ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง สร้างสรรค์งานออกแบบด้วยโปรแกรม Google Sk

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง สร้างสรรค์งานออกแบบด้วยโปรแกรม

Google SketchUp 8.0 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)

ชื่อผู้รายงาน นางอรนุช สุวรรณรัตน์

ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.) วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง สร้างสรรค์งานออกแบบด้วยโปรแกรม Google Sketchup 8.0 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2.) เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง สร้างสรรค์งานออกแบบด้วยโปรแกรม Google Sketchup 8.0 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3.) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง สร้างสรรค์งานออกแบบด้วยโปรแกรม Google Sketchup 8.0 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4.) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง สร้างสรรค์งานออกแบบด้วยโปรแกรม Google Sketchup 8.0 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง สร้างสรรค์งานออกแบบด้วยโปรแกรม Google Sketchup 8.0 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test แบบ Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า

ผลการศึกษาพบว่า

1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง สร้างสรรค์งานออกแบบด้วยโปรแกรม Google Sketchup 8.0 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียน ครู และผู้ปกครอง มีความเห็นว่านักเรียนจะมีปัญหาด้านทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบผลงานมาก เนื่องจากจำเครื่องมือคำสั่งไม่ได้ และนักเรียนไม่กล้าคิดในสิ่งที่แตกต่าง ไม่กล้าตัดสินใจสร้างงานนอกเหนือจากที่ครูสั่ง กลัวความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น และนักเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการสื่อที่พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการใช้โปรแกรมประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาและวิธีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ส่วนครูต้องการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย และน่าสนใจ ใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติโปรแกรมและส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงานของนักเรียน โดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ นักเรียนต้องมีความสนใจในสื่อที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ช่วยสร้างความเข้าใจและให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีและมีความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า 2AP-T Model ประกอบด้วย หลักการ

วัตถุประสงค์ เนื้อหา ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เงื่อนไขในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และการขยายผล ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นเตรียมความพร้อม กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น (Active : A) 2. ขั้นการวางแผนนำเสนอเนื้อหาใหม่ (Plane : P) 3. ขั้นการปฏิบัติและพัฒนาทักษะ (Ability : A) 4. ขั้นการนำเสนอผลงาน (Present : P) 5. ขั้นการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation : T) และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง สร้างสรรค์งานออกแบบด้วยโปรแกรม Google Sketchup 8.0 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 82.27/83.36

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง สร้างสรรค์งานออกแบบด้วยโปรแกรม Google Sketchup 8.0 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะความคิด

สร้างสรรค์ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง สร้างสรรค์งานออกแบบด้วยโปรแกรม Google Sketchup 8.0 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ครูนุช : [31 ส.ค. 2563 เวลา 09:58 น.]
อ่าน [1249] ไอพี : 124.122.229.14
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ