ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของโรงเรียนบ้านดอนสน

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนบ้านดอนสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ชื่อผู้ประเมิน ลีลาวดี ศรีเผือก

หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการโรงเรียนบ้านดอนสน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประเมินโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินโครงการในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบท (Context Evaluation) เกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการกับนโยบายทางการศึกษา และความสอดคล้องของความต้องการและความคาดหวังต่อโครงการ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ และการบริหารจัดการ 3) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การวางแผนการดำเนินกิจกรรม การดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้ การกำกับติดตาม ประเมินผลกิจกรรม การประชุม สรุปผล เพื่อปรับปรุงพัฒนา 4) ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในด้านค่านิยมหลัก 12 ประการและด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ

ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอนสนในปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น จำนวน 133 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 97 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน 2) ครู จำนวน 5 คน 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 จำนวน 44 คน 4) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 40 คน 5) กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้ 1) แบบสอบถามประเมินประเด็นบริบทก่อนการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ 2) แบบสอบถามประเมินประเด็นปัจจัยนำเข้า ประเมินระยะต้นและระหว่างโครงการ 3) แบบสอบถามประเมินประเด็นกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมตามประเมินโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องด้านผลผลิตเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียน 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยค่าสถิติ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นทุกตัวชี้วัดและภาพรวมของโครงการดังนี้

1. ผลการประเมินประเด็นบริบทของโครงการในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการกับนโยบายทางการศึกษา และความสอดคล้องของความต้องการและความคาดหวังต่อโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัดโดยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ และการบริหารจัดการ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัดโดยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัด

3. ผลการประเมินประเด็นกระบวนการของโครงการในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การวางแผนการดำเนินกิจกรรม การดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้ การกำกับติดตาม ประเมินผลกิจกรรม และการประชุม สรุปผล เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนา ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ตัวชี้วัด และระดับมาก 1 ตัวชี้วัด

4. ผลการประเมินประเด็นผลผลิตของโครงการในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดเกี่ยวกับค่านิยมหลักทั้ง 12 ตัวชี้วัด พบว่าผ่านเกณฑ์ การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด 8 ตัวชี้วัด และระดับมาก 4 ตัวชี้วัด ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยอยู่ระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัด

ดังนั้น จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะให้มีการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของโรงเรียนบ้านดอนสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ต่อไป ทั้งนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องตระหนักและเห็นความสำคัญ ให้ความร่วมมือ สนับสนุนอย่างจริงจัง มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 ผู้บริหาร ควรจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและขยายโครงการ ไปยังโรงเรียนใกล้เคียงจัดโครงการให้ครอบคลุมสู่ชุมชนให้มากยิ่งขึ้นและควรประเมินผลกระทบ จากการดำเนินโครงการที่มีต่อโรงเรียนและชุมชน

1.2-นำผลการประเมินเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของโรงเรียนบ้านดอนสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

1.3 ในการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของโรงเรียนบ้านดอนสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1 ควรทำอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพราะเป็นโครงการที่สามารถสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนอย่างแท้จริง

1.4 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการในสถานศึกษา ด้านสภาพการจัดการเรียนรู้ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น

1.5 ในการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของโรงเรียนบ้านดอนสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1 ควรมีการประชาสัมพันธ์และให้มีการประสานงานในโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและมีความชัดเจนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

2. ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

2.1-ควรมีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานในคราวต่อไป

2.2-ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของโรงเรียนบ้านดอนสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในด้านต่างๆ

2.3 ควรมีการประเมินโครงการอื่นๆของโรงเรียน เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้ มาพัฒนา ปรับปรุง หรือยุบเลิกโครงการ

2.4 ควรเพิ่มตัวชี้วัดให้มากขึ้น เพื่อความครอบคลุมของเนื้อหาให้มีความรอบคอบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โพสต์โดย เอ้ : [28 เม.ย. 2564 เวลา 21:16 น.]
อ่าน [1836] ไอพี : 184.22.174.180
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 24,347 ครั้ง
12 เทคโนโลยี (ไม่) พร้อมใช้ใน Web 3.0
12 เทคโนโลยี (ไม่) พร้อมใช้ใน Web 3.0

เปิดอ่าน 157,462 ครั้ง
ปลาหมอสี วิธีการเลี้ยงปลาหมอสี อาหารปลาหมอสี
ปลาหมอสี วิธีการเลี้ยงปลาหมอสี อาหารปลาหมอสี

เปิดอ่าน 11,579 ครั้ง
ปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยโอนโรงเรียนให้ท้องถิ่น
ปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยโอนโรงเรียนให้ท้องถิ่น

เปิดอ่าน 14,679 ครั้ง
วัดป่าที่แม่ฮ่องสอนดังทั่วโลก ต่างชาติแห่เรียนสมาธิปีละกว่า 2 พันคน
วัดป่าที่แม่ฮ่องสอนดังทั่วโลก ต่างชาติแห่เรียนสมาธิปีละกว่า 2 พันคน

เปิดอ่าน 14,026 ครั้ง
เกร็ดน่ารู้"แพนด้ายักษ์"
เกร็ดน่ารู้"แพนด้ายักษ์"

เปิดอ่าน 14,585 ครั้ง
คืนผิวหน้าสวยด้วยฟักทอง
คืนผิวหน้าสวยด้วยฟักทอง

เปิดอ่าน 7,918 ครั้ง
ผักตำลึง ผักข้างรั้วอินทรีย์ที่แท้จริง
ผักตำลึง ผักข้างรั้วอินทรีย์ที่แท้จริง

เปิดอ่าน 66,646 ครั้ง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

เปิดอ่าน 146,648 ครั้ง
ความหมายของครู
ความหมายของครู

เปิดอ่าน 36,653 ครั้ง
Why Do We Get Goose Bumps? (ทำไมเราจึงเกิด อาการขนลุก)
Why Do We Get Goose Bumps? (ทำไมเราจึงเกิด อาการขนลุก)

เปิดอ่าน 24,609 ครั้ง
นางสงกรานต์ ปี 2559 "มณฑาเทวี" ทำนายฝนตกไม่ทั่วเมือง ข้าวพัง-ของแพง
นางสงกรานต์ ปี 2559 "มณฑาเทวี" ทำนายฝนตกไม่ทั่วเมือง ข้าวพัง-ของแพง

เปิดอ่าน 19,444 ครั้ง
ประตูบ้านให้ลาภ
ประตูบ้านให้ลาภ

เปิดอ่าน 47,369 ครั้ง
การศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่อนาคต (Basic Education for Future) : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย
การศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่อนาคต (Basic Education for Future) : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย

เปิดอ่าน 23,127 ครั้ง
วิเคราะห์อำนาจจำแนก
วิเคราะห์อำนาจจำแนก

เปิดอ่าน 7,935 ครั้ง
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว

เปิดอ่าน 22,556 ครั้ง
ไอเดีย..โครงสร้างศธ.รูปแบบใหม่สลาย5แท่งหวนสู่ "กรม"!
ไอเดีย..โครงสร้างศธ.รูปแบบใหม่สลาย5แท่งหวนสู่ "กรม"!
เปิดอ่าน 22,199 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)
เปิดอ่าน 13,801 ครั้ง
อาหาร 10 อย่างที่ควรมีไว้ในตู้เย็น
อาหาร 10 อย่างที่ควรมีไว้ในตู้เย็น
เปิดอ่าน 15,844 ครั้ง
พุทธคุณ 9
พุทธคุณ 9
เปิดอ่าน 32,197 ครั้ง
ลายมือมหาเศรษฐี
ลายมือมหาเศรษฐี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
สมัครบัตรเครดิต
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ