ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย นายองอาจ ศรีเพ็ชร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ปีที่วิจัย 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และการประเมินความต้องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการรู้เท่าทัน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4.1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนการใช้รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4.2) เพื่อประเมินทักษะด้านการสื่อสาร ระหว่างใช้รูปแบบการสอน 4.3) เพื่อเปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่อ ก่อนเรียนและหลังจากใช้รูปแบบการสอน 4.4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 5 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 110 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน แบบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะการสื่อสาร แบบวัดการรู้เท่าทันสื่อ และแบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที แบบไม่อิสระและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้รูปการสอน ARCSPA Model ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการ และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนำรูปแบบการนำไปใช้ กระบวนการเรียนการสอน มี 6 ขั้น คือ 1) ขั้นสร้างความสนใจ (Attention : A) 2) ขั้นทบทวนความรู้เดิม (Reviewing : R) 3) ขั้นสร้างความรู้ใหม่ (Construction : C) 4) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing : S) 5) ขั้นนำเสนอความรู้ (Presentation : P) และ 6) ขั้นประเมินและสรุป (Assessment and Conclusion : A) ผลการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ได้ค่าความเหมาะสม/สอดคล้อง มีค่าเฉลี่ย ( x ̅ ) เท่ากับ 4.26 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตั้งแต่ 0.52 มีความเหมาะสมมาก จึงถือว่ารูปแบบการเรียนการสอน มีความเหมาะสมสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปได้

2) ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (ARCSPA Model) เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บว่า รูปแบบการเรียนการสอน ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ (E1/E2) 80.11/80.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

3) ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 3.1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 3.2) ทักษะการสื่อสารของนักเรียน ในขณะทำการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅) 3.55 ระดับ ค่อนข้างสูง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.24 3.3) การรู้เท่าทันสื่อของนักเรียน จากผลการทดสอบด้วยสถิติ t พบว่า มีคะแนนการรู้เท่าทันสื่อเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4) ผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไข รูปแบบการเรียนการสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (ARCSPA – Model) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน ภาพรวมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับความพึงพอใจมาก (x ̅ = 4.42 ,S.D. = 0.19)

โพสต์โดย องอาจ ศรีเพ็ชร : [21 ก.พ. 2564 เวลา 11:32 น.]
อ่าน [196] ไอพี : 49.49.139.107
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ