ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่องานวิจัย : การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย : การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

ชื่อผู้วิจัย : นางลำพูน ครอบแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการทั้งสภาพแวดล้อม (Context) ปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2) เพื่อประเมินความยั่งยืนของโครงการ โดยพิจารณาถึงผลผลิต (Product)ด้านผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่เป็นรูปธรรมของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ และแนวทางแก้ไข การดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบ Explanatory Sequential Mixed Method ซึ่งเป็นการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้อำนวยการ 1 คน รองผู้อำนวยการ 2 คน ครูผู้สอนและบุคลากรของวิทยาลัยฯ 30 คน นักเรียนนักศึกษา จำนวน 243 คน ประชาชนในชุมชนที่เกี่ยวข้อง 30 คนรวมกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 306 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบบวัดความพึงพอใจ และแบบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ฉบับ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X̅ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และมีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysist) ในส่วนการวิจัยเชิงปริมาณผลการประเมิน พบว่า 1) ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้านกระบวนการ(Process) และด้านผลผลิต (Product) อยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นด้านปัจจัยนำเข้า (Input) มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการของด้านต่าง ๆ พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมทุกรายการมีผลการประเมินระดับมากที่สุด ได้แก่ หลักการของโครงการเหมาะสมตอบสนองปัญหาที่แท้จริงของวิทยาลัยฯ และเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือของบุคลากร ตามลำดับ เป็นต้น

ด้านปัจจัยนำเข้า มีรายการที่มีผลการประเมินระดับมากที่สุด ได้แก่ มีผู้บริหารที่เข้าใจงานของโครงการอย่างดี มีแผนงานและกิจกรรมชัดเจน และระบบข้อมูลในการดำเนินงานสมบูรณ์ตามลำดับ รายการที่เหลือมีผลประเมินระดับมาก

ด้านกระบวนการ มีรายการที่มีผลประเมินระดับมากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ โดยเฉพาะรายการย่อยเกี่ยวกับการจัดการแปลงสาธิตภายในวิทยาลัย ด้านการเพาะปลูกพืช ด้านการเลี้ยงสัตว์ และด้านการประมง รองลงมาได้แก่ การขยายผลนำความรู้ใปใช้ และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามลำดับ ทุกรายการย่อยมีผลการประเมินมากที่สุดเช่นกัน ยกเว้นรายการที่มีผลการประเมินระดับมาก คือ การดำเนินโครงการ ทุกรายการย่อยมีผลการประเมินระดับมากเช่นกัน

ด้านผลผลิต เป็นการประเมินความพึงพอใจของโครงการ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ การขยายผลนำความรู้ไปใช้ และการพัฒนาสิ่งแล้วล้อมหากพิจารณารายการย่อยทุกรายการจะมีผลการประเมินความพึงพอใจระดับมากที่สุดเช่นกัน ได้แก่ การจัดแปลงสาธิตภายในวิทยาลัยฯ ด้านการเพาะปลูกพืช ด้านการเลี้ยงสัตว์ และด้านการประมงตามลำดับ แต่ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากได้แก่การดำเนินโครงการและหากพิจารณารายย่อยก็อยู่ในระดับมากทุกรายการ เช่นกัน

2) ผลการประเมินความยั่งยืนโครงการโดยพิจารณาถึงผลผลิต (Product) ด้านผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่เป็นรูปธรรมของโครงการชีววิถี พบว่า ผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมได้แก่ การปลูกพืช และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกพืชมีการสาธิตการปลูกพืชหลากหลาย มีการใช้จุลินทรีย์EM ในการกระบวนการบำรุงดินปลูกพืช และมีการใช้จุลินทรีย์ EM ในการจัดการป้องกันกำจัดศัตรูพืช สำหรับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันมีการใช้จุลินทรีย์ EM ในการจัดการป้องกันกำจัดศรัตรูพืช สำหรับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกันมีการใช้จุลินทรีย์ EM ในห้องน้ำ ห้องส้วม ทางระบายน้ำ ในโรงอาหาร ในอาคารเรียน ที่สำคัญมีป้ายบอกวิธีการใช้จุลินทรีย์ EM ติดไว้ทุกอาคาร ทุกสถานที่ มีการดำเนินการต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี

3) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ และแนวทางการดำเนินงาน มีปัญหาและอุปสรรคดังนี้ (1) งบประมาณมีน้อย (2) เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้งานได้ดีไม่เพียงพอ(3) บุคลากรมีน้อยบางส่วนไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเกษตร (4) อาคารสถานที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ยังต้องปรับปรุงเพิ่มเติม (5) การร่วมมือกับชุมชนในการขยายผลต้องมีงบประมาณวัตถุประสงค์และเวลาเพียงพอ แนวทางการแก้ไขได้แก่ (1) หางบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอจากหน่วยงานอื่น ๆ (2) หาเทคโนโลยี โดยร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีความพร้อม (3) ขออัตรากำลังข้าราชการครูสาขาพืชศาสตร์โดยเฉพาะที่มีความรู้ด้านชีววีถี(4) ปรับปรุงและพัฒนาอาคารโรงเรือนเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัวให้ดีขึ้นและทันสมัย (5) ร่วมมือกับชุมชนมากขึ้น

โพสต์โดย ผอ.ลำพูน : [30 ส.ค. 2563 เวลา 17:05 น.]
อ่าน [3737] ไอพี : 223.205.235.35
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 40,637 ครั้ง
Chat GPT คืออะไร ใช้งานยังไง AI  สำหรับครูยุคใหม่จำเป็นต้องรู้
Chat GPT คืออะไร ใช้งานยังไง AI สำหรับครูยุคใหม่จำเป็นต้องรู้

เปิดอ่าน 11,509 ครั้ง
ช่วยลูกทำการบ้านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
ช่วยลูกทำการบ้านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 13,598 ครั้ง
รู้ทันดอกเบี้ยบัตรเครดิต คิดให้ดีก่อนรูด
รู้ทันดอกเบี้ยบัตรเครดิต คิดให้ดีก่อนรูด

เปิดอ่าน 15,536 ครั้ง
กำนันสิตาย(MV) คลิปเลียนแบบ กังนัมสไตล์ ฮาแค่ไหน ดูเอาเอง
กำนันสิตาย(MV) คลิปเลียนแบบ กังนัมสไตล์ ฮาแค่ไหน ดูเอาเอง

เปิดอ่าน 11,072 ครั้ง
ปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาระดับภูมิภาค สะท้อนความล้มเหลวของใคร หรือจะหนีเสือปะจระเข้ โดย ณรงค์ ขุ้มทอง
ปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาระดับภูมิภาค สะท้อนความล้มเหลวของใคร หรือจะหนีเสือปะจระเข้ โดย ณรงค์ ขุ้มทอง

เปิดอ่าน 13,391 ครั้ง
วีดีทัศน์หลักเกณฑ์ตาม ว7/2558 (เกณฑ์ PA)
วีดีทัศน์หลักเกณฑ์ตาม ว7/2558 (เกณฑ์ PA)

เปิดอ่าน 15,531 ครั้ง
ต้นกำเนิด "ร่ม"
ต้นกำเนิด "ร่ม"

เปิดอ่าน 10,476 ครั้ง
Student Perceptions of Selected Technology Student Association Activit
Student Perceptions of Selected Technology Student Association Activit

เปิดอ่าน 21,087 ครั้ง
 ฮวงจุ้ยในห้องนอน
ฮวงจุ้ยในห้องนอน

เปิดอ่าน 12,025 ครั้ง
ปัจจัยฉุดรั้งการศึกษา (1)
ปัจจัยฉุดรั้งการศึกษา (1)

เปิดอ่าน 8,746 ครั้ง
เตือนสถานที่วัยรุ่นเสี่ยงติดหวัด 2009 จะมีที่ไหนบ้าง เตรียมระวัง!
เตือนสถานที่วัยรุ่นเสี่ยงติดหวัด 2009 จะมีที่ไหนบ้าง เตรียมระวัง!

เปิดอ่าน 14,401 ครั้ง
เชื้อรา และผื่นเรื่องต้องระวังเมื่อถึงหน้าร้อน
เชื้อรา และผื่นเรื่องต้องระวังเมื่อถึงหน้าร้อน

เปิดอ่าน 17,203 ครั้ง
จำได้ไหม ย้อนวันวานของอาจารย์ "กาญจนา นาคสกุล" ราชบัณฑิต
จำได้ไหม ย้อนวันวานของอาจารย์ "กาญจนา นาคสกุล" ราชบัณฑิต

เปิดอ่าน 24,101 ครั้ง
มาตราวัด มาตราชั่ง กับมาตราเงินของสยาม
มาตราวัด มาตราชั่ง กับมาตราเงินของสยาม

เปิดอ่าน 14,246 ครั้ง
12 วิธีแก้เซ็ง
12 วิธีแก้เซ็ง

เปิดอ่าน 3,566 ครั้ง
ปลูก กล้วยน้ำว้านวลจันทร์ สายพันธุ์ดี สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ
ปลูก กล้วยน้ำว้านวลจันทร์ สายพันธุ์ดี สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ
เปิดอ่าน 20,015 ครั้ง
เครื่องคชาภรณ์ (เครื่องแต่งตัวช้างสำคัญ)
เครื่องคชาภรณ์ (เครื่องแต่งตัวช้างสำคัญ)
เปิดอ่าน 11,717 ครั้ง
รักษารองเท้าหน้าฝน
รักษารองเท้าหน้าฝน
เปิดอ่าน 17,509 ครั้ง
จริงหรือ? "น้ำ" แก้ปวดหัวได้
จริงหรือ? "น้ำ" แก้ปวดหัวได้
เปิดอ่าน 18,874 ครั้ง
ลำดับเสนาบดี รมว.ธรรมการ รมว.ศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๓๕ -ปัจจุบัน
ลำดับเสนาบดี รมว.ธรรมการ รมว.ศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๓๕ -ปัจจุบัน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ