ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนวัดกลาง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนวัดกลาง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ชื่อผู้ประเมิน : นายเอกชัย ขุนฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียนวัดกลาง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2563

การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนวัดกลาง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนวัดกลาง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนวัดกลาง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนวัดกลาง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ประชากรในการวิจัยประเมินโครงการครั้งนี้ จำนวน 68 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 จำนวน 27 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนวัดกลาง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ประเมิน และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนวัดกลาง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้ประเมิน ทำการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการประเมินปรากฏ ดังนี้

1. ผลการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ในภาพรวมทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

1.1 ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.65, σ = 0.48) และเมื่อพิจารณาผลการประเมินเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่าข้อที่อยู่ในสามลำดับแรกคือ การกำหนดหลักการและเหตุผลของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (μ = 4.85, σ = 0.36) การกำหนดหลักการและเหตุผลของโครงการสอดคล้องกับนโยบายหรือกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 (μ = 4.85, σ = 0.36) การกำหนดหลักการและเหตุผลของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (μ = 4.77, σ = 0.42)

1.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.37, σ = 0.59) และเมื่อเรียงลำดับผลการประเมินรายด้านจากมากไปน้อย พบว่าลำดับแรกคือด้านกิจกรรม (μ = 4.57, σ = 0.55) รองลงมาคือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ (μ = 4.38, σ = 0.59) ด้านบุคลากร (μ = 4.31, σ = 0.63) และด้านงบประมาณ (μ = 4.20, σ = 0.59)

1.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.59, σ = 0.53) และเมื่อเรียงลำดับผลการประเมินรายด้านจากมากไปน้อย พบว่าลำดับแรกคือ ด้านการติดตามและประเมินผล (μ = 4.63, σ = 0.48) รองลงมาคือด้านการจัดโครงการ (μ = 4.59, σ = 0.58) และด้านการวางแผน (μ = 4.54, σ = 0.52)

1.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ส่วนที่นักเรียนเป็นผู้ประเมินพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.39, σ = 0.75) และเมื่อเรียงลำดับผลการประเมินรายด้านจากมากไปน้อย พบว่าลำดับแรกคือ ด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน (μ = 4.59, σ = 0.64) รองลงมาคือด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนในโรงเรียน (μ = 4.45, σ = 0.69) ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู (μ = 4.43, σ = 0.74) ด้านร่างกาย (μ = 4.39, σ = 0.75) ด้านอารมณ์และจิตใจ (μ = 4.34, σ = 0.76) และด้านวิชาการ (μ = 4.15, σ = 0.89) ส่วนที่ผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้ประเมินพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.19, σ = 0.69) และเมื่อเรียงลำดับผลการประเมินรายด้านจากมากไปน้อย พบว่าลำดับแรกคือ ด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน (μ = 4.39, σ = 0.61) รองลงมาคือ ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู (μ = 4.35, σ = 0.69) ด้านอารมณ์และจิตใจ (μ = 4.23, σ = 0.69) ด้านร่างกาย (μ = 4.22, σ = 0.67) ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนในโรงเรียน (μ = 4.09, σ = 0.72) และด้านวิชาการ (μ = 3.83, σ = 0.75)

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นระหว่างนักเรียนเพศชายและเพศหญิงต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนวัดกลาง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

3. ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนวัดกลาง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พบว่าขาดการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่หลากหลาย บุคลากรในการดำเนินโครงการมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ ระยะเวลาการจัดกิจกรรมของโครงการในบางครั้งไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้ การติดตามและประเมินผลโครงการรวมทั้งการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเพื่อนำเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังขาดความต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. โรงเรียนควรให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน เพื่อนำเสนอความต้องการในการจัดโครงการร่วมกัน

2. โรงเรียนควรเชิญชวนและนำเสนอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นความสำคัญในการจัดทำแผนดำเนินโครงการ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. โรงเรียนควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) เป็นประจำและต่อเนื่อง

4. โรงเรียนควรมีการกำกับและติดตามให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และนำผลที่ได้รายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและแก้ไขปัญหาที่ต้องการแก้ไขร่วมกัน

ข้อแนะนำในการประเมินครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนในเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

2. ควรนำรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินโครงการอื่น ๆ ของโรงเรียน เช่น โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการรักการอ่าน โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ

โพสต์โดย เอกชัย : [11 พ.ค. 2564 เวลา 09:57 น.]
อ่าน [1660] ไอพี : 118.173.35.98
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 61,248 ครั้ง
ทำไมมีจุดแดงบนหน้าผากสตรีอินเดีย
ทำไมมีจุดแดงบนหน้าผากสตรีอินเดีย

เปิดอ่าน 2,571 ครั้ง
การฝังเข็ม ดีอย่างไร
การฝังเข็ม ดีอย่างไร

เปิดอ่าน 152,221 ครั้ง
พฤติกรรมมนุษย์ Human Behavior
พฤติกรรมมนุษย์ Human Behavior

เปิดอ่าน 36,267 ครั้ง
Why Do We Get Goose Bumps? (ทำไมเราจึงเกิด อาการขนลุก)
Why Do We Get Goose Bumps? (ทำไมเราจึงเกิด อาการขนลุก)

เปิดอ่าน 24,302 ครั้ง
เท่...แต่โหด กับ พิทบูล
เท่...แต่โหด กับ พิทบูล

เปิดอ่าน 43,979 ครั้ง
140 ที่สุดในโลก
140 ที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 136,560 ครั้ง
8 โรคห้ามรับราชการ
8 โรคห้ามรับราชการ

เปิดอ่าน 8,750 ครั้ง
คลิปประทับใจ สานฝันเด็กพิเศษ ให้กลายเป็นจริง
คลิปประทับใจ สานฝันเด็กพิเศษ ให้กลายเป็นจริง

เปิดอ่าน 8,657 ครั้ง
ประทับใจ! คลิปช่วยลูกช้างขึ้นจากหลุม ก่อนวิ่งหาแม่ด้วยความดีใจ
ประทับใจ! คลิปช่วยลูกช้างขึ้นจากหลุม ก่อนวิ่งหาแม่ด้วยความดีใจ

เปิดอ่าน 14,251 ครั้ง
ไขมันพืช (น้ำมันปาล์ม) สาเหตุหนึ่งของอาการป่วยทางสมอง
ไขมันพืช (น้ำมันปาล์ม) สาเหตุหนึ่งของอาการป่วยทางสมอง

เปิดอ่าน 16,257 ครั้ง
ใครเป็นหนี้???..มีทางออก
ใครเป็นหนี้???..มีทางออก

เปิดอ่าน 1,628 ครั้ง
"กระชายขาว" สมุนไพรไทยยอดนิยม สรรพคุณเด่น "เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย"
"กระชายขาว" สมุนไพรไทยยอดนิยม สรรพคุณเด่น "เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย"

เปิดอ่าน 1,998 ครั้ง
"ไบโอติน" วิตามินหลากหลายประโยชน์
"ไบโอติน" วิตามินหลากหลายประโยชน์

เปิดอ่าน 38,458 ครั้ง
10 ดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเท่าที่เคยค้นพบ
10 ดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเท่าที่เคยค้นพบ

เปิดอ่าน 10,584 ครั้ง
เอกสารแนบคำขอในระบบ DPA
เอกสารแนบคำขอในระบบ DPA

เปิดอ่าน 15,808 ครั้ง
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ
เปิดอ่าน 25,037 ครั้ง
ข้อควรปฏิบัติ เมื่อสารเคมีหก
ข้อควรปฏิบัติ เมื่อสารเคมีหก
เปิดอ่าน 18,455 ครั้ง
10 คำพูดดีๆที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่
10 คำพูดดีๆที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่
เปิดอ่าน 11,263 ครั้ง
ชมคลิป ยอดคุณพ่อเวียดนามจับลูกใส่ถุงพลาสติก พาลุยน้ำท่วมไปโรงเรียน
ชมคลิป ยอดคุณพ่อเวียดนามจับลูกใส่ถุงพลาสติก พาลุยน้ำท่วมไปโรงเรียน
เปิดอ่าน 8,870 ครั้ง
3 กุมภาพันธ์ ... วันทหารผ่านศึก
3 กุมภาพันธ์ ... วันทหารผ่านศึก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ