ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านกันตรวจ เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร

หัวข้อวิจัย การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านกันตรวจ เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร

ผู้วิจัย นางสาวนราธิป สมพงษ์

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านกันตรวจ เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุกก่อนและหลังการพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านกันตรวจ เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย 4 ขั้นคือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นสังเกตการณ์ และขั้นสะท้อนผล ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนา 2 วงรอบ และได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบสอบวัดผลก่อนและหลังปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรโรงเรียนบ้านกันตรวจ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 คน ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยแบ่งเป็น 2 วงรอบ วงรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 วงรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 1) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก จำนวน 20 ข้อ 2) แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 3) แบบบันทึกการสนทนาทางวิชาการ จำนวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ใช้บันทึกการสนทนาทางวิชาการเพื่อการสะท้อนผลหลังจากดำเนินการพัฒนาบุคลากรในวงรอบที่ 1 ฉบับที่ 2 ใช้บันทึกการสนทนาทางวิชาการ เพื่อการสะท้อนผลหลังจากดำเนินการพัฒนานาบุคลากรในวงรอบที่ 2 4) แบบวัดความพึงพอใจของบุคลากร จำนวน 1 ฉบับ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ตีความ สรุป และรายงานผลในลักษณะบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และสถิติ Nonparametrics การทดสอบลำดับพิสัย Wilcoxon ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ผลการวิจัยพบว่า

1. เมื่อดำเนินการพัฒนาบุคลากรในวงรอบที่ 1 เสร็จสิ้น พบว่าโดยภาพรวมบุคลากรสามารถดำเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ในระดับดี ( = 3.98) โดยจำแนกเป็นความสามารถในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้ในระดับดี ( = 3.98) และความสามารถดำเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ในระดับดี ( = 3.60) เมื่อสิ้นสุดการพัฒนาบุคลากรในวงรอบที่ 2 พบว่า โดยภาพรวมโดยภาพรวมบุคลากรสามารถดำเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ในระดับดีมาก ( = 4.88) โดยจำแนกเป็นความสามารถในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้ในระดับดีมาก ( = 4.98) และความสามารถดำเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ในระดับดีมาก ( = 4.83)

การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านกันตรวจ เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ทำให้ได้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารพัฒนาบุคลากรโดยการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร มีการนิเทศติดตามแบบพี่เลี้ยงโดยผู้บริหารและวิทยากรนิเทศที่มีความชำนาญเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้า ฝึกให้บุคลากรรู้จักวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของผู้อื่น และยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้บริหาร วิทยากรนิเทศและเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จคือ บรรยากาศในสถานศึกษา ซึ่งบรรยากาศในสถานศึกษา ได้แก่ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ซึ่งมีความหมายรวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับครู ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับวิทยากร และปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูที่มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันด้วย

2. การทดสอบความรู้ความเข้าใจของบุคลากรหลังการพัฒนาบุคลากร ผลปรากฏว่าบุคลากรทุกคน มีคะแนนความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (ร้อยละ 75ของคะแนนเต็ม) เมื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการพัฒนาบุคลากร พบว่าบุคลากรมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจหลังการพัฒนาบุคลากร ( = 18.25) สูงกว่าก่อนการพัฒนาบุคลากร ( = 11.00) เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการพัฒนาบุคลากร พบว่าบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลังการพัฒนาบุคลากรสูงกว่าก่อนการพัฒนาบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านกันตรวจ เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.86)

โพสต์โดย ธิป : [3 พ.ค. 2564 เวลา 11:29 น.]
อ่าน [1849] ไอพี : 223.205.231.147
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 25,415 ครั้ง
"การสอบบรรจุครูผู้ช่วย" จากสไลด์ประกอบการประชุมมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
"การสอบบรรจุครูผู้ช่วย" จากสไลด์ประกอบการประชุมมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

เปิดอ่าน 8,609 ครั้ง
ปฏิรูปผู้บริหารสถานศึกษาก่อน ผลจะย้อนมาถึงคุณภาพครู
ปฏิรูปผู้บริหารสถานศึกษาก่อน ผลจะย้อนมาถึงคุณภาพครู

เปิดอ่าน 32,139 ครั้ง
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.

เปิดอ่าน 11,147 ครั้ง
4 พัฒนาการที่แม่ควรส่งเสริม
4 พัฒนาการที่แม่ควรส่งเสริม

เปิดอ่าน 49,253 ครั้ง
10 อันดับของผลไม้ที่มี "วิตามินอี" สูง
10 อันดับของผลไม้ที่มี "วิตามินอี" สูง

เปิดอ่าน 11,443 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือและหนังสือเสียง "สอนนอกกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์"
ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือและหนังสือเสียง "สอนนอกกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์"

เปิดอ่าน 22,102 ครั้ง
ตัวหนังสือไทยต่างๆ นอกราชอาณาจักรไทย
ตัวหนังสือไทยต่างๆ นอกราชอาณาจักรไทย

เปิดอ่าน 41,506 ครั้ง
มิติของเทคโนโลยีการศึกษากับการสอนทางไกล
มิติของเทคโนโลยีการศึกษากับการสอนทางไกล

เปิดอ่าน 21,621 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครู(7ส.ค.53)
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครู(7ส.ค.53)

เปิดอ่าน 10,623 ครั้ง
รับมือปัญหาการนอน
รับมือปัญหาการนอน

เปิดอ่าน 12,940 ครั้ง
วีดิโอสอนวิธีการดูธนบัตรปลอม
วีดิโอสอนวิธีการดูธนบัตรปลอม

เปิดอ่าน 15,397 ครั้ง
เกิดทฤษฎีอันใหม่ดาวพุธกับดาวศุกร์ เป็นเศษเดน ของโลก
เกิดทฤษฎีอันใหม่ดาวพุธกับดาวศุกร์ เป็นเศษเดน ของโลก

เปิดอ่าน 12,760 ครั้ง
เจ๋งมั๊ยล่ะ ไอเดียอะไรนะ? ของเด็กไทยที่ถูกเลือกไปทดลองในอวกาศ
เจ๋งมั๊ยล่ะ ไอเดียอะไรนะ? ของเด็กไทยที่ถูกเลือกไปทดลองในอวกาศ

เปิดอ่าน 19,972 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การพัฒนารูปแบบการนำครูใหม่เข้าสู่งาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ก.ค.ศ.)การพัฒนารูปแบบการนำครูใหม่เข้าสู่งาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 13,710 ครั้ง
การเลือกซื้อเครื่องอิงค์เจ็ตพรินเตอร์
การเลือกซื้อเครื่องอิงค์เจ็ตพรินเตอร์

เปิดอ่าน 18,222 ครั้ง
แช่น้ำอุ่นก่อนนอนทำให้หลับลึก
แช่น้ำอุ่นก่อนนอนทำให้หลับลึก
เปิดอ่าน 30,288 ครั้ง
8 วิธีสุดฮิต พิชิตความรวยบนโลกออนไลน์
8 วิธีสุดฮิต พิชิตความรวยบนโลกออนไลน์
เปิดอ่าน 107,331 ครั้ง
แบบจำลองการคำนวนการเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบจำลองการคำนวนการเลื่อนขั้นเงินเดือน
เปิดอ่าน 18,290 ครั้ง
ฎุมิปัญญาชาวบ้าน
ฎุมิปัญญาชาวบ้าน
เปิดอ่าน 26,654 ครั้ง
หาที่ฝึกงานยังไงให้โดนและมีโอกาสได้ทำงานต่อ
หาที่ฝึกงานยังไงให้โดนและมีโอกาสได้ทำงานต่อ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ