ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติด

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ผู้ประเมิน นายหงษ์คำ หาบุญมี

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2561

การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินโครงการการป้องกันปัญหา ยาเสพติด โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (2) ประเมินกิจกรรม 9 กิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม (3) ศึกษาความสำเร็จโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการดำเนินงานในโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ต่อการดำเนินงานในโครงการ การป้องกันปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รวมทั้งสิ้น 322 คน โดยแยกออกเป็น กรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 คน ครูผู้สอน จำนวน 13 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียน จำนวน 150 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 150 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอ

เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบริบท รองลงมาคือ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ ในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ด้านบริบท โครงการการป้องกันปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้านบริบทโดยรวม มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ รองลงมา คือ ความพร้อมและทรัพยากร ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ และความต้องการจำเป็นของโครงการ ตามลำดับ

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า โครงการการป้องกันปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้านปัจจัยนำเข้า โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ ระดับมาก 9 ข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารให้ความสำคัญและเป็นผู้นำในการอำนวยการป้องกันปัญหายาเสพติด รองลงมา คือ มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีในการดำเนินงาน และผู้บริหารมีความตระหนักและความพร้อมในการดำเนินโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติด ตามลำดับ

1.3 ด้านกระบวนการ โครงการการป้องกันปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้านกระบวนการ โดยรวม มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการตรวจสอบ (C) รองลงมา คือ ด้านการปรับปรุง (A) ด้านการปฏิบัติ (D) และด้านการวางแผน (P) ตามลำดับ

1.4 ด้านผลผลิต โครงการการป้องกันปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอ

เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้านผลผลิตโดยรวม มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ โรงเรียนเข้าร่วมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ผลักปัญหาและไม่ไล่นักเรียนออก รองลงมา คือ การดำเนินงานตามโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติดบรรลุเป้าหมายในทุกด้าน และนักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ตามลำดับ

1.5 ด้านผลกระทบ โครงการการป้องกันปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอ

เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้านผลกระทบ โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ โครงการการป้องกันปัญหายาเสพติดทำให้ระบบการเฝ้าระวังป้องกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมีศักยภาพ รองลงมา คือ โครงการการป้องกันปัญหายาเสพติดทำให้นักเรียนของโรงเรียนห่างไกล ยาเสพติด และโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติดทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติด ตามลำดับ

2. ความสำเร็จจากการดำเนินงานโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้าน-

คลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พบว่า 1) ผลงานที่ประสบความสำเร็จตามการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี พ.ศ. 2559 ได้แก่ ได้โล่รางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่า นายหงษ์คำ หาบุญมี ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงาน ดีเด่นระดับเงิน ในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ ได้โล่รางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่า นายหงษ์คำ หาบุญมี ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงาน ดีเด่นระดับทอง ในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ ได้โล่รางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่า นายหงษ์คำ หาบุญมี ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงาน ดีเด่นระดับเพชร ในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และนายหงส์คำ หาบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านคลองน้ำใส ได้พิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปีเป็นกรณีพิเศษ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ (ศอ.ปศ.ศธ.) จัดโควตาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ในปีการศึกษา 2561

และจากการที่ได้จัดทำโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาพบว่า กลุ่มเสี่ยง จำนวน 92 คน หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมดีขึ้น มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอย่างสม่ำเสมอลดลง จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 69.56 โครงการที่ประสบความสำเร็จทั้งโรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ทั้งนี้เพราะโครงการมีการดำเนินงานแบบมี ส่วนร่วมและเน้นการทำงานแบบภาคีเครือข่ายกับองค์กรภายนอก เช่น ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตำรวจ รวมทั้งการดำเนินงานตามโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้าน-คลองน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ทำให้โครงการประสบความสำเร็จตามปรากฏในรายละเอียดที่กล่าวมา

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติด โรงเรียน

บ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ ระดับมาก 14 ข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนมีการสุ่มตรวจปัสสาวะหายาเสพติดกับนักเรียนในโรงเรียน รองลงมาคือ กิจกรรมตามโครงการช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติด และการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันปัญหายาเสพติด ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองและห่างไกลยาเสพติด ตามลำดับ

4. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด 5 ข้อ ระดับมาก 13 ข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติด ในโรงเรียนอย่างทั่วถึง รองลงมา คือ โครงการการป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนควรดำเนินงานทุกปีอย่างต่อเนื่อง และการดำเนินงานโครงการการป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเป็นประโยชน์ ต่อนักเรียน ตามลำดับ

โพสต์โดย หงษ์ : [7 ธ.ค. 2563 เวลา 14:15 น.]
อ่าน [1775] ไอพี : 1.20.207.221
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,364 ครั้ง
5 วิธีดื่มเบียร์ไม่ให้หนุ่ม ๆ อ้วนจนพุงปลิ้น
5 วิธีดื่มเบียร์ไม่ให้หนุ่ม ๆ อ้วนจนพุงปลิ้น

เปิดอ่าน 9,162 ครั้ง
6 วิธีสร้างเครดิตการเงินดี ขอสินเชื่อผ่านง่าย
6 วิธีสร้างเครดิตการเงินดี ขอสินเชื่อผ่านง่าย

เปิดอ่าน 24,329 ครั้ง
คุณรู้ไหมว่า 25 มกราคม2556 ! เกิด "กรม"ใหม่เกิดขึ้นในระบบราชการไทย
คุณรู้ไหมว่า 25 มกราคม2556 ! เกิด "กรม"ใหม่เกิดขึ้นในระบบราชการไทย

เปิดอ่าน 16,342 ครั้ง
เทคนิคการปลูกกล้วย ให้มีกลิ่นต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างดี
เทคนิคการปลูกกล้วย ให้มีกลิ่นต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างดี

เปิดอ่าน 8,619 ครั้ง
เทคนิคการคูณเลขแบบญี่ปุ่นกรณีมีเลขศูนย์อยู่ด้วย
เทคนิคการคูณเลขแบบญี่ปุ่นกรณีมีเลขศูนย์อยู่ด้วย

เปิดอ่าน 37,429 ครั้ง
Cut-Away Leaf Art ตัดใบไม้ให้เป็นงานอาร์ต
Cut-Away Leaf Art ตัดใบไม้ให้เป็นงานอาร์ต

เปิดอ่าน 9,859 ครั้ง
"นอสตราดามุสหญิง" เมืองไทย
"นอสตราดามุสหญิง" เมืองไทย

เปิดอ่าน 16,870 ครั้ง
ทั่วโลกยอมรับ นร.เก่งได้เพราะครูเก่ง
ทั่วโลกยอมรับ นร.เก่งได้เพราะครูเก่ง

เปิดอ่าน 23,141 ครั้ง
เลขคณิตคิดไม่ยาก : คุณรู้จัก "29 กุมภา" ดีแค่ไหน
เลขคณิตคิดไม่ยาก : คุณรู้จัก "29 กุมภา" ดีแค่ไหน

เปิดอ่าน 68,519 ครั้ง
พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม
พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม

เปิดอ่าน 13,620 ครั้ง
10 ข้อดี ฝึกโยคะตอนเช้า
10 ข้อดี ฝึกโยคะตอนเช้า

เปิดอ่าน 301,162 ครั้ง
ความสำคัญของภาษาไทย
ความสำคัญของภาษาไทย

เปิดอ่าน 10,154 ครั้ง
"เมตา" แนะ 5 เคล็ดลับป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพทางออนไลน์
"เมตา" แนะ 5 เคล็ดลับป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพทางออนไลน์

เปิดอ่าน 18,563 ครั้ง
วิธีค้นหา MP3 จาก Google, Yahoo, MSN
วิธีค้นหา MP3 จาก Google, Yahoo, MSN

เปิดอ่าน 10,624 ครั้ง
สี่ข้อควรระวังเพื่อการใช้ smartphone ที่ปลอดภัยกว่า
สี่ข้อควรระวังเพื่อการใช้ smartphone ที่ปลอดภัยกว่า

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,620 ครั้ง
เตือนใช้ "บิททอร์เรนท์" โหลดคลิปโป๊มีโทษติดคุก
เตือนใช้ "บิททอร์เรนท์" โหลดคลิปโป๊มีโทษติดคุก

เปิดอ่าน 50,152 ครั้ง
12 ต้นไม้บนโต๊ะทำงานยอดนิยม ประดับไว้ให้สดชื่น
12 ต้นไม้บนโต๊ะทำงานยอดนิยม ประดับไว้ให้สดชื่น

เปิดอ่าน 21,047 ครั้ง
ขนมถังแตก
ขนมถังแตก

เปิดอ่าน 14,670 ครั้ง
เด็กไทยมีไอคิวต่ำลงจริงหรือ?
เด็กไทยมีไอคิวต่ำลงจริงหรือ?

เปิดอ่าน 9,282 ครั้ง
ข้อคิดก่อนเลี้ยงสุนัข
ข้อคิดก่อนเลี้ยงสุนัข เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ