ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนวัดสระพังลาน

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนวัดสระพังลาน

ชื่อผู้เขียน นายพรเทพ ศรีสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนวัดสระพังลาน

ปีที่ศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนวัดสระพังลาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) เกี่ยวกับนโยบายหลักการและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ และความเหมาะสมของทรัพยากรของดำเนินงานโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation: I) เกี่ยวความเป็นไปได้ของโครงการ ความพร้อม ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง งบประมาณ ระยะเวลา สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงาน การดำเนินการตามแผน การประเมินแผน และการนำผลการประเมินมาพัฒนาแผน 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Products Evaluation: P) เกี่ยวกับผลสำเร็จที่ต้องการให้เกิดขึ้น กับผู้เข้าร่วมโครงการ เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจและมีความสุข ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 375 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนโรงเรียนวัดสระพังลาน จำนวน 16 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 175 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 175 คน กลุ่มตัวอย่าง มีจำนวนทั้งสิ้น 279 คน ซึ่งประกอบด้วย ครูผู้สอน (ยกเว้นผู้บริหารโรงเรียน) จำนวน 16 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง 1 คน ผู้แทนองค์กรชุมชน 1 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน ผู้แทนศิษย์เก่า 1 คน ผู้แทนองค์กรศาสนา 1 รูป หรือ 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นประธาน 1 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดสระพังลาน จำนวน 133 คน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักเรียนที่มีศักยภาพในการตอบแบบสอบถาม สามารถอ่านแบบสอบถามได้อย่างคล่องแคล่ว และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 123 คน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1986 : 345, อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 199) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผล

การประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนวัดสระพังลาน สรุปผลการประเมิน ดังต่อไปนี้

ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนวัดสระพังลาน สามารถสรุปได้ดังนี้ ครูผู้สอน มีความเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation : I) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผลผลิต (Products Evaluation : P) อยู่ในระดับมากที่สุด กระบวนการ (Process Evaluation : P) อยู่ในระดับมาก และสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ มีความเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน โดยด้านที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation : I) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผลผลิต (Products Evaluation : P) อยู่ในระดับมากที่สุด กระบวนการ (Process Evaluation : P) อยู่ในระดับมาก และสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ

ผลการวิเคราะห์การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) ของโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนวัดสระพังลาน สามารถสรุปได้ดังนี้ ครูผู้สอน มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์การประเมินปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation: I) ของโครงการส่งเสริม การใช้แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน วัดสระพังลาน สามารถสรุปได้ดังนี้ ครูผู้สอน มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการวิเคราะห์การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) ของโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนวัดสระพังลาน สามารถสรุปได้ดังนี้ ครูผู้สอน มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์การประเมินผลผลิต (Products Evaluation: P) ของโครงการส่งเสริม การใช้แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนวัดสระพังลาน สามารถสรุปได้ดังนี้ ครูผู้สอน มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์การประเมินผลผลิต (Products Evaluation: P) ของโครงการส่งเสริม การใช้แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนวัดสระพังลานเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการ สามารถสรุปได้ดังนี้ ครูผู้สอน มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คณะกรรมการสถานศึกษาฯ มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด นักเรียน มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผู้ปกครองนักเรียน มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย พรเทพ ศรีสุข : [18 ก.พ. 2564 เวลา 14:23 น.]
อ่าน [1117] ไอพี : 125.26.28.94
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ