ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และ 3)เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิธีการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ 1)การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2)การออกแบบและพัฒนา 3)การทดลองใช้รูปแบบ 4)การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 42 คน ครูผู้สอน จำนวน 210 คน และนักเรียน จำนวน 210 คน รวมทั้งสิ้น 462 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ประกอบด้วย แบบตรวจสอบประสิทธิภาพด้านความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้และความสอดคล้องของร่างต้นแบบ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน แบบประเมินทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน แบบประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน แบบประเมินการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสานวิธี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การวิเคราะห์เนื้อหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนำเสนอผลโดยพรรณนาความ ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่าหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะสามารถนำไปออกแบบในการพัฒนาการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อไปได้

2. ผลการออกแบบและพัฒนา 2.1)รูปแบบการนิเทศของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่พัฒนาขึ้น มี 7 องค์ประกอบ คือ (1) การกำหนดหลักการที่มุ่งมั่น (2) การสร้างขวัญกำลังใจใฝ่สัมฤทธิ์ (3) การร่วมคิดชื่นชมผลสำเร็จความเป็นมา (4)การรับทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ (5) การประสานงานยกระดับคุณภาพในโรงเรียน (6)การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการพัฒนา และ (7)การสร้างคุณค่าเงื่อนไขความสำเร็จ 2.2) ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพด้านความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.14 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 2.3) ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพด้านความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.10 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบ ในปีการศึกษา 2560 3.1)ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน จำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X- =4.48,

S.D. = 0.37) 3.2) การประเมินทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน จำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X- =4.26,S.D. = 0.52) 3.3)การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนจำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X- = 4.33,S.D. = 0.31) 3.4)การประเมินสมรรถนะหลักของผู้เรียน จำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X- = 4.44,S.D. = 0.50) 3.5)การประเมินการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X- = 4.32,S.D. = 0.41) 3.6) คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.48 3.7) คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.89

4. ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบ ปีการศึกษา 2561 4.1)ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน จำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

(X- =4.54,S.D.=0.35 ) ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2560 4.2)การประเมินทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21ของผู้เรียน จำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X- = 4.37,S.D. = 0.47) ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2560 4.3)การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จำแนกตามรายด้านในภาพมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (X- =4.62,S.D. = 0.25) ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2560 4.4) การประเมินสมรรถนะหลักของผู้เรียน จำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X- = 4.56,S.D. = 0.34) ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2560 4.5)การประเมินการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X- = 4.44,S.D. = 0.33) ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2560 4.6) คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.88 ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2560 4.7) คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.15 ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2560 4.8) ความพึงพอใจของผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนและนักเรียนต่อรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( X-= 4.55,S.D. = 0.25) ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2560

5. ผลการนำรูปแบบการนิเทศของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มาใช้ ระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 ส่งผลเชิงประจักษ์ให้ผู้เรียน บุคลากร สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทั้งในด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติ และด้านคุณธรรมจริยธรรมในระดับต่างๆ

6. ผลการรับรองรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดมีความเห็นในการรับรองว่า รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จริง

โพสต์โดย นิต : [23 พ.ย. 2563 เวลา 18:31 น.]
อ่าน [1683] ไอพี : 58.8.3.99
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,206 ครั้ง
เลี้ยงลูกรักให้มีพัฒนาการสมวัย
เลี้ยงลูกรักให้มีพัฒนาการสมวัย

เปิดอ่าน 14,329 ครั้ง
คลิป โอบามา เต้นกังนัมสไตล์
คลิป โอบามา เต้นกังนัมสไตล์

เปิดอ่าน 1,104 ครั้ง
"ไหว้ 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์" ค้าขายรุ่งเรือง
"ไหว้ 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์" ค้าขายรุ่งเรือง

เปิดอ่าน 270,841 ครั้ง
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯแนบท้าย พ.ร.บ.เงินเดือน 2550
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯแนบท้าย พ.ร.บ.เงินเดือน 2550

เปิดอ่าน 9,224 ครั้ง
"การศึกษาหันหลัง" คอลัมน์ชั้น 5 ประชาชาติ โดย สาโรจน์ มณีรัตน์
"การศึกษาหันหลัง" คอลัมน์ชั้น 5 ประชาชาติ โดย สาโรจน์ มณีรัตน์

เปิดอ่าน 73,396 ครั้ง
เรื่องของกาพย์ที่คุณควรรู้
เรื่องของกาพย์ที่คุณควรรู้

เปิดอ่าน 32,601 ครั้ง
ประณีตศิลป์ไทย
ประณีตศิลป์ไทย

เปิดอ่าน 12,249 ครั้ง
กังนัมอะยาย ศึกประชัน เต้นกังนัมสไตล์ ระหว่าง ยาย VS โคโยตี้
กังนัมอะยาย ศึกประชัน เต้นกังนัมสไตล์ ระหว่าง ยาย VS โคโยตี้

เปิดอ่าน 15,779 ครั้ง
ลายมือผู้ยิ่งใหญ่
ลายมือผู้ยิ่งใหญ่

เปิดอ่าน 10,155 ครั้ง
คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน ของสถานศึกษา
คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน ของสถานศึกษา

เปิดอ่าน 17,285 ครั้ง
ฮอร์โมน : ชีววิทยา
ฮอร์โมน : ชีววิทยา

เปิดอ่าน 8,264 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 56 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรา 44 ...ครูและนักเรียนได้อะไร ?
จดหมายฉบับที่ 56 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรา 44 ...ครูและนักเรียนได้อะไร ?

เปิดอ่าน 8,211 ครั้ง
เมื่อไหร่ควรพูด และเมื่อไหร่ควรเงียบ
เมื่อไหร่ควรพูด และเมื่อไหร่ควรเงียบ

เปิดอ่าน 8,403 ครั้ง
สวยสู้ฤดูหนาว ด้วยสารพัดอาหารผิวจากธรรมชาติ
สวยสู้ฤดูหนาว ด้วยสารพัดอาหารผิวจากธรรมชาติ

เปิดอ่าน 9,170 ครั้ง
สักการะเกจิชื่อดัง... ตามหาผู้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกในตรัง แวะชิมหมูย่างเมืองตรัง
สักการะเกจิชื่อดัง... ตามหาผู้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกในตรัง แวะชิมหมูย่างเมืองตรัง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 43,892 ครั้ง
"อยู่ไกลเขา แต่รู้ทันเขา" ภาพยนตร์สั้น วันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564
"อยู่ไกลเขา แต่รู้ทันเขา" ภาพยนตร์สั้น วันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564

เปิดอ่าน 16,874 ครั้ง
แก่นขนุน
แก่นขนุน

เปิดอ่าน 13,782 ครั้ง
Detoxification ล้างพิษ ล้างโรค
Detoxification ล้างพิษ ล้างโรค

เปิดอ่าน 19,498 ครั้ง
การเวียนศีรษะมีกี่ประเภท อะไรบ้าง?
การเวียนศีรษะมีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

เปิดอ่าน 17,822 ครั้ง
น้องอันดา ควีโยมี น่ารักสุดๆไปเลย
น้องอันดา ควีโยมี น่ารักสุดๆไปเลย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ