ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนบ้านแวงน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยผ่าน

กระบวนการที่เป็นไปตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพและสนองความแตกต่างของผู้เรียน จนสามารถนำ

ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน

ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้

สามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ 3. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มผู้ร่วมวิจัย คือ เป็นครูผู้สอนนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแวงน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จำนวน 6 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 60 คน ประกอบด้วย

วิทยากร จำนวน 1 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 59 คน เครื่องมือที่ใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 4 ชนิด ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบ เรื่อง การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวน 1 ฉบับ มีจำนวน 20 ข้อ 2) แบบสัมภาษณ์ จำนวน 4

ฉบับ 3) แบบสังเกต จำนวน 3 ฉบับ 4) แบบบันทึกผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ และ

5) แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครู การวิจัยครั้งนี้ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action

Research) ประกอบด้วยการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ

(Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) โดยดำเนินการ 2 วงรอบ

(Spiral) โดยใช้กลยุทธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิง

ปริมาณ โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการ

ตรวจสอบข้อมูลหลายมิติ (Triangulation Technique) นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ

พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ผลการวิจัย พบว่า

1. การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่า กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความตั้งใจที่รับความรู้และร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมอย่าง

เต็มที่ มีความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการจัดทำแผนการจัด

การเรียนรู้ จากการทดสอบก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ คิดเป็นร้อยละ 51.67 และหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 89.17 แสดงว่า

หลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วผู้ร่วมวิจัยมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 37.50

2. การนิเทศการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้ผู้ร่วม

วิจัยดำเนินการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วให้คณะกรรมการนิเทศตรวจสอบให้

ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนนำไปสอนจริง พบว่า กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความตั้งใจ และพยายามเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการส่งแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามกำหนดทุกคน คือ ส่งแผนล่วงหน้าก่อนสอนจริง 1 สัปดาห์ แต่เมื่อ

พิจารณารายละเอียดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข คือ

ในองค์ประกอบของแผน เช่น การเขียนสาระสำคัญยังไม่ถูกต้อง กิจกรรมการเรียนรู้ไม่ครบตาม

จุดประสงค์การเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ไม่หลากหลาย การวัดและประเมินผลไม่ชัดเจน โดยเฉพาะ

เกณฑ์การประเมิน ดังนั้น ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงได้ประชุมตกลงร่วมกันว่าการพัฒนาการเขียน

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต้องนำไปพัฒนาต่อในวงรอบที่ 2 โดยจัดให้มี

การอบรมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ โดยคณะกรรมการนิเทศและให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จากนั้นให้ผู้ร่วม

วิจัยเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วให้คณะกรรมการนิเทศ ตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมก่อนนำไปสอนจริง ทุกสัปดาห์ จากการนิเทศการเขียนแผนจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ในวงรอบที่ 2 กลุ่มผู้วิจัยมีความชัดเจนในการเขียนแผนยิ่งขึ้น และสามารถเขียนองค์ประกอบ

ของแผนแต่ละส่วนได้สอดคล้องสัมพันธ์กัน กิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงมากขึ้น

มีการใช้สื่อหลากหลายและมีการนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่มากขึ้น การวัดและประเมินผล

มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สมบูรณ์ สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้จริง

3. การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการพัฒนาในวงรอบ

ที่ 1 พบว่า กลุ่มผู้ร่วมวิจัยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดได้ แต่ยังขาดความเป็นครู

มืออาชีพ นั่นคือ การเพิ่มเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เพื่อเร้าให้นักเรียนสนใจและเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนด และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของครู การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน แต่ละขั้นยังไม่สมบูรณ์ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ไม่เต็มตามศักยภาพ แต่หลังการพัฒนาในวงรอบที่ 2 พบว่า กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตาม

กำหนดเวลา สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน

กับกิจกรรมที่ครูให้ทำ มีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมายและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

สรุปได้ว่า หลังจากดำเนินกิจกรรมการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนบ้านแวงน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

โดยใช้กลยุทธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน ทั้ง 2 วงรอบแล้ว ทำให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัย

ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เขียนแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย เสกสรร : [24 มี.ค. 2564 เวลา 11:37 น.]
อ่าน [3358] ไอพี : 118.175.249.78
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,212 ครั้ง
ใบมอบฉันทะผู้รับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพือใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงิน
ใบมอบฉันทะผู้รับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพือใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงิน

เปิดอ่าน 30,190 ครั้ง
ความพิศวงของตัวเลข จำนวนเฉพาะตอนที่ 1
ความพิศวงของตัวเลข จำนวนเฉพาะตอนที่ 1

เปิดอ่าน 50,434 ครั้ง
คำกล่าวทักทาย กลุ่มประเทศอาเซียน
คำกล่าวทักทาย กลุ่มประเทศอาเซียน

เปิดอ่าน 64,653 ครั้ง
10 มายากล เทคนิควิทยาศาสตร์ จำไว้ไปโชว์เพื่อนๆ
10 มายากล เทคนิควิทยาศาสตร์ จำไว้ไปโชว์เพื่อนๆ

เปิดอ่าน 40,361 ครั้ง
ชมเลย! เพลงจับดินสอ เพื่อให้เด็กได้ฝึกการจับดินสอที่ถูกวิธี
ชมเลย! เพลงจับดินสอ เพื่อให้เด็กได้ฝึกการจับดินสอที่ถูกวิธี

เปิดอ่าน 7,672 ครั้ง
รัฐบาลทำงานอย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน
รัฐบาลทำงานอย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน

เปิดอ่าน 98,421 ครั้ง
อย่างเทพ! มาดูคลิปที่ใครดูต้องอมยิ้ม เมื่อคุณแม่ชาวญี่ปุ่นเตรียมตัวไปโรงเรียนให้ลูกตอนเช้า
อย่างเทพ! มาดูคลิปที่ใครดูต้องอมยิ้ม เมื่อคุณแม่ชาวญี่ปุ่นเตรียมตัวไปโรงเรียนให้ลูกตอนเช้า

เปิดอ่าน 7,414 ครั้ง
เปิด 10 ธุรกิจเด่นปี59 สุขภาพและความงามยังครองแชมป์
เปิด 10 ธุรกิจเด่นปี59 สุขภาพและความงามยังครองแชมป์

เปิดอ่าน 65,879 ครั้ง
จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามระดับวิทยฐานะ
จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามระดับวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 49,673 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 9 การเริ่มเล่นและการเริ่มเล่นใหม่
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 9 การเริ่มเล่นและการเริ่มเล่นใหม่

เปิดอ่าน 16,880 ครั้ง
"กังนัม สไตล์" ความหมายอะไรซ่อนอยู่ (ดูให้เป็นสาระ)
"กังนัม สไตล์" ความหมายอะไรซ่อนอยู่ (ดูให้เป็นสาระ)

เปิดอ่าน 45,740 ครั้ง
มารู้จักชื่อและหลักเกณฑ์การกำหนดเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหารกันบ้าง โดย พล.ท.ทวี แจ่มจำรัส
มารู้จักชื่อและหลักเกณฑ์การกำหนดเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหารกันบ้าง โดย พล.ท.ทวี แจ่มจำรัส

เปิดอ่าน 13,514 ครั้ง
ประวัติความเป็นมาของยางพารา
ประวัติความเป็นมาของยางพารา

เปิดอ่าน 22,846 ครั้ง
วัคซีนที่ผู้ใหญ่ควรฉีด
วัคซีนที่ผู้ใหญ่ควรฉีด

เปิดอ่าน 1,831 ครั้ง
ศาสนา เรื่องที่ไม่เคยรู้ ตอนที่ 1 สาระน่ารู้ตามหลักศาสนาพุทธ  เรื่อง การถวายสังฆทาน
ศาสนา เรื่องที่ไม่เคยรู้ ตอนที่ 1 สาระน่ารู้ตามหลักศาสนาพุทธ เรื่อง การถวายสังฆทาน

เปิดอ่าน 58,103 ครั้ง
เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Interactive
เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Interactive
เปิดอ่าน 102,618 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลข้อต่อเคล็ดหรือแพลง
วิธีปฐมพยาบาลข้อต่อเคล็ดหรือแพลง
เปิดอ่าน 9,385 ครั้ง
วัคซีนป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยให้รอดพ้นโรคร้ายได้มากถึง1ใน5
วัคซีนป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยให้รอดพ้นโรคร้ายได้มากถึง1ใน5
เปิดอ่าน 20,729 ครั้ง
ประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์
ประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์
เปิดอ่าน 4,432 ครั้ง
กรมอนามัย เผย 6 วิธี ป้องกันโควิด-19 บนรถรับ-ส่งนักเรียน
กรมอนามัย เผย 6 วิธี ป้องกันโควิด-19 บนรถรับ-ส่งนักเรียน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ