ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสีดาราม (เทพเชยประชานุกูล) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2563

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสีดาราม

(เทพเชยประชานุกูล) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2563

ผู้ประเมิน นายพิพัฒน์พันธ์ จันทร์มณี

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสีดาราม (เทพเชยประชานุกูล) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2563 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสีดาราม (เทพเชยประชานุกูล) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2563 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสีดาราม (เทพเชยประชานุกูล) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2563 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสีดาราม (เทพเชยประชานุกูล) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2563 5) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสีดาราม (เทพเชยประชานุกูล) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2563 ผู้ให้ข้อมูล คือ ครู จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 3 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 61 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 61 คน รวมทั้งสิ้น 142 คน ซึ่งได้จากวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์โมเดล (CIPP Model) ประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสีดาราม (เทพเชยประชานุกูล) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2563 ความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนโดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายชัดเจนในการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีผลการประเมินสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน ส่วนผลการประเมินต่ำสุด ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสีดาราม (เทพเชยประชานุกูล) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2563 ความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนโดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีผลการประเมินสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ โรงเรียนมีห้องสุขาสะอาดเพียงพอกับจำนวนนักเรียน ส่วนผลการประเมินต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสีดาราม (เทพเชยประชานุกูล) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2563 แยกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) ด้านกระบวนการโครงการความคิดเห็นของครูต่อกระบวนการโครงการโดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชุมวางแผนก่อนดำเนินโครงการ คณะครูมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และวางแผน และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ มีผลการประเมินสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ มีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ครู และผู้ปกครอง นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ ส่วนผลการประเมินต่ำสุด ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และนำสารสนเทศมาพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 2) ด้านการประเมินกระบวนการของ 8 กิจกรรม ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนโดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมพบว่า กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการป้องกันโรคโควิด – 19 ในโรงเรียน มีผลการประเมินสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมปลอดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก ส่วนผลการประเมินต่ำสุด ได้แก่ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนักเรียนสีดาอนามัยดี

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตที่เกิดขึ้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการทั้ง 5 องค์ประกอบของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสีดาราม (เทพเชยประชานุกูล) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2563 ความคิดเห็นของครูและนักเรียน โดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่ 7 โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ องค์ประกอบที่ 8 การออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ ส่วนผลการประเมินต่ำสุด ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ครู คณะกรรมการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสีดาราม (เทพเชยประชานุกูล) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ภาพรวมความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ โครงการนี้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส ส่วนผลการประเมินต่ำสุด ได้แก่ การดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสีดาราม (เทพเชยประชานุกูล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งนี้มีประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

โพสต์โดย notekung : [2 พ.ค. 2564 เวลา 11:48 น.]
อ่าน [1905] ไอพี : 110.168.239.142
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,256 ครั้ง
ทำไมบริษัทห้างร้านบางแห่งจึงมีรูปครุฑอยู่ที่หน้าอาคาร
ทำไมบริษัทห้างร้านบางแห่งจึงมีรูปครุฑอยู่ที่หน้าอาคาร

เปิดอ่าน 12,201 ครั้ง
ป้องกันกลิ่นตัว ในหน้าร้อน
ป้องกันกลิ่นตัว ในหน้าร้อน

เปิดอ่าน 10,641 ครั้ง
พบวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาด เร่งวันตายยุงให้สั้น
พบวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาด เร่งวันตายยุงให้สั้น

เปิดอ่าน 13,335 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

เปิดอ่าน 12,981 ครั้ง
ปัญหาศึกษาไทยใหญ่กว่าฟรี12 หรือ15 ปี
ปัญหาศึกษาไทยใหญ่กว่าฟรี12 หรือ15 ปี

เปิดอ่าน 11,361 ครั้ง
ปลูกวินัย "แม่พิมพ์ของชาติ"
ปลูกวินัย "แม่พิมพ์ของชาติ"

เปิดอ่าน 5,998 ครั้ง
เอกสาร ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learnning PBL
เอกสาร ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learnning PBL

เปิดอ่าน 11,562 ครั้ง
แบคทีเรียกินเนื้อคน แพทย์แนะล้างแผลฆ่าเชื้อโรคทันที หากถูกก้างปลาตำ
แบคทีเรียกินเนื้อคน แพทย์แนะล้างแผลฆ่าเชื้อโรคทันที หากถูกก้างปลาตำ

เปิดอ่าน 10,282 ครั้ง
คิดยกกำลังสอง: มองแดนซามูไร…แก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
คิดยกกำลังสอง: มองแดนซามูไร…แก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

เปิดอ่าน 24,380 ครั้ง
ปิรามิดเพิ่มพลังความรู้
ปิรามิดเพิ่มพลังความรู้

เปิดอ่าน 14,484 ครั้ง
วิธีฝึกสมาธิเพื่อให้เรียนหนังสือเก่ง
วิธีฝึกสมาธิเพื่อให้เรียนหนังสือเก่ง

เปิดอ่าน 36,223 ครั้ง
จริยธรรมที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
จริยธรรมที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

เปิดอ่าน 12,882 ครั้ง
พระคุณแม่  (ตอนที่ 1)
พระคุณแม่ (ตอนที่ 1)

เปิดอ่าน 8,311 ครั้ง
ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา ถึงเวลาทบทวนวิธีการแล้วหรือยัง?
ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา ถึงเวลาทบทวนวิธีการแล้วหรือยัง?

เปิดอ่าน 4,016 ครั้ง
สสวท. แจกแผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีฟรี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 อย่ารอช้าจัดให้ครบครัน
สสวท. แจกแผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีฟรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 อย่ารอช้าจัดให้ครบครัน

เปิดอ่าน 15,104 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูป การวัดผลการศึกษา 59
เดินหน้าปฏิรูป การวัดผลการศึกษา 59
เปิดอ่าน 50,918 ครั้ง
เผยสูตรสร้างครอบครัว 4.0 สังคมเป็นสุข
เผยสูตรสร้างครอบครัว 4.0 สังคมเป็นสุข
เปิดอ่าน 18,028 ครั้ง
มารู้จัก GAT และ PAT กันดีกว่า
มารู้จัก GAT และ PAT กันดีกว่า
เปิดอ่าน 11,082 ครั้ง
ทำตัวเตี้ย เทรนด์ฮา จากเกาหลี บอกเลยกำลังฮิตสุดๆ
ทำตัวเตี้ย เทรนด์ฮา จากเกาหลี บอกเลยกำลังฮิตสุดๆ
เปิดอ่าน 35,821 ครั้ง
ใบบัว มีคุณประโยชน์อย่างไรบ้าง?
ใบบัว มีคุณประโยชน์อย่างไรบ้าง?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ