ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 THE EVALUATION OF SUFFICIENCY ECONOMY PROJECT IN

การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24

THE EVALUATION OF SUFFICIENCY ECONOMY PROJECT

IN MAHACHAIPITTAYAKOM SCHOOL

UNDER SCEONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 24

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 24 ครั้งนี้ ผู้ประเมินประเมินโดยใช้รูปแบบ CIPP Model มีความมุ่งหมายของ การประเมินเพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม ประเมินปัจจัยนำเข้า ประเมินกระบวนการ และประเมินผลผลิต และผลกระทบโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 245 คน ได้มาโดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และ ด้านผลผลิต และผลกระทบ จำนวน 4 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.99 0.97 0.97 และ 0.99 ตามลำดับ และแบบสอบถามความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สำนักนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 24 ผลการประเมินพบว่า

1. ด้านสภาวะแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄=4.25,S.D.= 0.32) สูงกว่าเกณฑ์

ที่ตั้งไว้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ วัตถุประสงค์ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมี ความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน วัตถุประสงค์ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ และวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกิดการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน

2. ด้านปัจจัยนำเข้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.37,S.D.= 0.31) สูงกว่าเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ สถานที่สำหรับใช้ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมและเพียงพอ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนจัดหาอย่างเพียงพอ และระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสม

3. ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄=4.22,S.D.= 0.41) สูงกว่าเกณฑ์

ที่ตั้งไว้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ มีการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่างชัดเจน มีการประชุมชี้แจง สื่อสารประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ. และกิจกรรมในโครงการช่วยให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ

4. ด้านผลผลิต และผลกระทบโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄=4.17,S.D.= 0.27) สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ กิจกรรมออมทรัพย์ ผลการดำเนินกิจกรรมทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตของตนเองได้ กิจกรรมสหกรณ์ ผลการดำเนินกิจกรรม ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในครอบครัวของตนเองได้ และกิจกรรมออมทรัพย์ ผลการดำเนินกิจกรรม ทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ เป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมีจิตอาสา

5. การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( x̄=4.26,S.D.= 0.33) สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านสภาวะแวดล้อม และด้านกระบวนการ

6. ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄=4.41,S.D.= 0.68) สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และรูปแบบการจัดกิจกรรมตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสม

7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561-2562 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 4.21 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมพบว่า คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับชาติและมีผลคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับชาติ เรียงอันดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

โพสต์โดย ประโมกข์ ดุลนีย์ : [17 ม.ค. 2564 เวลา 18:29 น.]
อ่าน [1078] ไอพี : 182.52.209.165
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ