ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โรคเจ้าปัญหา โดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์

ชื่อเรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โรคเจ้าปัญหา โดยใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์

ผู้วิจัย เบญจมาภรณ์ วามะขันธ์

ปีที่วิจัย 2560

บทคัดย่อ

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โรคเจ้าปัญหา โดยใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โรคเจ้าปัญหา โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 2. เพื่อศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนรู้ เรื่อง โรคเจ้าปัญหาโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โรคเจ้าปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ กลุ่มตัวอย่าง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับสลากหมายเลขห้องได้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องที่ 1 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวนนักเรียน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนเป็นปรนัยเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โรคเจ้าปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ซึ่งมีทั้งหมด 14 แผน ใช้เวลาจัดการเรียนรู้รวม 14 ชั่วโมง 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โรคเจ้าปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ และ 4. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โรคเจ้าปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์จำนวน 7 เล่ม การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผล และวิเคราะห์ความพึงพอใจนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย (t-test)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ เฉลี่ยเท่ากับ 24.83

คิดเป็นร้อยละ 82.76 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.07 มีคะแนนตั้งแต่ 23 ถึง 28 คะแนน

2. ความก้าวหน้าในการเรียนในการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง

โรคเจ้าปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 มีค่าร้อยละความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 44.75 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25

3. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง

โรคเจ้าปัญหา มีความพึงพอใจหลังเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52, SD = 0.62)

 

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย นายประทีป รับขวัญ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สาขาคณิตศาสตร์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป.นม. 4 ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติการวิจัย นายจักรี โพธิ์สำนัก วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา นางสาววิไลลักษณ์ เกตุเล็ก ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ-พิเศษ สาขาภาษาไทย โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา นายณรงค์ แก้วมา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป.นม. 4 ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อนวัตกรรม นางธิษารัตน์ หล้าพรหม รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนการสอนและการจัดการเรียนการสอน ที่ได้ประเมินเครื่องมือสำหรับการวิจัย ตลอดจนตรวจแก้ไขและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยเป็นอย่างดียิ่ง

ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่กรุณาให้การ สนับสนุน อำนวยความสะดวกให้ความร่วมมือ และเป็นกำลังใจจนรายงานการวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

ประโยชน์และคุณค่าของรายงานการวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา และบูรพาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนสนับสนุนการศึกษามาโดยตลอด จนประสบความสำเร็จ

เบญจมาภรณ์ วามะขันธ์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โพสต์โดย ครูอร : [6 พ.ค. 2564 เวลา 15:00 น.]
อ่าน [1779] ไอพี : 101.109.5.201
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,162 ครั้ง
ยาปฏิชีวนะ
ยาปฏิชีวนะ

เปิดอ่าน 17,586 ครั้ง
ปลูก"ไผ่นานาพันธุ์" ฟันธง…ปลูกแล้วสร้างรายได้ดีแน่นอน!!
ปลูก"ไผ่นานาพันธุ์" ฟันธง…ปลูกแล้วสร้างรายได้ดีแน่นอน!!

เปิดอ่าน 12,890 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

เปิดอ่าน 17,910 ครั้ง
ดูลายมือ "ผู้วิเศษ"
ดูลายมือ "ผู้วิเศษ"

เปิดอ่าน 9,245 ครั้ง
สารอาหาร ที่เซลล์มะเร็งต้องการ
สารอาหาร ที่เซลล์มะเร็งต้องการ

เปิดอ่าน 17,941 ครั้ง
"ยุคนี้ใครๆ ก็อยากเป็นครู" โดย อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
"ยุคนี้ใครๆ ก็อยากเป็นครู" โดย อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

เปิดอ่าน 20,763 ครั้ง
เทคนิคเลือกกระถางต้นไม้ให้เหมาะสม
เทคนิคเลือกกระถางต้นไม้ให้เหมาะสม

เปิดอ่าน 30,280 ครั้ง
ศึกสายเลือด ศธ. : เกมชิงอำนาจที่มีแต่ “ผู้แพ้”?? ผู้เขียน จุไรรัตน์ พงศาภิชาติ
ศึกสายเลือด ศธ. : เกมชิงอำนาจที่มีแต่ “ผู้แพ้”?? ผู้เขียน จุไรรัตน์ พงศาภิชาติ

เปิดอ่าน 16,197 ครั้ง
คลิปข่าว สพฐ. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 2564
คลิปข่าว สพฐ. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 2564

เปิดอ่าน 15,507 ครั้ง
ปี 2558 จะยาวขึ้น 1 วินาที เพราะโลกหมุนช้าลง
ปี 2558 จะยาวขึ้น 1 วินาที เพราะโลกหมุนช้าลง

เปิดอ่าน 205,893 ครั้ง
10 อาชีพในอนาคต ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงในไทย
10 อาชีพในอนาคต ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงในไทย

เปิดอ่าน 29,649 ครั้ง
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า

เปิดอ่าน 10,594 ครั้ง
การพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก
การพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก

เปิดอ่าน 8,976 ครั้ง
ตั้งกล้องดูสุริยคราสตั้งแต่เวลา 15.50 น.-ใต้เห็นชัดสุด
ตั้งกล้องดูสุริยคราสตั้งแต่เวลา 15.50 น.-ใต้เห็นชัดสุด

เปิดอ่าน 63,437 ครั้ง
เด็กมี IQ อย่างเดียวไม่พอ! ต้องมี EF ทักษะฝึกสมองบ่มเพาะ "นิสัยอดทน-พากเพียร"
เด็กมี IQ อย่างเดียวไม่พอ! ต้องมี EF ทักษะฝึกสมองบ่มเพาะ "นิสัยอดทน-พากเพียร"

เปิดอ่าน 56,152 ครั้ง
กองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา...คืออะไร?
กองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา...คืออะไร?
เปิดอ่าน 16,430 ครั้ง
ห้องเรียนไม่ใช่ห้องสอน บทสัมภาษณ์ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
ห้องเรียนไม่ใช่ห้องสอน บทสัมภาษณ์ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
เปิดอ่าน 16,687 ครั้ง
วันที่
วันที่ ''ไมโครซอฟท์'' ไร้บิลล์ เกตส์
เปิดอ่าน 10,384 ครั้ง
แนะวิธีสังเกต ธนบัตรปลอม
แนะวิธีสังเกต ธนบัตรปลอม
เปิดอ่าน 13,129 ครั้ง
กฎเหล็กที่ควรรู้ หากอยากมีหุ่นสุดเป๊ะ
กฎเหล็กที่ควรรู้ หากอยากมีหุ่นสุดเป๊ะ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ