ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคีสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ผู้ประเมิน : นางอมรรัตน์ ชีพนุรัตน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี

ปีการศึกษา : 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ประเมินบริบท

สภาพแวดล้อม (Context Evaluation : C) ซึ่งประกอบด้วยความนโยบายทางการศึกษา หลักการและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการและความเหมาะสมของทรัพยากรในการดำเนินโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation : I) เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ ความพร้อม ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง งบประมาณ ระยะเวลา สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงาน การดำเนินการตามแผน การประเมินแผนและการนำผลการประเมินมาพัฒนาแผน 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Products Evaluation : P) เกี่ยวกับ ผลสำเร็จที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการ เน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจและมีความสุข ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 139 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนโรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี จำนวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 63 คน กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนทั้งสิ้น 100 คน ครูผู้สอนโรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี จำนวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ยกเว้นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นผู้แทนครูปและผู้แทนผู้บริหารได้อยู่ในส่วนที่เป็นครูผู้สอนแล้ว) ผู้ปกครองนักเรียน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการจากตารางสำเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,1970) อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์,2551 : 132-133) จำนวน 33 คน และนักเรียน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3-6 จำนวน 33 คน ซึ่งนักเรียนมีศักยภาพในการตอบแบบสอบถามสามารถอ่านแบบสอบถามได้คล่องทุกคน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้อมูลทั้งหมด 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการประเมินและการหาคุณภาพเครื่องมือได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อมั่น ค่าความเที่ยงตรงเนื้อหา และวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผล

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สรุปผลการประเมินในภาพรวมดังต่อไปนี้

ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation : I) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) กระบวนการ (Process Evaluation : P) ผลผลิต (Products Evaluation : P) และความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation : I) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก และกระบวนการ (Process Evaluation : P) อยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาก สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) ผลผลิต (Products Evaluation : P) อยู่ในระดับมาก และปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation : I) อยู่ในระดับมาก นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด และผลผลิต (Products Evaluation : P) อยู่ในระดับมากและสรุปผลการประเมินรายด้านดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผลการวิเคราะห์การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการเตรียมความพร้อมของการดำเนินโครงการ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ มีความเหมาะสมและความสอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น เป้าหมายของการดำเนินงานโครงการมีความเหมาะสมและชัดเจน อยู่ในระดับมาก และนโยบายชัดเจนมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการมีความเหมาะสมและเป็นไปได้และมีความเป็นไปได้ในการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับ รองลงมา ได้แก่ นโยบายชัดเจนมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความเป็นไปได้ในการดำเนินงานโครงการ เป้าหมายของการดำเนินงานโครงการมีความเหมาะสมและชัดเจน มีการเตรียมความพร้อมของการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมากและความเหมาะสมและความสอดคล้องตรงกับนโยบายของ สพฐ.และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ความเหมาะสมของทรัพยากรในการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นโยบายชัดเจนมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ มีความเป็นไปได้ในการดำเนินงานโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดและมีความเป็นไปได้ในการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการวิเคราะห์การประเมินปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation : I) ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินงานโครงการครูมีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการดำเนินงานและพัฒนาโครงการและใช้สื่อเครื่องมือในการดำเนินโครงการได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด และมีสื่อและเครื่องมือที่หลากหลายและมีความเหมาะสมในการดำเนินงานโครงการ สถานที่มีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมของการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สถานที่มีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมของการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมีความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินโครงการ ครูมีเจตคติที่ดีและมีความสามารถในการดำเนินงานโครงการ และครูมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด และผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโครงการ ได้รับงบประมาณมาสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเพียงพอ มีสื่อและเครื่องมือที่หลากหลายและมีความเหมาะสมในการดำเนินงานโครงการและใช้สื่อและเครื่องมือในการดำเนินงานโครงการ ได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีสื่อและเครื่องมือที่หลากหลายและมีความเหมาะสมในการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ สถานที่มีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมของการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมากและผู้บริหารมีความพร้อมในการดำเนินงานโครงการอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดและการนำผลการประเมินมาพัฒนาโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ครูผู้สอนมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนในชั้นเรียนของตนเองทุกคนและสอบถามถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการและนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด อยู่ในระดับมาก และดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานโครงการ จัดกิจกรรมของโครงการ ตามที่กำหนดและผู้บริหารและคุณครูร่วมกันติดตามนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ อยู่ในระดับมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการวางแผนการดำเนินงานโครงการ จัดกิจกรรมของโครงการตามที่กำหนด และนำผลการประเมินมาพัฒนาโครงการ อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานโครงการ จัดกิจกรรมของโครงการน่าสนใจ นักเรียนสนุกสนานเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม ครูผู้สอนมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนในชั้นเรียนของตนเองทุกคนและสอบถามถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด อยู่ในระดับมาก และผู้บริหารและครูผู้สอนร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการ ตามระยะเวลาที่กำหนด อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ การนำผลการประเมินมาพัฒนาโครงการ อยู่ในระดับมาก ละดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์การประเมินผลผลิต (Products Evaluation : P) ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความกตัญญูกตเวที นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และนักเรียนปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดีของชาติ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านความมีเมตตา นักเรียนแนะนำเพื่อนทำการบ้านก่อนกลับบ้านทุกครั้ง และด้านความประหยัด นักเรียนเก็บรวบรวมวัสดุสิ่งของที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ อยู่ในระดับมากและด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบนักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต นักเรียนยืมของจากผู้อื่น แล้วนำกลับไปคืนเจ้าของทุกครั้งและด้านความประหยัด นักเรียนมีการออมทรัพย์ทุกสัปดาห์ในชั้นเรียน อยู่ในระดับมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความกตัญญูกตเวที นักเรียนปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดีของชาติ อยู่ในระดับมาก รองมา ได้แก่ ด้านความมีวินัยและรับผิดชอบ นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ด้านความประหยัด นักเรียนมีการออมทรัพย์ทุกสัปดาห์ในชั้นเรียน นักเรียนเก็บรวบรวมวัสดุสิ่งของที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และด้านความกตัญญูกตเวที นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อยู่ในระดับมาก และด้านความมีวินัยและรับผิดชอบ นักเรียนแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน ด้านความซื่อสัตย์สุจริตนักเรียนยืมของจากผู้อื่น แล้วนำกลับไปคืนเจ้าของทุกครั้งและด้านการมีเมตตา นักเรียนช่วยเหลือทางโรงเรียนทำความสะอาดด้วยจิตใจเมตตาอยู่ในระดับมากผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความมีวินัยและรับผิดชอบ นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้มีความพร้อมอยู่เสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านดความประหยัด นักเรียนมีการออมทรัพย์ทุกสัปดาห์ในชั้นเรียน อยู่ในระดับมากที่สุดและด้านความกตัญญูกตเวที นักเรียนปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดีของชาติอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความมีวินัยและรับผิดชอบ นักเรียนแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน ด้านความซื่อสัตย์สุจริต นักเรียนยืมของจากผู้อื่นแล้วนำกลับมาคืนเจ้าของทุกครั้งและด้านความกตัญญูกตเวที นักเรียนปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดีของชาติ อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ด้านดความประหยัด นักเรียนมีการออมทรัพย์ทุกสัปดาห์ในชั้นเรียน อยู่ในระดับมาก และด้านความมีวินัยและรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต นักเรียนเก็บสิ่งของได้จะส่งครูเพื่อประกาศหาเจ้าของทุกครั้ง ด้านการมีเมตตา นักเรียนแนะนำเพื่อนทำการบ้านก่อนกลับบ้านทุกครั้ง ด้านความประหยัด นักเรียนเก็บรวบรวมวัสดุสิ่งของที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และด้านความกตัญญูกตเวที นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ผลการวิเคราะห์การประเมินผลผลิต (Products Evaluation : P) ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนต่อโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ครูผู้สอนมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำนำความรู้ที่ได้รับกเผยแพร่ในชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อได้อย่างถูกต้องและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการรณรงค์โครงการ อยู่ในระดับและโครงการสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้จากโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความสุขกับการร่วมร่วมกิจกรรมของโครงการ อยู่ในระดับมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำความรู้ที่ได้รับออกเผยแพร่ในชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ โครงการสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน่วมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุดและโครงการน่าสนใจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้จากโครงการ อยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อนำความรู้ที่ได้รับออกเผยแพร่ในชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความสุขกับการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนรว่วมในการจัดกิจกรรมของโครงการ อยู่ในระดับมาก นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิต อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ โครงการสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อได้อย่างถูกต้องอยู่ในระดับมาก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำความรู้ที่ได้รับออกเผยแพร่ในชุมชน อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย บาส : [20 เม.ย. 2564 เวลา 10:29 น.]
อ่าน [1188] ไอพี : 125.27.179.231
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,661 ครั้ง
ความลับของกลดึงกระต่ายออกมาจากหมวก
ความลับของกลดึงกระต่ายออกมาจากหมวก

เปิดอ่าน 11,972 ครั้ง
"แพลงกิ้ง" ยิ่งเล่น ยิ่งหน้าแก่!
"แพลงกิ้ง" ยิ่งเล่น ยิ่งหน้าแก่!

เปิดอ่าน 10,789 ครั้ง
เกมลับสมองกับการศึกษาและความสำเร็จอื่น ๆ
เกมลับสมองกับการศึกษาและความสำเร็จอื่น ๆ

เปิดอ่าน 11,545 ครั้ง
การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
การบรรจุกลับเข้ารับราชการ

เปิดอ่าน 21,044 ครั้ง
อ่านกันชัดๆ ที่นี่ "อยากเป็นครู ทำอย่างไร?"
อ่านกันชัดๆ ที่นี่ "อยากเป็นครู ทำอย่างไร?"

เปิดอ่าน 17,861 ครั้ง
ร้อยความเชื่อหลักการ
ร้อยความเชื่อหลักการ 'ตั้งชื่อ'

เปิดอ่าน 9,056 ครั้ง
13 เรื่องจริงของสุนัขที่คุณอาจยังไม่เคยรู้
13 เรื่องจริงของสุนัขที่คุณอาจยังไม่เคยรู้

เปิดอ่าน 107,473 ครั้ง
โปรแกรมคำนวณค่า T-Score
โปรแกรมคำนวณค่า T-Score

เปิดอ่าน 40,168 ครั้ง
เผยแพร่เอกสารและคลิปสาธิตเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
เผยแพร่เอกสารและคลิปสาธิตเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

เปิดอ่าน 10,877 ครั้ง
มาตรฐานข้อสอบและการให้เกรดในมหาวิทยาลัย: เกรดเฟ้อและเกรดฝืด
มาตรฐานข้อสอบและการให้เกรดในมหาวิทยาลัย: เกรดเฟ้อและเกรดฝืด

เปิดอ่าน 9,255 ครั้ง
ไฟหมุนร้านตัดผมมีที่มาอย่างไร
ไฟหมุนร้านตัดผมมีที่มาอย่างไร

เปิดอ่าน 8,332 ครั้ง
ผักผลไม้ฟอกฟันให้ขาวสะอาดได้
ผักผลไม้ฟอกฟันให้ขาวสะอาดได้

เปิดอ่าน 19,630 ครั้ง
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 10,758 ครั้ง
แนะปรับกระจก-ท่านั่งเหมาะสม ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ
แนะปรับกระจก-ท่านั่งเหมาะสม ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

เปิดอ่าน 19,825 ครั้ง
ความหมายยันต์
ความหมายยันต์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,010 ครั้ง
ปัญหาของชาวโซเชียล เฟซบุ๊กกับภาวะซึมเศร้า
ปัญหาของชาวโซเชียล เฟซบุ๊กกับภาวะซึมเศร้า

เปิดอ่าน 34,617 ครั้ง
มารู้จักชื่อและหลักเกณฑ์การกำหนดเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหารกันบ้าง โดย พล.ท.ทวี แจ่มจำรัส
มารู้จักชื่อและหลักเกณฑ์การกำหนดเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหารกันบ้าง โดย พล.ท.ทวี แจ่มจำรัส

เปิดอ่าน 40,728 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 5 ผู้ตัดสิน (The Referee)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 5 ผู้ตัดสิน (The Referee)

เปิดอ่าน 11,520 ครั้ง
กรมอุตุฯเตือนภัยพายุฤดูร้อนในประเทศไทย
กรมอุตุฯเตือนภัยพายุฤดูร้อนในประเทศไทย

เปิดอ่าน 18,159 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การพัฒนารูปแบบการนำครูใหม่เข้าสู่งาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ก.ค.ศ.)การพัฒนารูปแบบการนำครูใหม่เข้าสู่งาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ