ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
พัฒนาการอ่านคำผสมสระของนักเรียนชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2563

วิจัยในชั้นเรียน ชั้นอนุบาล 3

เรื่อง พัฒนาการอ่านคำผสมสระของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3

โรงเรียนบ้านตาลดำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

....................................

เรื่อง พัฒนาการอ่านคำผสมสระของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3

ผู้วิจัย นางสาวอรอนงค์ ส่งสุพร

1. ปัญหาและความเป็นมา

จากการที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นอนุบาล 3 เด็กนักเรียนร้อยละ 85 มีความสนใจในการจัดกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ส่วนด้านพัฒนาการด้านการอ่านนักเรียนชอบการสะกด ตามคำที่ครูพูด ซึ่งในบางครั้งมีการสะกดคำผิดซึ่งครูมองถึงความตั้งใจในการผสมคำ ครูจึงจัดทำสื่อที่หลากหลายเพื่อให้เด็กนักเรียนได้สะกดในแบบต่าง ๆให้ถูกต้อง ในการทำวิจัยครั้งนี้มีเด็กนักเรียนจำนวน 10 คน ในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการอ่านคำผสมสระที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ

ซึ่งการทำวิจัยในการพัฒนาการอ่านของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ครั้งนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการอ่านเมื่อนักเรียนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2. ลักษณะ/อาการ

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 มีความสนใจในการอ่าน สะกดคำ

3. นวัตกรรม

สื่อเกี่ยวกับการอ่านผสมคำ

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อให้นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ฝึกสะกดได้ถูกต้อง

4.2 เพื่อให้นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เกิดการพัฒนาตนเอง

4.3 นักเรียนชั้นอนุบาล 3 มีความภาคภูมิใจ

5. หลักการและแนวคิด

5.1 สื่อน่าสนใจต่อการอ่านเรียนรู้

5.2 ความร่วมมือของครูและเด็กนักเรียนในการร่วมกันพัฒนาการอ่าน

6. ระยะเวลาในการวิจัย

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทำการทดสอบนักเรียนชั้นอนุบาล 3 จำนวน 10 คน เริ่ม 2 กุมภาพันธ์ 2563 – 2 มีนาคม 2564 ทดสอบทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ เวลา 09.30 น. -10.00 น.

7. วิธีดำเนินการ

7.1 การดำเนินงาน

- ทดสอบก่อนเรียน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

- ฝึกระหว่างการสอน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 – 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.

- ทดสอบหลังวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.

7.2 เป้าหมายนักเรียนอนุบาล 3 จำนวน 10 คน โรงเรียนบ้านตาลดำ

7.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

7.3.1 ตัวแปรต้นได้แก่ สื่อ พยัญชนะ สระ ใบงานฝึกอ่าน

7.3.1 ตัวแปรตามได้แก่ สะกดคำผสมสระได้ถูกต้อง

8. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

พยัญชนะไทย และสระ

9. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

9.1 ทดสอบก่อนวิจัย (pre-test)

9.2 นักเรียนฝึกอ่านคำผสมสระ

9.3 ทดสอบหลังการวิจัย (post-test)

10. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนน ก่อนการวิจัยและหลังการวิจัย

11. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

แทน ค่าเฉลี่ย

SD แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

N แทน จำนวนนักเรียน

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนที่ได้รับก่อนการทำวิจัยและหลังจากใช้สื่อและใบงานผสมสระของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3

รายการทดสอบ N

SD

ก่อนการวิจัย 10 1.2 0.45

หลังการวิจัย 10 4.2 1.30

จากตารางที่ 1

นักเรียนมีความผสมคำสระได้ถูกต้องมากขึ้น ซึ่งผลการวิจัยทำให้ทราบว่านักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เมื่อได้ทำอะไรซ้ำ ๆ และมีสิ่งกระตุ้นความสนใจ จะทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น

ตารางที่ 2 ครูเก็บคะแนน ก่อนและหลังการวิจัย

ชื่อ-สกุล ทดสอบก่อนการวิจัย สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ทดสอบหลังการวิจัย หมายเหตุ

1.เด็กชายฐิติวุฒิ อิสริยกาญจน์ 2 3 3 5 5 5 อ่านได้คล่อง เร็ว

2.เด็กชายวีรภัทร รัตนะ 2 2 3 3 4 4 อ่านได้คล่อง

3.เด็กชายอรรถชัย ปะตินัง 2 4 4 5 5 3 อ่านได้ ผิดไม่เกิน 5 คำ

4.เด็กชายนพเก้า เจริญรส 2 4 4 5 5 2 อ่านได้ผิดไม่เกิน 10 คำ

5.เด็กหญิงขวัญขนิษฐ์ เขตต์สกุล 2 3 3 4 5 1 อ่านผิดมากกว่า 10 คำ

6. เด็กหญิงณัฐธิดา ก้านแก้ว 2 3 5 5 5

7. เด็กหญิงณัฐยา งามเลิศปัญญากุล 2 2 3 4 5

8. เด็กหญิงธัญพร นามวงษ์ 2 3 4 4 5

9. เด็กหญิงเบญญาภร ขจัดภัย 2 3 4 5 5

10. เด็กหญิงดาว - 1 2 3 4 4

12. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านด้วยรูปแบบต่าง ๆ มีสีสดใสน่าสนใจมีผลต่อการพัฒนาการอ่านของเด็กนักเรียน

เด็กนักเรียนมีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นในการทำใบงานการเรียนการสอนที่ครูทบทวน ทำให้การทำวิจัยครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อนักเรียนได้รับคำชมและกำลังใจ นักเรียนจะมีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นเพิ่มขึ้น สนใจการทำกิจกรรม อ่านคำผสมสระได้ถูกต้อง สิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาคือนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและสนใจการเรียนภาษาไทยมากขึ้น และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ

ผลจากการจัดกิจกรรมนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น รวมถึงเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ได้อย่างมีความมั่นใจมากขึ้น ครูยังทบทวนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมั่นใจในการทำกิจกรรม

ข้อเสนอแนะ

1. ครูควรจัดกิจกรรมหรือเกมเพื่อกระตุ้นความสนใจโดยสอดแทรกความรู้ในความสนุก

2. ควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างเด็กและผู้ปกครองเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีหลากหลายวิธีมากขึ้น

(นางสาวอรอนงค์ ส่งสุพร)

ผู้วิจัย

วิจัยในชั้นเรียน

พัฒนาการอ่านคำผสมสระของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3

โรงเรียนบ้านตาลดำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

จัดทำโดย

นางสาวอรอนงค์ ส่งสุพร

ครูประจำชั้นอนุบาล 3

โรงเรียนบ้านตาลดำ (อมรคณูปการ

ทำการทดสอบอ่านคำผสมสระ

การพัฒนาการอ่านโดยใช้สื่อ

การพัฒนาการอ่านโดยใช้สื่อ

การพัฒนาการอ่านโดยใช้สื่อ

การพัฒนาการอ่านโดยใช้สื่อ

การพัฒนาการอ่านโดยใช้สื่อ

ทำการทดสอบการอ่านหลังการใช้สื่อ

โพสต์โดย อร : [20 เม.ย. 2564 เวลา 12:42 น.]
อ่าน [2235] ไอพี : 223.204.219.79
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 78,328 ครั้ง
มารู้จักปุ่ม F บนคีย์บอร์ดกันดีกว่า
มารู้จักปุ่ม F บนคีย์บอร์ดกันดีกว่า

เปิดอ่าน 30,787 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 18 การเตะจากมุม
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 18 การเตะจากมุม

เปิดอ่าน 18,376 ครั้ง
ความหมายของเครื่องในพิธี
ความหมายของเครื่องในพิธี

เปิดอ่าน 14,540 ครั้ง
ไม่อยากเป็นโรคกระดูกพรุน น้ำมะเขือเทศช่วยได้
ไม่อยากเป็นโรคกระดูกพรุน น้ำมะเขือเทศช่วยได้

เปิดอ่าน 23,398 ครั้ง
การดองผลไม้
การดองผลไม้

เปิดอ่าน 18,351 ครั้ง
คลิปสุดซึ้ง รับวันครู 2559 สร้างจากเรื่องจริงของครูใหญ่ กับเงิน 1,000 ล้าน (Full Version)
คลิปสุดซึ้ง รับวันครู 2559 สร้างจากเรื่องจริงของครูใหญ่ กับเงิน 1,000 ล้าน (Full Version)

เปิดอ่าน 16,329 ครั้ง
ฟุตซอล
ฟุตซอล

เปิดอ่าน 11,698 ครั้ง
รับประทาน"บร็อคโคลี"ช่วยลดอาการไขข้ออักเสบได้
รับประทาน"บร็อคโคลี"ช่วยลดอาการไขข้ออักเสบได้

เปิดอ่าน 13,904 ครั้ง
ปลุกสมองตื่นตัวด้วย
ปลุกสมองตื่นตัวด้วย 'มื้อเช้า'

เปิดอ่าน 9,724 ครั้ง
คลิปกัปตันออกมายอมรับ ผมกลับเข้าห้องนักบินไม่ได้ !!
คลิปกัปตันออกมายอมรับ ผมกลับเข้าห้องนักบินไม่ได้ !!

เปิดอ่าน 20,633 ครั้ง
โรคเหน็บชา สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9
โรคเหน็บชา สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

เปิดอ่าน 14,217 ครั้ง
เด็กๆ นี่มีเสน่ห์ คนนี้ชอบพูด NO น่ารักดี
เด็กๆ นี่มีเสน่ห์ คนนี้ชอบพูด NO น่ารักดี

เปิดอ่าน 28,093 ครั้ง
โรงเรียนต้องปรับตัวอย่างไร เมื่อโควิด-19 รุกรานการศึกษา
โรงเรียนต้องปรับตัวอย่างไร เมื่อโควิด-19 รุกรานการศึกษา

เปิดอ่าน 167,995 ครั้ง
ระดับชั้นความลับและความเร็วของหนังสือราชการ
ระดับชั้นความลับและความเร็วของหนังสือราชการ

เปิดอ่าน 8,608 ครั้ง
คำสัญญาที่ว่างเปล่า
คำสัญญาที่ว่างเปล่า

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,066 ครั้ง
แจกฟรี powerpoint ฟิสิกส์ ม.ปลาย (บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด)
แจกฟรี powerpoint ฟิสิกส์ ม.ปลาย (บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด)

เปิดอ่าน 12,659 ครั้ง
ทำโยคะบนใบหน้าตนเอง เพื่อใบหน้าเต่งตึง
ทำโยคะบนใบหน้าตนเอง เพื่อใบหน้าเต่งตึง

เปิดอ่าน 13,528 ครั้ง
น้ำผึ้ง ชะลอริ้วรอย
น้ำผึ้ง ชะลอริ้วรอย

เปิดอ่าน 10,329 ครั้ง
คู่มือและแนวทางปฎิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2560)
คู่มือและแนวทางปฎิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2560)

เปิดอ่าน 15,129 ครั้ง
ประโยชน์ของทุเรียน
ประโยชน์ของทุเรียน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ