ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดนอก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดนอก

อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ชื่อผู้รายงาน นางสาวจิราภรณ์ หมานพัฒน์

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ปีที่รายงาน 2564

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแล่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดนอก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต1 ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดนอก 2)เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าในการดำเนินงานของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดนอก 3)เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดนอก 4) เพื่อประเมินผลผลิตที่ได้จากโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดนอก ปีการศึกษา 2563 โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน โดยใช้แบบสอบถามตามที่ผู้ประเมินได้สร้างขึ้น

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดนอก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่าง มีจำนวน 174 คน ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 14 คน แบ่งออก เป็นครูผู้สอน จำนวน 7 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไม่นับรวมผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนครู) จำนวน 7 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 14 คน 2) นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดนอก ปีการศึกษา 2563 จำนวน 104 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan.1970:608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 80 คน 4) ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดนอก ปีการศึกษา 2563 จำนวน 104 คน (กำหนดเท่ากับจำนวนนักเรียน) กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan.1970:608) จำนวน 80 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ คือฉบับที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .821 และฉบับที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .866 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการประเมินพบว่า

1. การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน โรงเรียนวัดนอก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านผลผลิตของโครงการ รองลงมา ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านบริบท และด้านกระบวนการ ตามลำดับ ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดนอก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพรวมและรายด้าน เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า ค่าเฉลี่ยการประเมิน เห็นว่ามาก มีค่า 3.51 ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

1.1 ด้านบริบท โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ความเป็นไปได้ของโครงการ รองลงมา คือ ความต้องการจำเป็นของโครงการ และ รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของโครงการ ตามลำดับ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดใน ประเด็นความเป็นไปได้ของโครงการ คือ โรงเรียนสามารถบริหารจัดการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ประเด็นความต้องการจำเป็นของโครงการ คือ โครงการมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ.และประเด็นวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเท่าเทียมกัน แต่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนในการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ความพร้อมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง รองลงมา คือ ความพอเพียงด้านทรัพยากรต่าง ๆ ตามลำดับ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในประเด็นความพร้อมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญและเป็นผู้นำในการอำนวยการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องครูมีเจตคติที่ดีในการให้ความรัก ความเอื้ออาทรและความเข้าใจธรรมชาติของนักเรียน และผู้ปกครองร่วมมือกับโรงเรียนในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ประเด็นความพอเพียงด้านทรัพยากรต่าง ๆ คือ มีงบประมาณในการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เพียงพอ แต่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ครูประจำชั้นมีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีในบทบาทหน้าที่การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.3 ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ รองลงมา คือ ช่วงเวลาดำเนินงานตามโครงการ ตามลำดับ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในประเด็นกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ (กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน) คือ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาของนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและนักเรียนกลุ่มมีปัญหา ประเด็นช่วงเวลาดำเนินงานตามโครงการ คือ มีการประเมินรายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด แต่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักจุดเด่น จุดด้อยและการพัฒนาปรับปรุงตนเอง

1.4 ด้านผลผลิตของโครงการตามความคิดเห็นของคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีพัฒนาการด้านน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทย และนักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองให้ห่างจากสิ่งเสพติด แต่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดตามความคิดเห็นของคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

1.5 ด้านผลผลิตของโครงการตามความคิดเห็นของ นักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ความสนใจ จุดเด่น จุดด้อย พร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเองตลอดเวลา แต่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองให้ห่างจากสิ่งเสพติด

1.6 ด้านผลผลิตของโครงการตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น แต่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนมีค่าใช้จ่ายที่เพียงพอในการศึกษาเล่าเรียน

ข้อเสนอแนะทั่วไป

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดนอก มีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนในการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ควรกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี และให้เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.ควรมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน ให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม

3. ควรมีการพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความพร้อมและเจตคติที่ดีในบทบาทหน้าที่การดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกปี โดยเฉพาะเมื่อมีการหมุนเวียนระดับชั้นที่สอนเพราะครูต้องรับผิดชอบนักเรียนที่มีความแตกต่างจากเดิม

4.โรงเรียนควรจัดเงินงบประมาณอุดหนุนโครงการให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

5.ครูประจำชั้นควรให้เวลากับนักเรียนเพื่อปรึกษาปัญหาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม อาจเป็นทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของนักเรียนที่เกิดขึ้นในขณะนั้น

6. ควรมีการพัฒนานักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพและมีความสุขในการเรียน และนักเรียนมีสุขภาพกายที่ดี

ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2. ควรศึกษาความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์โดย Bowy : [13 เม.ย. 2564 เวลา 17:08 น.]
อ่าน [1551] ไอพี : 171.6.247.133
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,469 ครั้ง
โรค Computer Syndrome
โรค Computer Syndrome

เปิดอ่าน 34,037 ครั้ง
ผลศึกษา45ผักพื้นบ้าน ต้านมะเร็ง-กินแล้วไม่อ้วน
ผลศึกษา45ผักพื้นบ้าน ต้านมะเร็ง-กินแล้วไม่อ้วน

เปิดอ่าน 22,073 ครั้ง
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ชั้นม. 6
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ชั้นม. 6

เปิดอ่าน 11,465 ครั้ง
มาดูกัน 5 วิธีปรับโฉมระบบเผาผลาญ
มาดูกัน 5 วิธีปรับโฉมระบบเผาผลาญ

เปิดอ่าน 22,506 ครั้ง
"กระถางแก้มลิง" โฉมใหม่!! รดน้ำหนเดียวอยู่เป็นเดือน
"กระถางแก้มลิง" โฉมใหม่!! รดน้ำหนเดียวอยู่เป็นเดือน

เปิดอ่าน 14,534 ครั้ง
"เนยรักโลก" วลีเด็ดสุดฮิต ที่ฮอตที่สุดในขณะนี้
"เนยรักโลก" วลีเด็ดสุดฮิต ที่ฮอตที่สุดในขณะนี้

เปิดอ่าน 7,702 ครั้ง
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน"
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน"

เปิดอ่าน 7,792 ครั้ง
ตาดีดี ลองดูซิ "กูเกิ้ล" ปรับโลโก้ใหม่ตรงไหน เขาบอกว่ามีการเขยื้อนองศา เพื่อให้สมดุลย์ ?
ตาดีดี ลองดูซิ "กูเกิ้ล" ปรับโลโก้ใหม่ตรงไหน เขาบอกว่ามีการเขยื้อนองศา เพื่อให้สมดุลย์ ?

เปิดอ่าน 6,730 ครั้ง
เปิด 10 ธุรกิจเด่นปี59 สุขภาพและความงามยังครองแชมป์
เปิด 10 ธุรกิจเด่นปี59 สุขภาพและความงามยังครองแชมป์

เปิดอ่าน 31,613 ครั้ง
วิธีแก้ปัญหาเสื้อผ้าเหม็นอับ
วิธีแก้ปัญหาเสื้อผ้าเหม็นอับ

เปิดอ่าน 41,419 ครั้ง
ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

เปิดอ่าน 15,056 ครั้ง
เตือนภัย ระวังไวรัสบน Facebook กำลังระบาด
เตือนภัย ระวังไวรัสบน Facebook กำลังระบาด

เปิดอ่าน 35,544 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) ปี 2555
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) ปี 2555

เปิดอ่าน 24,451 ครั้ง
"การสอบบรรจุครูผู้ช่วย" จากสไลด์ประกอบการประชุมมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
"การสอบบรรจุครูผู้ช่วย" จากสไลด์ประกอบการประชุมมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

เปิดอ่าน 12,716 ครั้ง
กฎเหล็กที่ควรรู้ หากอยากมีหุ่นสุดเป๊ะ
กฎเหล็กที่ควรรู้ หากอยากมีหุ่นสุดเป๊ะ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,537 ครั้ง
วางตำแหน่งถ่ายภาพแบบไหนจึงสวย
วางตำแหน่งถ่ายภาพแบบไหนจึงสวย

เปิดอ่าน 14,549 ครั้ง
เปิดจุดแข็ง-จุดอ่อนของคน 12 ราศี
เปิดจุดแข็ง-จุดอ่อนของคน 12 ราศี

เปิดอ่าน 299,800 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ 30 ประโยคคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ 30 ประโยคคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 24,334 ครั้ง
100 สุภาษิตกฎหมาย
100 สุภาษิตกฎหมาย

เปิดอ่าน 31,954 ครั้ง
ประเภทของภาพกราฟิก
ประเภทของภาพกราฟิก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ