ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ

ผู้รายงาน นางสาวกฤชภร สุวรรณวิหค

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ

หน่วยงานที่สังกัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ปีการศึกษา 2562

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิตของโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ประเมินได้ใช้วิธีการประเมินตามแนวคิดรูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) นำมาใช้ในการประเมินกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 188 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบทดสอบและแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.96 ผู้ประเมินวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1) การประเมินบริบทของการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่าโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าแก่การลงทุน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ส่งผลให้เกิดการปลูกฝังคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงแก่ผู้เรียน โครงการมีความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพและทักษะชีวิตของนักเรียน กิจกรรมและการดำเนินโครงการมีความชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ส่วนโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการและเหตุผลสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ

2) การประเมินปัจจัยนำเข้าของการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน บ้านดอนสุวรรณ โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการตามโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้มีความปลอดภัยในการดำเนินงานเพียงพอและเหมาะสม โรงเรียนมีปฏิทินการดำเนินโครงการ/กิจกรรม กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ส่วนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ

3) การประเมินกระบวนการของการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา โรงเรียนส่งเสริมการจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกชั้นเรียน โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนไปอบรม ประชุม หรือศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองและสถานศึกษาส่วนการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริมและเรียนรู้ร่วมกันมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ

4) การประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านผลผลิตการดำเนินโครงการ พบว่า โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ด้านผลผลิตการดำเนินโครงการ การประเมินความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ พบว่า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 89.40 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า กิจกรรมเบเกอรี่สร้างสุข สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือมีความใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์ในการทำกิจกรรมเบเกอรี่สร้างสุข กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว และสังคม ส่วนมีความรับผิดชอบ และมีวินัยในการเพาะเห็ด มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ การประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่าการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนด้วยกิจกรรมเบเกอรี่สร้างสุข มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนด้วยกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ การจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมีความหลากหลาย ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่วนความร่วมมือของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม/โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ

คำสำคัญ : การประเมินโครงการ, การพัฒนาทักษะอาชีพ, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์โดย กฤชภร : [4 เม.ย. 2564 เวลา 10:17 น.]
อ่าน [2659] ไอพี : 118.173.157.108
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,350 ครั้ง
จุดกำเนิดของ Google.com
จุดกำเนิดของ Google.com

เปิดอ่าน 6,696 ครั้ง
พระเจ้าแผ่นดิน
พระเจ้าแผ่นดิน

เปิดอ่าน 61,473 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - market และด้วยวิธี e-bidding
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - market และด้วยวิธี e-bidding

เปิดอ่าน 10,301 ครั้ง
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เปิดอ่าน 383,183 ครั้ง
ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน (Erikson)
ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน (Erikson)

เปิดอ่าน 51,507 ครั้ง
กินแอปเปิ้ล ลดไข้
กินแอปเปิ้ล ลดไข้

เปิดอ่าน 58,723 ครั้ง
โปรแกรมคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการปกติ
โปรแกรมคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการปกติ

เปิดอ่าน 17,495 ครั้ง
5 กิจวัตรที่คนประสบความสำเร็จมักทำก่อน 8 โมงเช้า
5 กิจวัตรที่คนประสบความสำเร็จมักทำก่อน 8 โมงเช้า

เปิดอ่าน 14,811 ครั้ง
ไฟล์ภาพ"GIF" อ่านว่า "จิฟ" ไม่ใช่"กิฟ!"
ไฟล์ภาพ"GIF" อ่านว่า "จิฟ" ไม่ใช่"กิฟ!"

เปิดอ่าน 13,259 ครั้ง
"อัญชัน"..ผมงามและช่วยในการมองเห็น - ดินดีสม เป็นนาสวน
"อัญชัน"..ผมงามและช่วยในการมองเห็น - ดินดีสม เป็นนาสวน

เปิดอ่าน 20,582 ครั้ง
เช็กสุขภาพ 12 ราศี พื้นดวงแบบนี้มีอะไรต้องระวัง
เช็กสุขภาพ 12 ราศี พื้นดวงแบบนี้มีอะไรต้องระวัง

เปิดอ่าน 9,859 ครั้ง
กินมะเขือเทศป้องกันเป็นอัมพาตได้ ยิ่งกินมากยิ่งหนีได้ห่างตั้งครึ่งต่อครึ่ง
กินมะเขือเทศป้องกันเป็นอัมพาตได้ ยิ่งกินมากยิ่งหนีได้ห่างตั้งครึ่งต่อครึ่ง

เปิดอ่าน 10,236 ครั้ง
วิธีเอาตัวรอดจากไฟไหม้
วิธีเอาตัวรอดจากไฟไหม้

เปิดอ่าน 17,759 ครั้ง
วิธีแก้อาการปวดหลัง
วิธีแก้อาการปวดหลัง

เปิดอ่าน 12,284 ครั้ง
ต้องดู! คลิปผลงานนศ. ถ่ายทอดเรื่องราวซึ้งกินใจ
ต้องดู! คลิปผลงานนศ. ถ่ายทอดเรื่องราวซึ้งกินใจ

เปิดอ่าน 20,895 ครั้ง
"ปลูกมะนาวแป้นดกพิเศษบนต้นตอส้มโวลคา-เมอเรียน่า"
"ปลูกมะนาวแป้นดกพิเศษบนต้นตอส้มโวลคา-เมอเรียน่า"
เปิดอ่าน 11,816 ครั้ง
อยากอยู่ร้อยปี ต้องสร้าง 10 นิสัยสุขภาพดี
อยากอยู่ร้อยปี ต้องสร้าง 10 นิสัยสุขภาพดี
เปิดอ่าน 75,379 ครั้ง
กริยา กับ กิริยา
กริยา กับ กิริยา
เปิดอ่าน 11,643 ครั้ง
ขั้วโลกเหนือจะหมดสิ้นทะเลน้ำแข็ง ใน 20-30 ปีหน้า
ขั้วโลกเหนือจะหมดสิ้นทะเลน้ำแข็ง ใน 20-30 ปีหน้า
เปิดอ่าน 21,577 ครั้ง
ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ
ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ