ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดโคก(ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน

โรงเรียนวัดโคก(ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ผู้รายงาน นายสิริชัย นนทะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคก(ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดโคก

(ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความต้องการความจำเป็นของโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่และด้านการบริหารจัดการในการดำเนินโครงการ 3) ประเมินกระบวนการของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมการปฏิบัติงานตามโครงการในขั้นตอนการวางแผน การดำเนินงาน การติดตามประเมินผล และการนำผลไปปรับปรุงพัฒนา 4) ประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 4.1) การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน 4.2) การประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินโครงการ

การประเมินโครงการใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์(CIPP MODEL) ซึ่งเป็นการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท(Context) ด้านปัจจัยนำเข้า(Input) ด้านกระบวนการ(Process) และด้านผลผลิต(Product)

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วยฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านบริบทของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่น 0.95 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่น 0.94 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านกระบวนการของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่น 0.97 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่น 0.96 ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ มีค่าความเชื่อมั่น 0.94

ประชากรที่ใช้ในการประเมินคือ บุคคลที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดโคก(ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 62 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ครูผู้สอนจำนวน 5 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 26 คน และผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 23 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 62 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน

โรงเรียนวัดโคก(ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.61 ; S.D. = 0.36)เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ และด้านความเป็นไปได้ของโครงการ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ

นักเรียนโรงเรียนวัดโคก(ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.61 ; S.D. = 0.19)เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านบริหารจัดการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และด้านงบประมาณ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ

นักเรียนโรงเรียนวัดโคก(ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.58 ; S.D. = 0.36)เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการดำเนินงาน ด้านการติดตามและประเมินผล และด้านนำผลไปปรับปรุงพัฒนา

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน

โรงเรียนวัดโคก(ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำแนกเป็น

4.1 ด้านพฤติกรรมของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.53 ; S.D. = 0.21)เมื่อพิจารณารายข้อเรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส นักเรียนมีความอดทนต่ออุปสรรค ทำงานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ย่อท้อ นักเรียนไม่ลักขโมยสิ่งของของคนอื่น ตามลำดับ

4.2 ด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน

โรงเรียนวัดโคก(ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.52 ; S.D. = 0.25)เมื่อพิจารณารายข้อเรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นักเรียนให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี กิจกรรมตามโครงการสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตามลำดับ

โพสต์โดย พงษ์ : [21 ต.ค. 2563 เวลา 12:54 น.]
อ่าน [1673] ไอพี : 125.26.86.253
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ