ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียง (การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง) โรงเรียนวัดนาคราช อำเภอบางบ่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร

รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียง (การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง) โรงเรียนวัดนาคราช อำเภอบางบ่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียง (การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง) โรงเรียนวัดนาคราช อำเภอบางบ่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

ผู้ศึกษาค้นคว้า นายยุทธพล ทับลา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

สังกัด โรงเรียนวัดนาคราช

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบท (Context Evaluation) โครงการสถานศึกษาพอเพียง (การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ของโรงเรียนวัดนาคราช 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) โครงการสถานศึกษาพอเพียง (การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ของโรงเรียนวัดนาคราช 3) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการสถานศึกษาพอเพียง (การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ของโรงเรียนวัดนาคราช 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) โครงการสถานศึกษาพอเพียง (การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ของโรงเรียนวัดนาคราช เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของนักเรียนใน เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการปฏิบัติงานทางด้านกิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน 3 คุณลักษณะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาคราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 12 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 จำนวน 23 คน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 67 คน ซึ่งได้มาโดย การสุ่มการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model รายด้าน 4 ด้าน ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบประเมิน จำนวน 8 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) โดยใช้สถิติทดสอบ t-test แบบไม่เป็นอิสระจากกัน (Dependent Samples)

ผลการศึกษา พบว่า

1. ผลการการประเมินด้านบริบท (Context) ในภาพรวม พบว่า ด้านบริบทมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มาก ( = 4.37, S.D. = 0.65) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ในภาพรวม พบว่า ด้านปัจจัยนำเข้ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, S.D. = 0.49) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด มีครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) ในภาพรวม พบว่า ด้านกระบวนการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45, S.D. = 0.48) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน และกระบวนการดำเนินการปฏิบัติตามกิจกรรมของโครงการ โดยภาพรวมมีความสอดคล้องหรือความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.46 S.D. = 0.47) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมของโครงการ ทั้ง 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) ปลูกผักบุ้งจีน 2) ปลูกผักคะน้า 3) นาข้าวจำลอง 4) น้ำเต้า/ข้าวโพด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความเหมาะสมในงานเตรียมแปลงปลูก และการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ผักที่จะใช้ในการปลูกอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D. = 0.51) ส่วน 5) ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม ให้ความรู้และการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75, S.D. = 0.45) และ 6) ทำน้ำยาล้างจานปลอดสารเคมี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67, S.D. = 0.49)

4. ผลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของโครงการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

4.1 การประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนใน เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า คะแนนแบบทดสอบก่อนเข้าร่วมโครงการและหลังเข้าร่วมโครงการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบของนักเรียนหลังเรียนเข้าร่วมโครงการ ( = 18.77) สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ ( = 13.62)

4.2 การประเมินทักษะการปฏิบัติงานทางด้านกิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน พบว่า คะแนนทักษะการปฏิบัติงานทางด้านกิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.23 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน นักเรียนมีทักษะด้านการเก็บรักษาอุปกรณ์มากที่สุด รองลงมาคือ มีทักษะในการทำงานตามขั้นตอน คุณภาพของงาน การเลือกใช้อุปกรณ์และสามารถนำผลงานมาสร้างสรรค์ได้ ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ทุกด้าน

4.3 การประเมินคุณลักษณะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม พบว่าโดยรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.46 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน นักเรียนมีคุณลักษณะ ด้านความพอประมาณมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.15) รองลงมาคือ ด้านเงื่อนไขความรู้ ด้านความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ด้านความมีเหตุผล และด้านเงื่อนไขคุณธรรม ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

4.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการสถานศึกษาพอเพียง (การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ของโรงเรียนวัดนาคราช พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, S.D. = 0.62) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน โครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงน่าสนใจและเรียนได้อย่างสนุกสนาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.91, S.D. = 0.29) รองลงมา ได้แก่ ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง มีการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม และมีความรับผิดชอบที่ดี และโครงการนี้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อรายการประเมิน

4.5 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อโครงการ พบว่า มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D. = 0.63) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ( 3.51)

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D. = 0.60) โครงการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง มี รองลงมา ได้แก่ นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ความร่วมมือของผู้ปกครองและหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุน และโครงการได้รับการยอมรับและสนองต่อความต้องการของชุมชน ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อรายการประเมิน

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = 0.65) นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ความร่วมมือของผู้ปกครองและหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุน และโครงการได้รับการยอมรับและสนองต่อความต้องการของชุมชน ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อรายการประเมิน

โพสต์โดย aj yutt : [21 เม.ย. 2564 เวลา 03:27 น.]
อ่าน [1330] ไอพี : 49.49.222.207
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,908 ครั้ง
7 โรคอันตราย ที่มักเกิดกับสาว ๆ มากกว่าผู้ชาย !
7 โรคอันตราย ที่มักเกิดกับสาว ๆ มากกว่าผู้ชาย !

เปิดอ่าน 176 ครั้ง
William Herschel (วิลเลียม เฮอร์เชล) : ผู้ค้นพบอินฟราเรด และ ดาวยูเรนัส
William Herschel (วิลเลียม เฮอร์เชล) : ผู้ค้นพบอินฟราเรด และ ดาวยูเรนัส

เปิดอ่าน 8,637 ครั้ง
เลือกของขวัญ... ในวันพิเศษ
เลือกของขวัญ... ในวันพิเศษ

เปิดอ่าน 20,115 ครั้ง
ราคากลางชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา
ราคากลางชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา

เปิดอ่าน 12,084 ครั้ง
เผยทีเด็ดชนะใจสาวอย่างง่ายที่สุด เล่าเรื่องตลกที่ ตัวเองหน้าแตก
เผยทีเด็ดชนะใจสาวอย่างง่ายที่สุด เล่าเรื่องตลกที่ ตัวเองหน้าแตก

เปิดอ่าน 54,663 ครั้ง
จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามระดับวิทยฐานะ
จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามระดับวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 11,957 ครั้ง
10 ทริคเพื่อสุขภาพประจำวัน รู้ไว้ได้ใช้แน่
10 ทริคเพื่อสุขภาพประจำวัน รู้ไว้ได้ใช้แน่

เปิดอ่าน 38,999 ครั้ง
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล

เปิดอ่าน 62,908 ครั้ง
ความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็น

เปิดอ่าน 13,810 ครั้ง
ขนส่งฯ แจ้ง เปลี่ยนทะเบียนแตกลายงา ฟรี! วันนี้ - 30 ก.ย. 56
ขนส่งฯ แจ้ง เปลี่ยนทะเบียนแตกลายงา ฟรี! วันนี้ - 30 ก.ย. 56

เปิดอ่าน 19,838 ครั้ง
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545

เปิดอ่าน 14,152 ครั้ง
เผย 14 รอยเลื่อนมีพลังในไทย ที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหว
เผย 14 รอยเลื่อนมีพลังในไทย ที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหว

เปิดอ่าน 13,506 ครั้ง
พระคงคา
พระคงคา

เปิดอ่าน 297,091 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลจากสัตว์มีพิษกัดต่อย
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลจากสัตว์มีพิษกัดต่อย

เปิดอ่าน 10,151 ครั้ง
5 ประโยชน์จากน้ำมันมะกอก
5 ประโยชน์จากน้ำมันมะกอก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 25,133 ครั้ง
"สาสน์" "สาส์น" และ "สาร"
"สาสน์" "สาส์น" และ "สาร"

เปิดอ่าน 56,972 ครั้ง
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลว 2 ม.ค. 51)
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลว 2 ม.ค. 51)

เปิดอ่าน 23,630 ครั้ง
ทิศหก
ทิศหก

เปิดอ่าน 62,441 ครั้ง
4 พฤติกรรม “ผู้นำ” ที่ดี
4 พฤติกรรม “ผู้นำ” ที่ดี

เปิดอ่าน 22,527 ครั้ง
สพฐ.เดินหน้านโยบายเร่งด่วน 6 เรื่อง
สพฐ.เดินหน้านโยบายเร่งด่วน 6 เรื่อง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ