ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสุทธิสุนทรอุทิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ชื่อเรื่อง รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนสุทธิสุนทรอุทิศ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ผู้รายงาน นายธรรมนูญ แก้วเพ็ชร

ปีที่พิมพ์ 2564

บทคัดย่อ

รายงานการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 6 ขั้นตอน 2)รายงานผลการนิเทศติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ ปีการศึกษา 2563 3)ศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ ปีการศึกษา 2563 4)ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีต่อการดําเนินโครงการพัฒนาระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ ปีการศึกษา 2563

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงาน ได้แก่ ครูผู้สอน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน ผู้ปกครองนักเรียน 35 คน และนักเรียน จํานวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ ได้แก่ คู่มือครูการดําเนินงานงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบประเมินคู่มือครูการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบประเมินทบทวนการดําเนินงานตามระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบสอบถามการนิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการดําเนินโครงการพัฒนาระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบประเมินมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เครื่องมือทุกฉบับผ่านการทดลองหาคุณภาพด้านความเชื่อมั่น และอํานาจจําแนก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Scan Tool และ โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows Version 15.0 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way ANOVA)

ผลการศึกษาพบว่า

1. การดําเนินการด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 25623 โรงเรียนสุทธิสุนทรอุทิศ ได้รับการสํารวจ โดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกการออกเยี่ยมบ้านตามคู่มือครู การดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จํานวน 35 คน ได้รับการออกเยี่ยมบ้านโดยครูประจําชั้น คิดเป็นร้อยละ 100.00

2. ผลการคัดกรองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 โดยรวม พบว่า ด้านการเรียน เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ร้อยละ 71.43 และกลุ่มมีปัญหา ร้อยละ 28.57 ด้านเศรษฐกิจ เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ร้อยละ 57.14 และกลุ่มมีปัญหา ร้อยละ 42.56 ด้านเศรษฐกิจเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ร้อยละ 66.15 และกลุ่มมีปัญหา ร้อยละ 33.85 ส่วนด้านสุขภาพ การคุ้มครอง ด้านยาเสพติด ด้านเพศ และด้านความปลอดภัยเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ร้อยละ 100.00

3. ผลการคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวม พบว่า ด้านการเรียน เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ร้อยละ 78.57 และกลุ่มมีปัญหา ร้อยละ 21.43 ด้านสุขภาพ เป็นเด็กปกติ ร้อยละ 75.00 และกลุ่มมีปัญหา ร้อยละ 25.00 ด้านเศรษฐกิจ เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ร้อยละ 57.57 และกลุ่มมีปัญหา ร้อยละ 46.43 ด้านการคุ้มครอง ด้านยาเสพติด ด้านเพศ และด้านความปลอดภัยเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ร้อยละ 100.00

4. การประเมินพฤติกรรมนักเรียนโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตนเอง ตนเอง โดยรวมเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ คิดเป็นร้อยละ 83.42 และ เป็นนักเรียน กลุ่มเสี่ยง / มีปัญหา คิดเป็นร้อยละ 16.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายชั้นเรียน พบว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นนักเรียนกลุ่มปกติคิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 85.75 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 80.00 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 80.00 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80.00 ชั้นอนุบาล 2 คิดเป็นร้อยละ 75.00 และชั้นอนุบาล 3 คิดเป็นร้อยละ 66.67 ตามลําดับ ในกลุ่มเสี่ยง / มีปัญหา พบว่า นักเรียนอนุบาล 2 มีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ33.33 อนุบาล 3 คิดเป็นร้อยละ 33.33 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 20.00 รองลงมาเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 14.27

5. การดําเนินกิจกรรมการส่งเสริมนักเรียนที่โรงเรียนดําเนินการประกอบด้วยการนํานักเรียนเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือ จํานวนนักเรียนร่วมกิจกรรม 15 คน นํานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ จํานวนนักเรียนร่วมกิจกรรม 35 คน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2 ครั้ง จํานวนผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม 70 คน จัดกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม จํานวนนักเรียนร่วมกิจกรรม 35 คน นํานักเรียนร่วมแข่งขันกีฬากลุ่ม จํานวนนักเรียนร่วมกิจกรรม 35 คน

6. การดําเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่โรงเรียนดําเนินการประกอบด้วย

การอบรมให้ความรู้นักเรียนโดยครูประจําชั้น การอบรมการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา การนํานักเรียนร่วมแข่งขันกีฬากลุ่ม

7. การดําเนินกิจกรรมการส่งต่อที่โรงเรียนดําเนินการประกอบด้วย การส่งต่อนักเรียน

ที่เจ็บป่วย และได้รับอุบัติเหตุ

8. ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการประเมินทบทวนการดําเนินโครงการพัฒนา

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสุทธิสุนทรอุทิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 2.57)เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก2 ด้าน ระดับปานกลาง 1 ด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผลผลิต (X = 2.71) ด้านคุณภาพ (X = 2.57 ) และด้านผลลัพธ์ครู (X = 2.43)ตามลําดับ

9. ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศติดตามผลดําเนินงานตามโครงการพัฒนา

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ใน ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความคิดเห็นต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (X = 4.43) ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (X = 4.29) ด้านความสามารถในการดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (X = 4.14) ตามลําดับ

10. ความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสุทธิสุนทรอุทิศ ปีการศึกษา 2562 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมาก ไปหาน้อย คือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน และด้านการส่งต่อ ตามลําดับ

12. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสุทธิสุนทรอุทิศ ปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.50)

13. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสุทธิสุนทรอุทิศ ปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X = 3.46)

14. การประเมินมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสุทธิสุนทรอุทิศ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (X = 4.22)

.................................................................................................................

โพสต์โดย ต้าร์ : [21 เม.ย. 2564 เวลา 11:45 น.]
อ่าน [1255] ไอพี : 182.52.229.88
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 25,522 ครั้ง
9 อาการป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง
9 อาการป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง

เปิดอ่าน 13,373 ครั้ง
ประวัติไข้หวัดใหญ่ที่เคยระบาดบนโลก
ประวัติไข้หวัดใหญ่ที่เคยระบาดบนโลก

เปิดอ่าน 14,173 ครั้ง
กระเทียม....เปี่ยมคุณค่า
กระเทียม....เปี่ยมคุณค่า

เปิดอ่าน 10,166 ครั้ง
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

เปิดอ่าน 10,851 ครั้ง
กว่าจะเป็น เวียงจันทน์เกมส์
กว่าจะเป็น เวียงจันทน์เกมส์

เปิดอ่าน 12,091 ครั้ง
ปลา...สินสมุทร สรวงฟ้า ของเล่นใหม่ นักเลี้ยงปลาตู้
ปลา...สินสมุทร สรวงฟ้า ของเล่นใหม่ นักเลี้ยงปลาตู้

เปิดอ่าน 23,117 ครั้ง
12 เทคโนโลยี (ไม่) พร้อมใช้ใน Web 3.0
12 เทคโนโลยี (ไม่) พร้อมใช้ใน Web 3.0

เปิดอ่าน 17,657 ครั้ง
เคลียร์แล้วปัญหาโลกแตก "ไก่" เกิดก่อน "ไข่"
เคลียร์แล้วปัญหาโลกแตก "ไก่" เกิดก่อน "ไข่"

เปิดอ่าน 79,814 ครั้ง
กรีฑา (Athletics)
กรีฑา (Athletics)

เปิดอ่าน 8,566 ครั้ง
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไขข้อสงสัยทุกคำถามที่อยากรู้
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไขข้อสงสัยทุกคำถามที่อยากรู้

เปิดอ่าน 7,358 ครั้ง
เทคนิคดูแลเด็กให้สนุกกับการเรียน
เทคนิคดูแลเด็กให้สนุกกับการเรียน

เปิดอ่าน 15,136 ครั้ง
หากสงสัยว่าเป็นโรคไขมันในตับให้กินผักชีล้อม
หากสงสัยว่าเป็นโรคไขมันในตับให้กินผักชีล้อม

เปิดอ่าน 8,135 ครั้ง
PSY - GANGNAM STYLE คลิปยอดฮิต "กังนัม สไตล์"
PSY - GANGNAM STYLE คลิปยอดฮิต "กังนัม สไตล์"

เปิดอ่าน 12,068 ครั้ง
ชี้เอเชียรู้จักเทคนิควาดภาพด้วยสีน้ำมันก่อนยุโรปหลายร้อยปี
ชี้เอเชียรู้จักเทคนิควาดภาพด้วยสีน้ำมันก่อนยุโรปหลายร้อยปี

เปิดอ่าน 38,373 ครั้ง
ประเภทของระบบสารสนเทศ
ประเภทของระบบสารสนเทศ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,758 ครั้ง
How To Learn English
How To Learn English

เปิดอ่าน 16,340 ครั้ง
เหรียญชัยสมรภูมิ
เหรียญชัยสมรภูมิ

เปิดอ่าน 11,036 ครั้ง
40 ปี โครงการหลวง สนุก ดี ใต้พระบารมีพ่อหลวง
40 ปี โครงการหลวง สนุก ดี ใต้พระบารมีพ่อหลวง

เปิดอ่าน 14,276 ครั้ง
เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เปิดอ่าน 12,586 ครั้ง
วันนี้คุณบำรุงผิวหน้าด้วยอโลเวร่าหรือยัง ?
วันนี้คุณบำรุงผิวหน้าด้วยอโลเวร่าหรือยัง ? เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ