ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้สื่อออนไลน์ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองศ

การวิจัยเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อออนไลน์ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง

ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อประเมินพัฒนาการการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อออนไลน์และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูที่ผ่านการอบรม 2) เพื่อประเมินสมรรถนะการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อออนไลน์ของครูที่ผ่านการอบรมดานความสามารถในการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ พฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการฯ ดานความสามารถในการทํางานวิจัยในชั้นเรียน และดานความสามารถในการขยายผลการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการฯเพื่อนครู 3) เพื่อประเมินสมรรถนะการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อออนไลน์ของครูที่ผ่านการอบรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครู กศน.ในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษาและหัวหนากลุมงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) เพื่อประเมินคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และความคิดเห็นของผู้เรียนตอพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อออนไลน์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครู กศน.ในศตวรรษที่ 21 และ 5) เพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาครูและคุณลักษณะอันพึงประสงคของครู กศน.ในศตวรรษที่ 21 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงประเมินรวมกับการวิจัยเชิงผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) กลุมผูใหขอมูลที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย กลุมผูใหขอมูลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาของสถานศึกษา ครู กศน. จํานวน 22 คน ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่คาดว่าจะจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 86 คน และกลุมผูกําหนดนโยบายและพัฒนา ไดแก ผูบริหาร สํานักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 2 คน ศึกษานิเทศก์ จํานวน 1 คน และนักวิชาการศึกษา จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบประเมินตนเอง แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินคุณภาพแผน งานวิจัยในชั้นเรียนและชุดฝึกอบรม (Module) แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช้การแจกแจง รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย พบวา 1. ครูมีพัฒนาการดานการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อออนไลน์และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเองสูงขึ้นกวากอนการเข้าร่วมโครงการ 2. สมรรถนะการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อออนไลน์ของครูที่เข้าร่วมโครงการ พบวา 1) มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อออนไลน์อยู่ในระดับมาก 2) มีพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อออนไลน์อยู่ในระดับมาก 3) ความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก 4) ความสามารถในการพัฒนาชุดฝึกอบรม (Module) อยูในระดับมาก 3.สมรรถนะการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูที่เข้าร่วมโครงการตามความคิดเห็นของศึกษานิเทศก นักวิชาการศึกษาและหัวหนากลุมงานจัดการศึกษานอกระบบ พบวาครูมีความเปนมืออาชีพ มีเทคนิคและวิธีการสอนที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยมีเทคนิควิธีสอนที่สงเสริมให้ผูเรียนไดใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนรู้ มีการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เปนระบบและเนนการมีสวนรวมของผูเรียนเปนสําคัญ มีสื่อประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผลิตดวยตนเองมากขึ้น มีการวางแผนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใชเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายและสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู้ มีความกระตือรือรนในการทํางาน มีรูปแบบการทํางานเปนขั้นตอน มีความเอาใจใสตอผูเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น สามารถสรางนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผลงานให้เปนที่ยอมรับของหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาอื่น ๆ 4. ผลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบวาผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นสูง และผู้เรียนคิดเห็นวาครูจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการดีมาก มีเทคนิควิธีที่นาสนใจ เปนประโยชนตอผูเรียนและผู้เรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได้ 5. รูปแบบการพัฒนาครู กศน.มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา ครู กศน.ให้เป็นครูมืออาชีพ เปนผูนําทางนวัตกรรมและสรางมั่นใจแก่ครู ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 1. การวางแผน Planning 2. การพัฒนา Developing 3. การประเมินผล Assessing และ 4. การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน Sharing และ 5.การขยายผล Disseminating และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครู กศน.ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 1. Fashionable : ครูเป็นผู้ที่ใช้เทคโนโลยี (user) อย่างคุ้มค่าและใช้ได้อย่างหลากหลาย 2. Adjustment : ครูมีสามารถจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 3. Captivity : ครูมีการสร้างสรรค์กิจกรรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายแปลกใหม่ 4. Innovation : ครูมีแนวคิดว่าผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้เองจากการเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่เข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ 5. Learning for life : ครูมุ่งให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน 6. Intrinsic motivation : : ครูมีการจัดการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 7. Tendency : : ครูมีมุทิตาจิตต่อผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยอย่างจริงใจต่อผู้เรียน 8. Activity : ครูมีทักษะการจัดกิจกรรม เช่น การยกตัวอย่าง การเลือกใช้สื่อ เพื่อกระตุ้นให้แก่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 9. Testing : ครูมีการทดสอบโดยการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนและประเมินผลที่ตรงกับสภาพจริงของผู้เรียน 10. On-demand : ครูจัดให้ผู้เรียนได้เรียนตามหัวข้อที่ต้องการโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และ 11. Response : ครูจัดให้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่เพื่อส่งเสริมทักษะที่ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนา

โพสต์โดย โก๋ : [20 ต.ค. 2563 เวลา 04:56 น.]
อ่าน [1577] ไอพี : 223.205.225.244
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ