ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21

ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

ในศตวรรษที่ 21

ผู้วิจัย นายอวยชัย ปัจจัยมงคล

สถานศึกษา โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ปีที่วิจัย 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม

และความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และวิธีการ

เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 3) เพื่อสร้าง

และพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษ

ที่ 21 4) เพื่อประเมินความคิดต่อการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนา

ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 แบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

จานวน 5 คน เพื่อยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัดของทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม

และความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ได้จากการศึกษาเอกสาร ระยะที่ 2

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 จานวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive

Sampling) จากครูในสังกัด 20 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน ระยะที่ 3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ

ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนต้นแบบ จานวน 4 คน กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์

อาจารย์ในสถานบันอุดมศึกษา ได้มาโดยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 9 คน

และกลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการครูโรงเรียนขามป้อมพิทยาคม ที่สมัครเข้าร่วมโรงเรียนจานวน 5 คน

ระยะที่ 4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มหาสารคาม จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน

โปรแกรม และแบบประเมินความคิดเห็นต่อการพัฒนาโปรแกรม สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูทั้งหมด 6 องค์ประกอบ ได้แก่

ตีความบริบท การสร้างแนวคิด ความร่วมมือกับผู้อื่น การสะท้อนแนวคิด การนาเสนอแนวคิด และ

การประเมินความสาเร็จ ส่วนองค์ประกอบของความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 มี 3 องค์ประกอบ

ได้แก่ การปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ ภาวะผู้นาทางวิชาการและบริหารจัดการ และประสิทธิผล

ส่วนบุคคล มีผลการประเมินองค์ประกอบจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0.60-1.00 หมายความ

ว่าใช้ได้ทุกองค์ประกอบ

2. สภาพปัจจุบันของทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 และสภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 สภาพปัจจุบันของความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก (  =3.76) และสภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด (  =4.55)

3. โปรแกรมส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพใน

ศตวรรษที่ 21 มีองค์ประกอบดังนี้คือ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการพัฒนา และ

การประเมินผล ผู้วิจัยได้ออกแบบเนื้อหาของโปรแกรมโดยเน้นเนื้อหาตามค่าดัชนีความต้องการจาเป็น

ที่มีความต้องการอันดับแรก คือ ความร่วมมือกับผู้อื่น (Collaborate) และต้องการปฏิบัติตนตาม

มาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ วิธีการพัฒนาโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (PLC) ประกอบด้วย การฝึกอบรม การใช้ระบบพี่เลี้ยง และการนิเทศ ผลการประเมิน

โปรแกรมพัฒนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ

การพัฒนาด้วยโปรแกรมส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษ

ที่ 21 มีคะแนนทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมอยู่ในระดับน้อย (  =1.79) ภายเข้าร่วมการพัฒนาผ่านไป

4 สัปดาห์ กลุ่มเป้าหมายมีคะแนนทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมอยู่ในระดับมาก (  =4.40) หมายความว่า

กลุ่มเป้าหมายได้นาหลักการและแนวคิดจากการพัฒนานาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน

4. ครูผู้สอนของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นต่อ

โปรแกรมส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยรวม

อยู่ในระดับมาก (  =4.34)

โพสต์โดย Uaichai003 : [25 ม.ค. 2564 เวลา 06:03 น.]
อ่าน [346] ไอพี : 101.51.6.37
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ