ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี

ผู้ประเมิน : นางศิรภัสสร ชุมภูเทพ

ปี : 2563

คำสำคัญ : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียน

ไทยราษฎร์คีรี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดังนี้ 1.เพื่อประเมินด้านบริบท(Context Evaluation)ของสภาพแวดล้อมของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 2.เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 3.เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 4.เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษา โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี

ขั้นที่ 4.1 การประเมินด้านความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขั้นที่ 4.2 การประเมินการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตในประจำวัน

การประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี

สรุปผลได้ดังนี้

1.ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษา โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี พบว่า ผลการประเมิน โดยภาพรวมด้านบริบทของสภาพแวดล้อม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ( x̄ = 4.58) โดยลำดับสูงสุดคือ ความสอดคล้องที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ( x̄= 4.69 ) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความจำเป็นของโครงการ

( x̄= 4.53) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนลำดับที่ต่ำสุดคือ ความเป็นไปได้ของโครงการ ( x̄= 4.51) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี พบว่า ผลการประเมิน โดยภาพรวมด้านปัจจัย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.65 ) โดยลำดับสูงสุดคือ บริหารจัดการ ( x̄= 4.80 ) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ วัสดุครุภัณฑ์ ( x̄= 4.70 ) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และบุคลากร ( x̄= 4.67 ) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนลำดับที่ต่ำสุดคือ งบประมาณ ( x̄= 4.44 ) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี พบว่า ผลการประเมิน โดยภาพรวมด้านกระบวนการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.57) โดยลำดับสูงสุดคือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม( x̄= 4.93) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ วิธีดำเนินการในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ( x̄= 4.86) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด การดำเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความราบรื่น( x̄= 4.79) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมมีการพัฒนาและปรับปรุงในการดำเนินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ( x̄= 4.71) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนลำดับที่ต่ำสุดคือ การประสานงานการดำเนินกิจกรรมของแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ( x̄= 4.29) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการน้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี พบว่า ผลการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีความรู้ระดับมากที่สุดใน 5 ข้อ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแบบใด

ร้อยละ 93.57 2) เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ ร้อยละ 91.42 3) โครงการใดต่อไปนี้ไม่ใช่โครงการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 86.42 4) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสามองค์ประกอบ คือ ร้อยละ 85.71 และ 5) แนวทฤษฎีใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดทรัพยากรใดมากที่สุด ร้อยละ 82.14 ส่วนผลการประเมินการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตในประจำวัน พบว่า ผลการประเมิน โดยภาพรวมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตในประจำวัน อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.51) โดยลำดับสูงสุดคือ ด้านเทคโนโลยี ( x̄= 4.61 ) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (x̄ = 4.54) อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านเศรษฐกิจ ( x̄= 4.51) อยู่ในระดับมากที่สุด และ ด้านจิตใจ ( x̄= 4.45) อยู่ในระดับมาก ส่วนลำดับที่ต่ำสุด ด้านสังคมและวัฒนธรรมเศรษฐกิจ ( x̄= 4.44) อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ผอ.นุช : [24 เม.ย. 2564 เวลา 19:19 น.]
อ่าน [1143] ไอพี : 182.53.42.198
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 132,500 ครั้ง
อาถรรพณ์"นรกซานติก้า" ที่ดินนี้มีตำนาน..."เลือด"!!!
อาถรรพณ์"นรกซานติก้า" ที่ดินนี้มีตำนาน..."เลือด"!!!

เปิดอ่าน 9,733 ครั้ง
ความสุขกันมะเร็งได้ ผู้มีความสุขในชีวิตหนีโรคร้ายได้ 1 ใน 4
ความสุขกันมะเร็งได้ ผู้มีความสุขในชีวิตหนีโรคร้ายได้ 1 ใน 4

เปิดอ่าน 29,652 ครั้ง
4 วิธีลดเครียดก่อนนอน
4 วิธีลดเครียดก่อนนอน

เปิดอ่าน 26,979 ครั้ง
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)

เปิดอ่าน 51,676 ครั้ง
รายละเอียดเกณฑ์วิทยฐานะ(ใหม่) ใช้บังคับ 1 ต.ค.51
รายละเอียดเกณฑ์วิทยฐานะ(ใหม่) ใช้บังคับ 1 ต.ค.51

เปิดอ่าน 27,825 ครั้ง
น่าชื่นชม!!เด็กม.3รับแปลภาษาจีนรายได้ร่วม3หมื่นต่อเดือน
น่าชื่นชม!!เด็กม.3รับแปลภาษาจีนรายได้ร่วม3หมื่นต่อเดือน

เปิดอ่าน 7,406 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : กว่าจะถึงประถมศึกษาก็สายเสียแล้ว
ตูนส์ศึกษา : กว่าจะถึงประถมศึกษาก็สายเสียแล้ว

เปิดอ่าน 10,250 ครั้ง
เปิดตัว Google Instant ค้นหาข้อมูลเร็วกว่าเดิม
เปิดตัว Google Instant ค้นหาข้อมูลเร็วกว่าเดิม

เปิดอ่าน 7,551 ครั้ง
2 สูตรความงามจากน้ำผึ้ง
2 สูตรความงามจากน้ำผึ้ง

เปิดอ่าน 14,104 ครั้ง
9 ประโยชน์เพื่อสุขภาพของกระเทียม ที่คุณอาจคาดไม่ถึง!
9 ประโยชน์เพื่อสุขภาพของกระเทียม ที่คุณอาจคาดไม่ถึง!

เปิดอ่าน 12,718 ครั้ง
"ปริญญาตรีหมื่นห้า"ฝ่าวิกฤติ!เด็กจบใหม่...ไม่ผ่านโปร!?
"ปริญญาตรีหมื่นห้า"ฝ่าวิกฤติ!เด็กจบใหม่...ไม่ผ่านโปร!?

เปิดอ่าน 16,940 ครั้ง
เงินเดือนเป็นความลับ
เงินเดือนเป็นความลับ

เปิดอ่าน 13,846 ครั้ง
การถวายสังฆทาน
การถวายสังฆทาน

เปิดอ่าน 9,099 ครั้ง
จิบเครื่องดื่มให้ถูกจังหวะ ก็แก้ปัญหาสุขภาพได้
จิบเครื่องดื่มให้ถูกจังหวะ ก็แก้ปัญหาสุขภาพได้

เปิดอ่าน 16,770 ครั้ง
Computer Graphic คืออะไร
Computer Graphic คืออะไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 46,300 ครั้ง
จดหมายถึงครู.... โดย...ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
จดหมายถึงครู.... โดย...ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

เปิดอ่าน 18,694 ครั้ง
การวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางเทคโนโลยีการศึกษา
การวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดอ่าน 16,048 ครั้ง
เคาน์เตอร์ต้อนรับในโรงเรียน มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด
เคาน์เตอร์ต้อนรับในโรงเรียน มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด

เปิดอ่าน 14,457 ครั้ง
TEPE Online มีอะไรดีๆ เยอนะ รู้จักกันหรือยัง?
TEPE Online มีอะไรดีๆ เยอนะ รู้จักกันหรือยัง?

เปิดอ่าน 56,514 ครั้ง
ผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (The Achievement of Education Reform)
ผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (The Achievement of Education Reform) เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ