ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

หน่วยการเรียนรู้ แผนปฐมนิเทศ จำนวน ๑ ชั่วโมง

เรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เวลา ๑ ชั่วโมง

สอนวันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้สอน นางสาวสารินี ปานสัน ...................................................................................................................................................................................

๑. มาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย

ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา

ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด

ท ๔.๑ ป๓/๑ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อวัดความรู้พื้นฐานในเรื่อง การเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด

๓. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการสื่อสาร

๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. มุ่งมั่นในการทำงาน

๕. สาระสำคัญ

การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเรียน จะช่วยให้นักเรียนทราบถึงเนื้อหา วัตถุประสงค์ ขอบข่ายที่จะต้องเรียนรู้ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ครั้งต่อไป

๖. สาระการเรียนรู้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา จำนวน ๓๐ ข้อ

๗. กระบวนการจัดการเรียนรู้

ขั้นนำ

- ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับชื่อสิ่งของในชีวิตประจำวันที่นักเรียนรู้จัก และเขียนชื่อสิ่งของลงบนกระดาน โดยครูจะเน้นชื่อสิ่งของที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา เช่น

บอล มีตัวสะกดมาตราแม่กน

ธูป มีตัวสะกดมาตราแม่กบ

สมุดโน้ต มีตัวสะกดมาตราแม่กด

เนคไท มีตัวสะกดมาตราแม่กก

- ครูแจ้งเกณฑ์การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม

ขั้นสอน

- นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด แบบปรนัย ๔ ตัวเลือกจำนวน ๓๐ ข้อ ใช้เวลา ๔๕ นาที เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐาน

- นักเรียนร่วมกันสรุปถึงขอบข่ายการเรียนรู้ เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา

ขั้นสรุป

- ครูแจ้งคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนให้นักเรียนทราบ

๘. สื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้

- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่องคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด

๙. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีการวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง คำที่มีตัวสะกด

ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง คำที่มีตัวสะกด

ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ด้านความสามารถในการสื่อสาร สังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์เรื่องใฝ่เรียนรู้ สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์เรื่องใฝ่เรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์เรื่องมุ่งมั่นในการทำงาน สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์เรื่องมุ่งมั่นในการทำงาน ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป

๑๐.ความคิดเห็นของผู้บริหาร....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ……………………………

( )

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่......๑๐....เดือน......มิถุนายน.......พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๑. บันทึกผลหลังกระบวนการเรียนรู้

๑๑.๑ ผลจากกระบวนการจัดการเรียนรู้

๑. ผลจากการประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนจำนวน ๒๓ คน พบว่า

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน……-……….คน

คิดเป็นร้อยละ……-………..

นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน……๒๓…….คน

คิดเป็นร้อยละ……๑๐๐……

๒. ผลจากการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสารของนักเรียน

จำนวน….๒๓….คน พบว่า

ระดับคุณภาพ ๔ ดีมาก จำนวน….๒๓….คน คิดเป็นร้อยละ….๑๐๐……

ระดับคุณภาพ ๓ ดี จำนวน…………..คน คิดเป็นร้อยละ………………

ระดับคุณภาพ ๒ พอใช้ จำนวน……-…....คน คิดเป็นร้อยละ…-……………

ระดับคุณภาพ ๑ ปรับปรุง จำนวน……-…....คน คิดเป็นร้อยละ…-……………

๓. ผลจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง ใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน จำนวน….๒๓….คน พบว่า

ระดับคุณภาพ ๔ ดีมาก จำนวน….๒๓….คน คิดเป็นร้อยละ….๑๐๐……

ระดับคุณภาพ ๓ ดี จำนวน….-…...คน คิดเป็นร้อยละ…-………....…

ระดับคุณภาพ ๒ พอใช้ จำนวน……-…...คน คิดเป็นร้อยละ…-……………

ระดับคุณภาพ ๑ ปรับปรุง จำนวน……-…..คน คิดเป็นร้อยละ…-……………

๔. ผลจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง มุ่งมั่นในการทำงาน จำนวน….๒๓….คน พบว่า

ระดับคุณภาพ ๔ ดีมาก จำนวน….๒๓….คน คิดเป็นร้อยละ….๑๐๐..…

ระดับคุณภาพ ๓ ดี จำนวน….-…...คน คิดเป็นร้อยละ…-……………

ระดับคุณภาพ ๒ พอใช้ จำนวน……-…...คน คิดเป็นร้อยละ…-……………

ระดับคุณภาพ ๑ ปรับปรุง จำนวน……-…..คน คิดเป็นร้อยละ…-……………

๑๑.๒ ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑๑.๓ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………………..

(นางสาวสารินี ปานสัน)

ครูโรงเรียน

วันที่.....๑.....เดือน....กรกฎาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓

โพสต์โดย นี : [3 ธ.ค. 2563 เวลา 11:00 น.]
อ่าน [2543] ไอพี : 1.20.158.240
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 22,247 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 ไปทางไหน
ปฏิรูปการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 ไปทางไหน

เปิดอ่าน 15,067 ครั้ง
ประวัติจังหวัดนครพนม
ประวัติจังหวัดนครพนม

เปิดอ่าน 8,661 ครั้ง
ไทยอันดับ 3 ของเอเชีย ถ่ายเซลฟี่ในรถ
ไทยอันดับ 3 ของเอเชีย ถ่ายเซลฟี่ในรถ

เปิดอ่าน 37,391 ครั้ง
ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายราก  หรือกรณท์
ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายราก หรือกรณท์

เปิดอ่าน 30,418 ครั้ง
สรรพคุณทางยาของ "ผักแขยง"
สรรพคุณทางยาของ "ผักแขยง"

เปิดอ่าน 8,670 ครั้ง
ประวัติความเป็นมา วันแม่
ประวัติความเป็นมา วันแม่

เปิดอ่าน 103,300 ครั้ง
วิธีการปลูกพืชผัก
วิธีการปลูกพืชผัก

เปิดอ่าน 11,705 ครั้ง
"โดนัท เซลฟี่" เทรนด์ใหม่มาแรง คืออะไร ไปดูกันครับ
"โดนัท เซลฟี่" เทรนด์ใหม่มาแรง คืออะไร ไปดูกันครับ

เปิดอ่าน 12,468 ครั้ง
วิทยาศาสตร์น่าทึ่ง ทำเองได้ที่บ้าน
วิทยาศาสตร์น่าทึ่ง ทำเองได้ที่บ้าน

เปิดอ่าน 33,490 ครั้ง
พู่กันของสง่า มะยุระ รู้ไหมว่าท่านคือใคร
พู่กันของสง่า มะยุระ รู้ไหมว่าท่านคือใคร

เปิดอ่าน 53,738 ครั้ง
จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา
จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา

เปิดอ่าน 102,363 ครั้ง
ปล่อยปลาได้บุญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง
ปล่อยปลาได้บุญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง

เปิดอ่าน 6,668 ครั้ง
กก.อิสระปฏิรูปการศึกษาช่วยที : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์
กก.อิสระปฏิรูปการศึกษาช่วยที : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

เปิดอ่าน 47,801 ครั้ง
"อู่ซ่อมคน" : รางวัลชนะเลิศ การประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2560
"อู่ซ่อมคน" : รางวัลชนะเลิศ การประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2560

เปิดอ่าน 11,035 ครั้ง
14 สไตล์มรณะ ปัจจัยเสี่ยง "มะเร็ง‏"
14 สไตล์มรณะ ปัจจัยเสี่ยง "มะเร็ง‏"

เปิดอ่าน 449,677 ครั้ง
Nouns ( คำนาม ) Types ( ชนิดของคำนาม )
Nouns ( คำนาม ) Types ( ชนิดของคำนาม )
เปิดอ่าน 18,376 ครั้ง
วิธีดูสุริยุปราคาที่ถูกต้อง
วิธีดูสุริยุปราคาที่ถูกต้อง
เปิดอ่าน 6,463 ครั้ง
เด็กไทยเรียนฟรี เมื่อไหร่?เป็นจริง
เด็กไทยเรียนฟรี เมื่อไหร่?เป็นจริง
เปิดอ่าน 11,462 ครั้ง
อาหารที่ทำให้ดูสวย
อาหารที่ทำให้ดูสวย
เปิดอ่าน 14,724 ครั้ง
คีเลชั่น (Chelation) คืออะไร
คีเลชั่น (Chelation) คืออะไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ