่องมนุษย์กับความยั่งยืน ของสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการการใช้บันได 7 ขั้น ( 7 STEP) ร่วมกับการพัฒนา ทักษ

ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา 6 เรื่องมนุษย์กับความยั่งยืน

ของสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการการใช้บันได 7 ขั้น ( 7 STEP) ร่วมกับการพัฒนา ทักษะการคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking) เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา นางกนกวรรณ ก้อนจินดา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

สถานที่ทำงาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองแพร่

อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา 6 เรื่องมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการการใช้บันได 7 ขั้น (7 STEP) ร่วมกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking) เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองรักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา 6 เรื่องมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการการใช้บันได 7 ขั้น (7 STEP) ร่วมกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking) เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองรักษ์ ดังนี้ 2.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา 6 เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการการใช้บันได 7 ขั้น (7 STEP) ร่วมกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking) เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองรักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อม 2.2) ประเมินความสามารถในการสร้างชิ้นงาน หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา 6 เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการการใช้บันได 7 ขั้น (7 STEP) ร่วมกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking) เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองรักษ์สิ่งแวดล้อม 2.3) ประเมินการเกิดจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน หลังการชุดกิจกรรมการเรียนรู้จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการการใช้บันได 7 ขั้น (7 STEP) ร่วมกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองรักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อม 2.4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา 6 เรื่องมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการการใช้บันได 7 ขั้น (7 STEP) ร่วมกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 29 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มห้องเรียน (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา 6 เรื่องมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการการใช้บันได 7 ขั้น (7 STEP) ร่วมกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองรักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 3)แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการสร้างชิ้นงาน 4) แบบประเมินการเกิดจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการการใช้บันได 7 ขั้น (7 STEP) ร่วมกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองรักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อม 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการการใช้บันได 7 ขั้น (7 STEP) ร่วมกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองรักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย (× ̅) ค่าส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t –test แบบ dependent

ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูและนักเรียนต้องการให้มีการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการการใช้บันได 7 ขั้น (7 STEP) ร่วมกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองรักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะสามารถถ่ายทอดความเป็นรูปธรรมให้กับผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นในการเรียนนอกจากนั้นยังได้รับประสบการณ์ตรงนักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรายวิชาชีววิทยา 6 เรื่องมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการการใช้บันได 7 ขั้น (7 STEP) ร่วมกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองรักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ผลการหาค่าประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) ได้ค่าประสิทธิภาพ 65.22/63.33 ผลการหาค่าประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย (Small Group Tryout) ได้ค่าประสิทธิภาพ 74.33/71.11 และผลการหาค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) ได้ค่าประสิทธิภาพ 84.13/82.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ โดยสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 3) ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นำไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสุขสนุกสนานกับการเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ และทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จตามเวลาที่กำหนด ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการสร้างชิ้นงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดี และ 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน ความสามารถในด้านการปฏิบัติงานการสร้างชิ้นงาน นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ดี นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักเรียนเห็นด้วยมากในด้านกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลำดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับเป็นลำดับสุดท้าย

โพสต์โดย ครูกนกวรรณ : [27 ส.ค. 2563 เวลา 11:01 น.]
อ่าน [1257] ไอพี : 110.77.217.223
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ