ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านน้ำพุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านน้ำพุ

ผู้ศึกษา นายสุทธิรัตน์ แช่มช้อย

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำพุ

ปีที่พิมพ์ 2563

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านน้ำพุ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบท เกี่ยวกับความต้องการ ความจำเป็น ความเหมาะสม ของวัตถุประสงค์ และความชัดเจนของเป้าหมายโครงการ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า เกี่ยวกับความพร้อมของสถานศึกษา ความเหมาะสมของงบประมาณ และความเหมาะสมของกิจกรรม ของโครงการ 3) ประเมินกระบวนการ เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการดำเนินงาน การนิเทศติดตาม และการประเมินผลของโครงการ 4) ประเมินผลผลิต เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านน้ำพุ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วยครูจำนวน 3 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 21 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 19 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ด้านบริบท ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ( x̄ = 4.23) ประเด็นที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ ข้อ 8 วัตถุประสงค์มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x̄= 4.60) ประเด็นที่มีผลการประเมินต่ำสุด อยู่ในระดับ มาก คือ ข้อ 11 เป้าหมายเชิงปริมาณมีความชัดเจน เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ( x̄=3.90)

2. ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่าโดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.40) ประเด็นที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ ข้อ 3 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการสนับสนุนการดำเนินงาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x̄= 4.80) ประเด็นที่มีผลการประเมินต่ำสุดคือ ข้อ 1 โรงเรียนมีความพร้อมด้านครู บุคลากร และวิทยากรเพียงพอเพื่อดำเนินโครงการ และ ข้อ 5 งบประมาณมีความสอดคล้อง เหมาะสม เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมในโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ( x̄= 4.00)

3. ด้านกระบวนการดำเนินงาน ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่าโดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ( x̄= 4.23) ประเด็นที่มีผลการประเมินสูงสุดคือ ข้อ 14 การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน ข้อ 37 การนำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติกิจกรรม ข้อ 43 ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องของกิจกรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด

มีค่าเฉลี่ย ( x̄= 4.70) ประเด็นที่มีผลการประเมินต่ำสุดคือข้อ 8 การกำหนดบทบาทหน้าที่ของมีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ( x̄= 3.80)

4. ด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจจากการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านน้ำพุ ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (x̄ = 4.42) ประเด็นที่มีผลการประเมินสูงสุดคือ ข้อ 34 ลำดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรม ข้อ 42 ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรมแปลงคุณธรรมสู่การปฏิบัติ และข้อ 50 นักเรียนได้รับประโยชน์จากกิจกรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.57) ประเด็นที่มีผลการประเมินต่ำสุดคือ ข้อ 1 การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ข้อ 18 นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจที่จะนำไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมตนเองด้านความรับผิดชอบ พอเพียง จิตสาธารณะ ข้อ 25 ความเหมาะสมของคณะทำงาน ครู วิทยากรในภาพรวม และข้อ 33 ความเหมาะสมของระยะเวลา มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.28)

5. ด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจจากการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านน้ำพุ ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ( x̄= 4.30) ประเด็นที่มีผลการประเมินสูงสุดคือ ข้อ 12 นักเรียนใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด ข้อ 24 นักเรียนอาสาช่วยงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x̄= 4.60) ประเด็นที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ ข้อ 1 นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน มีผลการประเมินในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย

( x̄= 3.80)

6. ผลการประเมินผลผลิต ของโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบ้านน้ำพุ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (x̄ = 4.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายประข้อพบว่าประเด็นที่มีผลการประเมินสูงสุดคือ ข้อ 19 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.63) ประเด็นที่มีผลการประเมินต่ำสุดคือ ข้อ 12 ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด และข้อ 26 ดูแลรักษาของใช้ส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมของครอบครัวด้วยความเต็มใจ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ( x̄= 4.26)

โพสต์โดย สุทธิรัตน์ แช่มช้อย : [12 เม.ย. 2564 เวลา 14:28 น.]
อ่าน [1668] ไอพี : 171.6.227.178
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 36,677 ครั้ง
คลิปสุดฮา!! "สักยันต์อาจารย์นก" ใครไม่ตั้งใจเรียนต้องโดน ฉึกๆๆ
คลิปสุดฮา!! "สักยันต์อาจารย์นก" ใครไม่ตั้งใจเรียนต้องโดน ฉึกๆๆ

เปิดอ่าน 15,401 ครั้ง
7 เหตุผลที่ทำให้คุณหิวโหยและอ้วน
7 เหตุผลที่ทำให้คุณหิวโหยและอ้วน

เปิดอ่าน 23,688 ครั้ง
ใช้ยานอนหลับกับข้อควรระวัง
ใช้ยานอนหลับกับข้อควรระวัง

เปิดอ่าน 11,548 ครั้ง
บริหารหน้าอย่างไร ให้ดูน่ามอง
บริหารหน้าอย่างไร ให้ดูน่ามอง

เปิดอ่าน 9,900 ครั้ง
น้องซีที หุ่นยนต์ เสิร์ฟอาหาร สัญชาติไทย
น้องซีที หุ่นยนต์ เสิร์ฟอาหาร สัญชาติไทย

เปิดอ่าน 525,092 ครั้ง
คำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์

เปิดอ่าน 11,296 ครั้ง
จากหัวใจดวงน้อยๆ ที่อยากบอกรักพ่อหลวง ผ่านบทเพลง "เล่าสู่หลานฟัง"
จากหัวใจดวงน้อยๆ ที่อยากบอกรักพ่อหลวง ผ่านบทเพลง "เล่าสู่หลานฟัง"

เปิดอ่าน 16,417 ครั้ง
การศึกษาไทยเชื่อแล้วว่า.."บ้าจริง"
การศึกษาไทยเชื่อแล้วว่า.."บ้าจริง"

เปิดอ่าน 12,555 ครั้ง
ฮือฮาอ้าง"กูเกิ้ลเอิร์ธ"จับภาพ "เนสซี่"ทะเลสาปล็อคเนสได้ ใช้โปรแกรมภาพถ่ายดาวเทียม 3มิติ
ฮือฮาอ้าง"กูเกิ้ลเอิร์ธ"จับภาพ "เนสซี่"ทะเลสาปล็อคเนสได้ ใช้โปรแกรมภาพถ่ายดาวเทียม 3มิติ

เปิดอ่าน 13,476 ครั้ง
อาการแบบนี้...พบหมอด่วน
อาการแบบนี้...พบหมอด่วน

เปิดอ่าน 11,492 ครั้ง
พืชพรรณธรรมชาติ ที่ดีต่อผิวพรรณ
พืชพรรณธรรมชาติ ที่ดีต่อผิวพรรณ

เปิดอ่าน 1,839 ครั้ง
ศรีลังกาสั่งปิดโรงเรียน-หน่วยราชการ ให้จนท.ทำงานที่บ้านประหยัดน้ำมัน
ศรีลังกาสั่งปิดโรงเรียน-หน่วยราชการ ให้จนท.ทำงานที่บ้านประหยัดน้ำมัน

เปิดอ่าน 18,869 ครั้ง
ตามไปดูการศึกษานอกหลักสูตร : จับตามองครูในศตวรรษที่ 21 "ครูหัวใจสะเต็ม"
ตามไปดูการศึกษานอกหลักสูตร : จับตามองครูในศตวรรษที่ 21 "ครูหัวใจสะเต็ม"

เปิดอ่าน 99,210 ครั้ง
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

เปิดอ่าน 11,554 ครั้ง
สีบนจอภาพคอมพิวเตอร์
สีบนจอภาพคอมพิวเตอร์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 1,878 ครั้ง
พุทธคุณ 9
พุทธคุณ 9

เปิดอ่าน 17,660 ครั้ง
เทคนิคเจ๋งๆ ผสมไข่เเดงให้เข้ากัน ทำอย่างไรไปชมกันเลย
เทคนิคเจ๋งๆ ผสมไข่เเดงให้เข้ากัน ทำอย่างไรไปชมกันเลย

เปิดอ่าน 11,512 ครั้ง
มั่งคั่งอย่างไร ... ไม่รู้จบ
มั่งคั่งอย่างไร ... ไม่รู้จบ

เปิดอ่าน 14,695 ครั้ง
การถวายสังฆทาน
การถวายสังฆทาน

เปิดอ่าน 60,760 ครั้ง
ดินสอทำไมมีตัว H กับตัว B
ดินสอทำไมมีตัว H กับตัว B เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ