ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน บ้านแต้-หนองบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ผู้รับผิดชอบ นายสุเทพ ชินวงค์

ปี พ.ศ. 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นโยบายโรงเรียนและความต้องการจำเป็นของโรงเรียน เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสม/เพียงพอของกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรมเกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชนเพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ เกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศติดตามผลและสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงานเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ ด้านความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินโครงการพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ การมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาด, มีวินัยและวิถีประชาธิปไตย, มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์, ปลอดยาเสพติด, มีความรับผิดชอบและคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูกตเวที ความมีวินัย ความเสียสละ ความสามัคคีเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการที่มีต่อนักเรียน โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดำเนินในระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูผู้สอน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 121 คน ได้แก่ ครูผู้สอน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน นักเรียน 52 คน ผู้ปกครองนักเรียน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการคือ แบบประเมินโครงการ และแบบนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ , S.D.

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการหลังการดำเนินงานโดยรวมเฉลี่ย ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการด้านอยู่ในระดับมาก และผลการการดำเนินงานโดยเฉลี่ยด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ อยู่ในระดับมากที่สุด และมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านดังนี้คือ ผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยด้านบริบทเท่ากับ 4.28 ผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยด้านปัจจัยเท่ากับ 4.42 ผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยด้านบริบทเท่ากับ 4.26 ผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย ด้านกระบวนการเท่ากับ 4.14 ผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยด้านผลผลิตเท่ากับ 4.58 ผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยด้านผลกระทบเท่ากับ 4.62 โดยมีรายละเอียดดังนี้

2. ผลการประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก ตามความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวง นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นโยบายโรงเรียน หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ความต้องการและความจำเป็นของโรงเรียนมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากและมากที่สุด

3. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นด้านความเหมาะสมและพอเพียงเกี่ยวกับวิทยากรงบประมาณ ระยะเวลา สถานที่วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรในชุมชนแต่ละโครงการย่อยพบว่า ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการในภาพรวม มีความเหมาะสมพอเพียงอยู่ในระดับมากขึ้นไปทุกรายการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานที่ดำเนินโครงการเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการดำเนินโครงการ

4. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงานบทบาทหน้าที่ขั้นตอนการนิเทศติดตามผลและสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงานของโครงการในภาพรวมพบว่า ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่ารายการที่มีระดับการปฏิบัติสูงที่สุดคือ ด้านการปฏิบัติกิจกรรมตามระยะเวลาและการปฏิบัติกิจกรรมตามลำดับขั้นตอนความร่วมมือของคณะทำงานตามโครงการ รองลงมาคือ ด้านการประชุมวางแผน การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

5. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก ตามความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผลการดำเนินงานโครงการมีผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด

6. ผลการประเมินผลกระทบของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายพบว่า ผลกระทบของโครงการต่อโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ผลกระทบของโครงการต่อตัวผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด และผลกระทบของโครงการต่อผู้ปกครองอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย เทพ : [16 ต.ค. 2563 เวลา 09:31 น.]
อ่าน [1633] ไอพี : 223.205.248.41
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ