ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านช่องลม

ชื่อผู้รายงาน นายนรงค์ สุ่มสาย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องลม

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

รายงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านช่องลม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านช่องลม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชรเขต ๒ โดยใช้ Cipp model กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูประจาชั้นจานวน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียนจานวน 38 คนและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

จานวน 38 คน รวมประชากรทั้งหมดจานวน 88 คน โดยเครื่องมือเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและคาถามแบบปลายเปิด สถิติที่ใช้ ใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมินตามรูปแบบการประเมินของ stufflebeam มี 4 ด้านผลการประเมินอยู่ในระดับดีสองด้านและพอใช้ 2 ด้านดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.ด้านสภาพแวดล้อมโดยรวมพบว่าการดาเนินงานในด้านนี้ปฏิบัติได้ผลในระดับดีโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นว่าโครงการนี้มีความสาคัญและจาเป็นมีความเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

2. ด้านปัจจัยโดยภาพรวมพบว่าการดาเนินงานในด้านนี้ปฏิบัติได้ผลใน ระดับ พอใช้

โดยโรงเรียนมีคาสั่งแต่งตั้งและกาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง มีอัตราส่วนระหว่างครูกับนักเรียนที่สามารถปฏิบัติได้ คณะกรรมการสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพบว่าโรงเรียนยังไม่ได้สนับสนุนงบประมาณในการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษาเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กยังขาดแคลนงบประมาณ

3. ด้านกระบวนการโดยรวมพบว่าการดาเนินงานมีการปฏิบัติและมีผลการปฏิบัติในระดับพอใช้โดยครูที่ปรึกษาได้ทาความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ทาการคัดกรองนักเรียน รวมทั้งมีการส่งเสริมนักเรียนปกติและเฝ้าระวังและส่งเสริมความสามารถและทักษะให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหา

4.ด้านผลผลิตโดยรวมพบว่า ปฏิบัติได้ผลใน ระดับดี โดยพบว่าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี นักเรียนได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นรวมทั้งได้รับการส่งเสริมการแสดงออกตามสภาพของตนเองและคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นว่าโครงการที่ดาเนินการอยู่ปฏิบัติได้ผลในระดับดี สมควรให้โรงเรียนดาเนินโครงการนี้ต่อไปส่วนผลการประเมินตามกรอบการดาเนินงานของครูที่ปรึกษาด้านในภาพรวมอยู่ในระดับดี 3 ด้านและพอใช้ 2 ด้านดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและการคัดกรองโดยรวมพบว่าการดาเนินงานในด้านนี้ปฏิบัติได้ผลใน ระดับพอใช้ โดยนักเรียนเห็นว่าครูที่ปรึกษาควรทาความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อทาการ

คัดกรองให้ได้ผลในระดับดี มีการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนในบางครั้งแต่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในประเด็นที่เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพจากครูที่ปรึกษาหรือโรงเรียน

2.ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยรวมพบว่าการดาเนินงานในด้านนี้ปฏิบัติได้ผลในระดับดีโดยนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรครูที่ปรึกษาและคาแนะนาเกี่ยวกับปัญหาและโทษของสารเสพติด

3. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและการคัดกรองโดยรวมพบว่าการดาเนินงานในด้านนี้ปฏิบัติได้ผลในระดับพอใช้โดยนักเรียนเห็นว่าครูที่ปรึกษาทาความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อทาการคัดกรองได้ผลในระดับดี มีการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนในบางครั้งแต่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพจากครูที่ปรึกษาหรือโรงเรียน

4. ด้านการส่งเสริมนักเรียนโดยรวมพบว่าการปฏิบัติงานนี้ได้ผลในระดับดีโดยนักเรียนได้รับคาแนะนาด้านการเรียนจากครูที่ปรึกษาอยู่ในระดับดี กิจกรรมครูประจาชั้นพบที่ปรึกษาที่โรงเรียนจัดเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาได้ให้คาแนะนานักเรียนรู้จักป้องกันตัวเองให้พ้นภัยจากบุคคลและสังคมภายนอก

5.ด้านการส่งต่อโดยรวมพบว่าการดาเนินงานในด้านนี้ปฏิบัติได้ผลในระดับพอใช้โดยครูที่ปรึกษามีการประสานงานติดตามครูที่รับช่วงเพื่อดูแลแก้ไขนักเรียนที่ถูกส่งต่อ

ผลการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมพบว่าการดาเนินงานในด้านนี้ปฏิบัติได้ผลในระดับดีโดยนักเรียนเห็นว่าโครงการนี้ปฏิบัติผลได้เป็นอย่างดีมีประโยชน์สาหรับนักเรียนสมควรที่จะดาเนินต่อไป

โพสต์โดย โย่ง : [10 พ.ค. 2564 เวลา 17:52 น.]
อ่าน [1565] ไอพี : 27.145.89.78
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,741 ครั้ง
ชมคลิปยอดฮิต"เด็กพี่สาวร้องไห้โฮ ไม่อยากให้น้อง"โต"
ชมคลิปยอดฮิต"เด็กพี่สาวร้องไห้โฮ ไม่อยากให้น้อง"โต"

เปิดอ่าน 9,216 ครั้ง
“IAU”ประกาศ 106 ชื่อดาวเคราะห์น้อยล่าสุด หนึ่งในนั้นมีชื่อ“คนไทย”
“IAU”ประกาศ 106 ชื่อดาวเคราะห์น้อยล่าสุด หนึ่งในนั้นมีชื่อ“คนไทย”

เปิดอ่าน 11,497 ครั้ง
สมองได้อะไรจากการออกกำลังกายบ้าง?
สมองได้อะไรจากการออกกำลังกายบ้าง?

เปิดอ่าน 47,267 ครั้ง
ยาสตรี คืออะไร?
ยาสตรี คืออะไร?

เปิดอ่าน 21,182 ครั้ง
ทายนิสัยจากฤดูที่ชอบ
ทายนิสัยจากฤดูที่ชอบ

เปิดอ่าน 22,887 ครั้ง
3กลุ่มผลไม้ไทย อุดมสารต้านมะเร็ง
3กลุ่มผลไม้ไทย อุดมสารต้านมะเร็ง

เปิดอ่าน 14,285 ครั้ง
มาทำความรู้จักกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันเถอะ
มาทำความรู้จักกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันเถอะ

เปิดอ่าน 17,555 ครั้ง
แฉกลโกง40ขายตรงตุ๋นผู้บริโภคหมื่นล.
แฉกลโกง40ขายตรงตุ๋นผู้บริโภคหมื่นล.

เปิดอ่าน 11,817 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษาไทยให้สำเร็จ ต้องปฏิรูปทั้งระบบ โดย เพชร เหมือนพันธุ์
การปฏิรูปการศึกษาไทยให้สำเร็จ ต้องปฏิรูปทั้งระบบ โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 13,057 ครั้ง
ทึ่ง! เด็ก5ขวบพูดอังกฤษสำเนียงอเมริกันคล่อง
ทึ่ง! เด็ก5ขวบพูดอังกฤษสำเนียงอเมริกันคล่อง

เปิดอ่าน 16,021 ครั้ง
ชาวเน็ตร่วมพิสูจน์! คลิปพญานาคโผล่เล่นน้ำสกลนคร...จริงหรือ?
ชาวเน็ตร่วมพิสูจน์! คลิปพญานาคโผล่เล่นน้ำสกลนคร...จริงหรือ?

เปิดอ่าน 11,761 ครั้ง
ภัยร้ายหน้าร้อน-สาวๆ ไม่อยากหมดสวยต้องอ่าน 6 กลเม็ดสู้ "ผิวไหม้แดด"
ภัยร้ายหน้าร้อน-สาวๆ ไม่อยากหมดสวยต้องอ่าน 6 กลเม็ดสู้ "ผิวไหม้แดด"

เปิดอ่าน 33,034 ครั้ง
การลาศึกษาต่อต่างประเทศ
การลาศึกษาต่อต่างประเทศ

เปิดอ่าน 12,584 ครั้ง
มุมกล้องที่ดี..ช่วยคุณได้ขนาดไหน..ไปดูคลิปนี้กันครับ
มุมกล้องที่ดี..ช่วยคุณได้ขนาดไหน..ไปดูคลิปนี้กันครับ

เปิดอ่าน 18,888 ครั้ง
รู้หรือยัง? วันนี้ (1 ก.ค.58) ประเทศไทยเปลี่ยนเวลาให้ช้าลง 1 วินาที อย่างเป็นทางการแล้ว
รู้หรือยัง? วันนี้ (1 ก.ค.58) ประเทศไทยเปลี่ยนเวลาให้ช้าลง 1 วินาที อย่างเป็นทางการแล้ว

เปิดอ่าน 29,361 ครั้ง
คอลัมน์: การศึกษา: ถึงคิว...พักงาน(ยาว) "ผอ.สมศ." ปลดล็อก..."ประเมินภายนอกรอบ 4"!!
คอลัมน์: การศึกษา: ถึงคิว...พักงาน(ยาว) "ผอ.สมศ." ปลดล็อก..."ประเมินภายนอกรอบ 4"!!
เปิดอ่าน 44,774 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 9 การเริ่มเล่นและการเริ่มเล่นใหม่
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 9 การเริ่มเล่นและการเริ่มเล่นใหม่
เปิดอ่าน 35,528 ครั้ง
Download คู่มือ เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย
Download คู่มือ เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย
เปิดอ่าน 18,843 ครั้ง
เกลือ สารพัดประโยชน์เพื่อความงาม ทำอะไรได้บ้าง
เกลือ สารพัดประโยชน์เพื่อความงาม ทำอะไรได้บ้าง
เปิดอ่าน 29,504 ครั้ง
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ