ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ประเภทผลงาน (/) ครู (/) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

ข้อมูลทั่วไป

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านระเวียง “รัตนกิจวิทยา” อำเภอ โนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ เครือข่าย โนนนารายณ์ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒

ชื่อครูผู้สอน นางวนัดดา เท้าไม้สน

เรื่องที่สอน การจัดการเรียนรู้โดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

รายละเอียดการนำเสนอผลงาน

ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-2100 เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตร ครูผู้สอนจำเป็นต้องมีการปรับรูปแบบการสอน และสืบค้นองค์ความรู้ใหม่ๆ มาถ่ายทอดให้ผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะแห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 (21ST Century Skills) ซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต ปรับตัวได้อย่างชาญฉลาดเท่าทัน สามารถชี้นําตนเองในการพัฒนาการ สร้างงานและอาชีพ และตรวจสอบการเรียนรู้ ของตนเองได้อย่างมีสติ มีศีลธรรม มีความเคารพซึ่งกันและกัน มีความสื่อสัตย์ มีความมั่นใจในตนเอง แสวงหาความรูป อดทน ทํางานได้เป็นทีม รับผิดชอบต่อส่วนรวม คํานึงถึงสังคม มีคุณธรรม ยึดมั่นในสันติ ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ

ข้าพเจ้าจึงนำกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนวงจรเดมมิ่ง (PDCA) มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเอง และเป็นการฝึกทักษะอาชีพด้านต่างๆ ให้กับผู้เรียน

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนแสวงหาความรู้ ตามขั้นตอนวงจรเดมมิ่ง (PDCA)

2) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความพร้อมสู่การดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ อย่างมีความสุข ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

เป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านระเวียง “รัตนกิจวิทยา” จำนวน ๒๒ คน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ได้จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มตามความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างผลงานและนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีขั้นตอนวิธีทำตามรูปแบบ ดังนี้

1. Plan (วางแผน)

ผู้เรียนมีการประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบหรือผู้ดำเนินการ และงบประมาณที่จะใช้

2. Do (ปฏิบัติตามแผน)

ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานตามกรอบงานที่วางแผนไว้เป็นกลุ่ม

3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน)

ผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

4. Act (ปรับปรุงแก้ไข)

ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำผลการปฏิบัติงานมาประเมินวิเคราะห์ว่า มีขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบการดำเนินการใหม่ที่เหมาะสม สำหรับการดำเนินการครั้งต่อไป โดยแต่กลุ่มมีการปรับปรุงแก้ไขผลงานดังนี้

ผ้ามัดย้อม กลุ่มผู้เรียนได้มีการแก้ไขผลงานจากวงรอบแรก ที่ได้ใช้สีผสมอาหารใน

การทำผ้ามัดย้อม ทำให้เมื่อล้างน้ำแล้วสีไม่ติดเนื้อผ้า วงรอบที่ 2 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยการเปลี่ยนสี เป็นสีอะคลีลิค ทำให้สีติดเนื้อผ้าดี ผลงานมีคุณภาพดีขึ้น

แผงโชว์ผลงาน กลุ่มผู้เรียนแต่ละกลุ่มไม่มีการวางแผนร่วมกัน ทำให้ผลงานออกมาไม่เท่ากัน และไม่แข็งแรง ในวงรอบที่ 2 กลุ่มผู้เรียนแต่ละกลุ่มมีการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน มีการวัดขนาดวัสดุที่นำมาใช้ชัดเจน จนสามารถปรับปรุงผลงานให้มีคุณภาพดีขึ้น และมีความแข็งแรงสามารถใช้งานได้

ถุงผ้าลดโลกร้อน กลุ่มผู้เรียนได้มีการแก้ไขผลงานจากวงรอบแรก ที่ได้ใช้เสื้อยืดที่ลวดลายไม่สวย การตัดผ้าไม่ได้ขนาดและมัดปมไม่แน่น เนื้อผ้าหลุดลุ่ย ในวงรอบที่ 2 กลุ่มผู้เรียนมีการปรับปรุงแก้ไขผลงาน โดยเปลี่ยนมาใช้เสื้อยืดที่มีลวดลายสวยงาม มีการวัดก่อนตัดผ้า และผูกปมผ้าที่แน่นขึ้น ทำให้ได้ถุงผ้าที่สวย

มีคุณภาพใช้งานได้

ผลการดำเนินงาน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวงจรเดมมิ่ง (PDCA) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. ผู้เรียนได้ทักษะกระบวนการทำงาน ตามรูปแบบและขั้นตอนของวงจรเดมมิ่ง (PDCA)

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความพร้อมสู่การดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

3. ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ อย่างมีความสุข เกิดความภาคภูมิใจและพึงพอใจในผลงานของตนเอง โดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเกิดทักษะในกระบวนการทำงานร่วมกัน ยอมรับและสามารถแก้ไขผลงานให้ดีขึ้น

ปัจจัยความสำเร็จ

1) ผู้บริหาร เห็นความสำคัญ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม และมีนโยบายให้นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิต

2) ครูผู้สอน ได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบวงจรเดมมิ่ง (PDCA)

3) ผู้ปกครอง เห็นความสำคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และให้ความร่วมมือและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี

บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

ในครั้งต่อไปกลุ่มที่ทำแผงโชว์ผลงาน ควรจัดหาวัสดุในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่แทนท่อ PVC และกลุ่มทำผ้ามัดย้อม ควรเป็นเป็นการใช้สีจากธรรมชาติ เช่น จากเปลือกต้นไม้ ผล หรือใบของพืช เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ

โพสต์โดย วนัดดา : [30 ส.ค. 2563 เวลา 10:37 น.]
อ่าน [5331] ไอพี : 183.88.1.100
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,029 ครั้ง
แอปเปิลออกอัพเดท iOS 8.1.1 เพิ่มความเร็วให้ iPhone 4s และ iPad 2
แอปเปิลออกอัพเดท iOS 8.1.1 เพิ่มความเร็วให้ iPhone 4s และ iPad 2

เปิดอ่าน 64,388 ครั้ง
4 พฤติกรรม “ผู้นำ” ที่ดี
4 พฤติกรรม “ผู้นำ” ที่ดี

เปิดอ่าน 16,668 ครั้ง
วิธีลดต้นขาง่าย ๆ สำหรับคุณสาว ๆ ต้นขาใหญ่
วิธีลดต้นขาง่าย ๆ สำหรับคุณสาว ๆ ต้นขาใหญ่

เปิดอ่าน 43,081 ครั้ง
โกดะ ทาเคชิ ไจแอนท์ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โกดะ ทาเคชิ ไจแอนท์ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 15,274 ครั้ง
ตุ๊กตาดินเผา เสริมฮวงจุ้ยให้บ้านเรา
ตุ๊กตาดินเผา เสริมฮวงจุ้ยให้บ้านเรา

เปิดอ่าน 27,831 ครั้ง
ความสำคัญของวันวิสาขบูชา
ความสำคัญของวันวิสาขบูชา

เปิดอ่าน 17,960 ครั้ง
ปลูกว่านเสริมชะตา
ปลูกว่านเสริมชะตา

เปิดอ่าน 11,719 ครั้ง
8 วินัยใหม่เพิ่มเงินเก็บทั้งปี
8 วินัยใหม่เพิ่มเงินเก็บทั้งปี

เปิดอ่าน 12,693 ครั้ง
"ครู" ในศตวรรษที่ 21 จุดเปลี่ยนการศึกษาข้ามพรมแดน
"ครู" ในศตวรรษที่ 21 จุดเปลี่ยนการศึกษาข้ามพรมแดน

เปิดอ่าน 35,282 ครั้ง
จัดโต๊ะทำงาน ตามฮวงจุ้ย
จัดโต๊ะทำงาน ตามฮวงจุ้ย

เปิดอ่าน 16,929 ครั้ง
ประโยชน์ของทุเรียน
ประโยชน์ของทุเรียน

เปิดอ่าน 12,468 ครั้ง
40 ปี โครงการหลวง สนุก ดี ใต้พระบารมีพ่อหลวง
40 ปี โครงการหลวง สนุก ดี ใต้พระบารมีพ่อหลวง

เปิดอ่าน 13,554 ครั้ง
อ้วนไม่แคร์สื่อ กระโดดลงสระน้ำแข็ง เดี๋ยวก็รู้ งานนี้มีฮา
อ้วนไม่แคร์สื่อ กระโดดลงสระน้ำแข็ง เดี๋ยวก็รู้ งานนี้มีฮา

เปิดอ่าน 103,081 ครั้ง
วิธีซักผ้าที่มีรอยเปื้อนชนิดต่าง ๆ
วิธีซักผ้าที่มีรอยเปื้อนชนิดต่าง ๆ

เปิดอ่าน 11,167 ครั้ง
มะเร็งลำไส้ใหญ่ เกิดจากกรรมพันธุ์มากถึง 3 เท่า
มะเร็งลำไส้ใหญ่ เกิดจากกรรมพันธุ์มากถึง 3 เท่า

เปิดอ่าน 42,016 ครั้ง
ลักษณะสำคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ลักษณะสำคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
เปิดอ่าน 9,975 ครั้ง
สรยุทธ แจง อมเงินโฆษณา อสมท 138ล.
สรยุทธ แจง อมเงินโฆษณา อสมท 138ล.
เปิดอ่าน 42,933 ครั้ง
พรหมวิหาร 4
พรหมวิหาร 4
เปิดอ่าน 75,161 ครั้ง
อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด
อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด
เปิดอ่าน 52,876 ครั้ง
เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนฉลาดและมีความจำดี
เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนฉลาดและมีความจำดี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ