ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนบ้านไร่ดง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

รายงานโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนบ้านไร่ดง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการดำเนินการโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนบ้านไร่ดง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และเพื่อประเมินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนบ้านไร่ดง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งในการประเมินโครงการได้ใช้รูปแบบจำลองซิปป์(CIPP MODEL) ในการประเมิน ได้แก่ ด้านบริบท(Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า(Input Evaluation) ด้านกระบวนการ(Process Evaluation)และด้านผลผลิต(Product Evaluation) นอกจากนี้ยังศึกษาความพึงพอใจและผลกระทบหลังดำเนินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนบ้านไร่ดง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประชากรที่ใช้ได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า จำนวน 190 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 132 คน โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่ถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นนำข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ โดยใช้คำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิต และคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. รายงานโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนบ้านไร่ดง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สำหรับด้านบริบทผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด โดยพบว่าโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษามีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการดำเนินการและระยะเวลามีความเหมาะสมและปฏิบัติจริงได้โดยโครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน โครงการสามารถตอบสนองตามปัญหาหรือความต้องการของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา มีการเตรียมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษามีความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนและการดำเนินโครงการ คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนมีส่วนร่วมกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของ โครงการ ส่วนปัจจัยนำเข้าด้านบุคลากรนั้นผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีระดับความคิดเห็นด้วยมาก ที่สุด โดยพบว่านักเรียน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในการดำเนินโครงการ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ มีความมุ่งมั่น มีส่วนร่วมในโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่าให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ ส่วนปัจจัยนำเข้าด้านงบประมาณนั้นผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีระดับความคิดเห็นมาก โดยพบว่ามีการตรวจสอบและติดตามการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่วนปัจจัยนำเข้าด้านวัสดุอุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยีนั้นผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีระดับความคิดเห็นด้วยมาก โดยพบว่าโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โรงเรียนมีเอกสาร สื่อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่เพียงพอเหมาะสมและมีคุณภาพ สำหรับด้านกระบวน พบว่าปัจจัยด้านกระบวนการวางแผนนั้นผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด โดยพบว่ามีการประชุมกำหนดนโยบายในการวางแผนระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินงานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมวางแผนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษามีแผนงานโครงการสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่วนปัจจัยด้านกระบวนการดำเนินงานผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีระดับความคิดเห็นด้วยมาก โดยพบว่ามีการประสานงานในแต่ละฝ่ายให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่นการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายและเวลา มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาอย่างหลากหลายมีวิธีดำเนินการในกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ สำหรับผู้บริหารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการตลอดระบบมีระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด ส่วนปัจจัยด้านกระบวนการตรวจสอบ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีระดับความคิดเห็นด้วยมาก โดยพบว่ามีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศ ติดตามประเมินผล มีแผนการกำกับติดตามโครงการ มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ มีการประเมินความพึงพอในของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการทบทวน ตรวจสอบ การดำเนินงาน มีการแต่งตั้งกรรมการประเมินโครงการ มีการสรุปปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานส่วนปัจจัยด้านกระบวนการนำไปใช้นั้นผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้วยมากโดยพบว่านำองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินงานครั้งต่อไป มีการรายงานผลการดำเนินการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา นำเสนอผลการจัดกิจกรรมในโครงการสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการดำเนินการ สำหรับด้านผลผลิตในส่วนด้านอาคาร สถานที่สิ่งปลูกสร้างของโครงการนั้นผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้วยมาก โดยพบว่าโรงเรียนมีอาคารสถานที่สิ่งปลูกสร้างเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนมีอาคารสถานที่สิ่งปลูกสร้างมีจำนวนและขนาดเพียงพอในการใช้งาน โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ สิ่งปลูกสร้างมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย โรงเรียนมีอาคารสถานที่สิ่งปลูกสร้างสามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ส่วนผลลิตด้านบุคลากรนั้นผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้วยมาก โดยพบว่าบุคลากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โรงเรียนมีบุคลากรเพิ่มขึ้นมีระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด สำหรับผลผลิตในส่วนด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีนั้นผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้วยมาก โดยพบว่าโรงเรียนมีสื่อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น นักเรียนใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างทั่วถึง โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ สำหรับด้านผลผลิตแหล่งเรียนรู้กิจกรรมนั้นผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีระดับความคิดเห็นด้วยมาก โดยพบว่าโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้กิจกรรมที่อำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้กิจกรรมเพิ่มขึ้นและโรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้กิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่วนด้านผลผลิตด้านงบประมาณนั้นผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด โดยพบว่านักเรียนที่มีฐานะยากจนและเด็กด้อยโอกาสได้รับทุนการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรทุนการศึกษาได้เพิ่มมากขึ้น

2. ผลการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโรง เรียนบ้านไร่ดง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2561-2562 พบว่ามีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาในด้านอาคารสถานที่สิ่งปลูกสร้างโดยรวมมี 14 รายการ มีมูลค่าทั้งสิ้น 124,500 บาท โดยพบว่าในปีการศึกษา 2562 มีมูลค่า 63,500 บาท ในปีการศึกษา 2561 มีมูลค่า 61,000 บาท สำหรับผลการระดมทรัพยากรด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีโดยรวมมี 11 รายการ มีมูลค่าทั้งสิ้น 104,000 บาท โดยพบว่าปีในการศึกษา 2562 มีมูลค่า 55,500 บาท ในปีการศึกษา 2561 มีมูลค่า 49,000 บาท ส่วนผลการระดมทรัพยากรด้านทุนการศึกษาโดยรวมมี 47 รายการ มีมูลค่าทั้งสิ้น 105,400 บาท โดยพบว่าในปีการศึกษา 2562 มีมูลค่า 54,200 บาท ในปีการศึกษา 2561 มีมูลค่า 51,200 บาท ส่วนผลการระดมทรัพยากรด้านบุคลากรโดยรวมมี 8 รายการ มีมูลค่าทั้งสิ้น 144,000บาท โดยพบว่าปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 มีมูลค่าเท่ากัน 72,000 บาท ส่วนผลการระดมทรัพยากรด้านแหล่งเรียนรู้โดยรวมมี 17 รายการ โดยแบ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 7 รายการ และแหล่งเรียนรู้ภายนอก 10 รายการ

3. ผลการวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการ ศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนบ้านไร่ดง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จากการตอบแบบสอบถามโดยรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ด้านแหล่งเรียนรู้/กิจกรรม ด้านทุนการศึกษา ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี ด้านบุคลากร และด้านอาคารสถานที่ สิ่งปลูกสร้าง โดยจำแนกการประเมินความพึงพอใจแต่ละด้านโดยโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายนอกและภายในสถานศึกษาและด้านทุนการศึกษาของนักเรียนได้รับทุนการศึกษา ได้แก่ ทุนคนเก่งหัวใจแกร่ง(AIS) ทุนการศึกษาบริษัทสยามไวท์ เน็ตติ้ง จำกัด ทุนครอบครัวอุปถัมภ์ ทุนบ้านพักเด็กและครอบครัว ทุนพระราชทานช่วยเหลือเด็กยากจน ส่วนด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี โรงเรียนได้จัดหาคอมพิวเตอร์ 2 ชุด การจัดหาตู้ทำน้ำเย็น 1 เครื่อง การจัดหาอุปกรณ์กีฬา 1 ชุดและการจัดหาเครื่องกันหนาว 67 ชุด การจัดหาชุดเครื่องเสียง 1 ชุด การจัดหาตู้ยาสามัญประจำบ้าน 1 ชุด และการจัดหาเครื่องโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง ส่วนด้านบุคลากรมีระดับพึงพอใจมากที่สุดรายข้อได้แก่ โรงเรียนจัดหาวิทยากรภายนอกและการจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับด้านอาคารสถานที่สิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนได้ปรับปรุงหอประชุม ปรับปรุงห้องเรียน จัดทำป้ายโรงเรียน ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย ทาสีอาคารเรียน ปรับปรุงสวนเกษตร ปรับปรุงสวนปินตาเปี้ย ปรับปรุงสนาม BBLปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลา ปรับปรุงที่แปรงฟัน ปรับปรุงสวนหย่อม ปรับปรุงโรงอาหาร ปรับปรุงห้องน้ำครู ปรับปรุงสนามเด็กเล่น

4. การแสดงผลกระทบหลังจากการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนบ้านไร่ดง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัล ดังนี้

ด้านผู้เรียน นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ จ.พะเยา ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับชั้น ม.1-3 รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองในระดับชั้น ม.1-3 รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ในระดับชั้น ม.1-3 สำหรับปีการศึกษา 2562 นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ จ.สุโขทัย ได้แก่ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ในระดับชั้น ม.1-3 และรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในระดับ ม.1-3 รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ในระดับชั้น ม.1-3 และรางวัลเหรียญทองแดงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองในระดับชั้น ม.1-3 และนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมGSP ในระดับชั้น ม.1-3 นอกจากนี้นักเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหาต่อต้านยาเสพติด ระดับประถมศึกษาในวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรม (TO BE NUMBER ONE) ประจำปี 2561 จากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และโล่ประกาศเกียรติคุณชนะเลิศการประกวดวาดภาพโล่ประกาศเกียรติคุณรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการตอบปัญหาต่อต้านยาเสพติดระดับมัธยมศึกษา ในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรม(TO BE NUMBER ONE) ประจำปี 2562 จากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ส่วนด้านสถานศึกษาได้รับรางวัลเกียรติบัตรบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2561–2563 รางวัลเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าระดับประเทศโดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ร่วมกับการจัดการเรียนการสอน สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการบริหารจัดการด้วยตนเอง ในระดับดี ลำดับที่2 ในงานมหกรรมวิชาการสู่คุณภาพการศึกษา(Academic Symposium 2019) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

โพสต์โดย นิติธร วรรณมะกอก : [2 พ.ค. 2564 เวลา 20:50 น.]
อ่าน [2093] ไอพี : 124.120.67.97
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 201,430 ครั้ง
สูตรมะนาวโซดา 10 วิธีทำน้ำมะนาวโซดาเครื่องดื่มล้างพิษ
สูตรมะนาวโซดา 10 วิธีทำน้ำมะนาวโซดาเครื่องดื่มล้างพิษ

เปิดอ่าน 10,662 ครั้ง
ตัดวงจรเครียด...ก่อนระเบิด
ตัดวงจรเครียด...ก่อนระเบิด

เปิดอ่าน 59,103 ครั้ง
ทีฆายุโก - ฑีฆายุโก
ทีฆายุโก - ฑีฆายุโก

เปิดอ่าน 35,944 ครั้ง
วิธีปลูกหอมญี่ปุ่น
วิธีปลูกหอมญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 13,862 ครั้ง
DLIT รวมชุดสื่อการสอนเรื่อง "ไข้เลือดออก" ไว้ให้แล้ว ครูใช้สอนนักเรียนได้เลย
DLIT รวมชุดสื่อการสอนเรื่อง "ไข้เลือดออก" ไว้ให้แล้ว ครูใช้สอนนักเรียนได้เลย

เปิดอ่าน 23,875 ครั้ง
"เพกา" คืออะไร
"เพกา" คืออะไร

เปิดอ่าน 9,822 ครั้ง
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไขข้อสงสัยทุกคำถามที่อยากรู้
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไขข้อสงสัยทุกคำถามที่อยากรู้

เปิดอ่าน 22,550 ครั้ง
วิธีระงับความโกรธ
วิธีระงับความโกรธ

เปิดอ่าน 10,628 ครั้ง
กลเม็ดหาเงินสร้างธุรกิจ
กลเม็ดหาเงินสร้างธุรกิจ

เปิดอ่าน 8,546 ครั้ง
มารู้จักวิธีป้องสิวกันดีกว่า
มารู้จักวิธีป้องสิวกันดีกว่า

เปิดอ่าน 14,529 ครั้ง
ไม่อยากให้ลูกลำบาก!! เทคนิคง่ายๆ สอนเด็กให้เป็น "เศรษฐี"
ไม่อยากให้ลูกลำบาก!! เทคนิคง่ายๆ สอนเด็กให้เป็น "เศรษฐี"

เปิดอ่าน 8,763 ครั้ง
มากกว่า Like! เฟซบุ๊กเตรียมเปิดตัวปุ่ม "Want" เร็ว ๆ นี้
มากกว่า Like! เฟซบุ๊กเตรียมเปิดตัวปุ่ม "Want" เร็ว ๆ นี้

เปิดอ่าน 170,897 ครั้ง
วิธีทำ ส้มตำข้าวโพด เมนูสุขภาพ
วิธีทำ ส้มตำข้าวโพด เมนูสุขภาพ

เปิดอ่าน 11,209 ครั้ง
ทราบหรือไม่? "เฟซบุ๊ก"แอบเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสของท่านเป็น "@facebook.com"
ทราบหรือไม่? "เฟซบุ๊ก"แอบเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสของท่านเป็น "@facebook.com"

เปิดอ่าน 10,798 ครั้ง
ชิคุนกุนยา โรคร้าย ที่มากับยุงลาย
ชิคุนกุนยา โรคร้าย ที่มากับยุงลาย

เปิดอ่าน 22,903 ครั้ง
นักวิชาการแจงข้อสอบเด็ก ป.3 สุดยาก เป็นการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในห้องพิเศษ
นักวิชาการแจงข้อสอบเด็ก ป.3 สุดยาก เป็นการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในห้องพิเศษ
เปิดอ่าน 23,233 ครั้ง
องค์ประกอบของระบบกราฟิก
องค์ประกอบของระบบกราฟิก
เปิดอ่าน 14,798 ครั้ง
สรุปผลการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเอกชนทางการศึกษาของนักเรียนไทย
สรุปผลการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเอกชนทางการศึกษาของนักเรียนไทย
เปิดอ่าน 43,609 ครั้ง
ADDIE Model timeline
ADDIE Model timeline
เปิดอ่าน 7,532 ครั้ง
ราชภัฏกับธนาคาร
ราชภัฏกับธนาคาร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
สมัครบัตรเครดิต
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ