ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Present Perfect Tense

ชื่อวิจัย เสริมทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Present Perfect Tense

ชื่อผู้วิจัย นางสาวศิรยา เอกวารีย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

1. หลักการ

แนวคิดในการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูป ประกอบการสอนวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23102 ประจำหน่วยการเรียนรู้ Experiences เรื่อง Present Perfect Tense เกิดขึ้นจากปัจจัยที่สำคัญคือ

1. แนวคิดในเรื่องทฤษฎีการเรียนรู้: นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้นั้นจะใช้เวลาในการเรียนรู้แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน และหากมีสื่อที่หลากหลายอาจจะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้มากขึ้นและมีความสุขในการเรียนยิ่งขึ้น

2. เพื่อที่จะลดบทบาทของครูผู้สอนมาเน้นผู้เรียนเป็นผู้กระทำกิจกรรมด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ

3. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครู รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23102 ประจำหน่วยการเรียนรู้ Experiences เรื่อง Present Perfect Tense เป็นการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ครูผู้สอนต้องค้นคว้า หาข้อมูลและผลิตสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนอย่างน่าสนใจ

4. เพื่อเป็นสื่อแทนครู เวลาครู ลา หรือ ไปราชการ

5 .เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของครูก่อนการเข้าสอน

6. เพื่อเป็นแนวทางในการนำเอาไปประยุกต์ใช้กับวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาอื่นในระดับชั้นต่าง ๆ ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยบทเรียนสำเร็จรูป เสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Perfect Tense

2. เพื่อนักเรียนจะได้ทบทวนความรู้โดยการศึกษาจาก บทเรียนสำเร็จรูป เสริมทักษะภาษาอังกฤษ

เรื่อง Present Perfect Tense และฝึกให้ชำนาญโดยการทำแบบฝึกปฏิบัตินอกเวลาเรียนได้

3. วิธีดำเนินการ

ในการพัฒนาสื่อการสอน (เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23102 ประจำหน่วยการเรียนรู้ Experiences เรื่อง Present Perfect Tense ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวน 142 คน โดยห้องที่ทำการสอน คือ 3/1, 3/5, 3/9, 3/16

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น ม. 3/1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 คน ซึ่งจะทำการสอน โดยใช้สื่อครูผลิตขึ้น (บทเรียนสำเร็จรูป เสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Perfect Tense)

2.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

2.1 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (บทเรียนสำเร็จรูป เสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Perfect Tense) โดยมีขั้นตอนในการพัฒนา ดังนี้

2.1.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา วิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23102 โดยศึกษาผลการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และ หน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23102

2.1.2 สร้างและ กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้และคำอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23102

2.1.3 จัดเรียงจุดประสงค์การเรียนรู้จากง่ายไปหายาก

2.1.4 ดำเนินการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน (บทเรียนสำเร็จรูป) ในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยกำหนดให้ (บทเรียนสำเร็จรูป) มีตัวอย่างในการคิดและการวิเคราะห์ให้มากขึ้น

2.1.5 ดำเนินการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Perfect Tense ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละจุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) แต่ละเรื่อง

การดำเนินการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนได้เสร็จสิ้นลงเมื่อกลางภาคเรียนที่ 2/2563

3.วิธีดำเนินการทดลอง ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

3.1 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ทำแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละเรื่อง / เนื้อหา

3.2 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ศึกษา บทเรียนสำเร็จรูป เสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Perfect Tense แล้วนักเรียนตอบคำถามในใบงาน / ใบกิจกรรม

3.3 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ตอบคำถามจากแบบทดสอบหลังเรียนเมื่อเรียนจบในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนด

3.4 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ทำแบบฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นการทบทวนและเพื่อให้เกิดความชำนาญ

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ข้าพเจ้าได้ดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การปรับแก้ ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มาปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนการที่ข้าพเจ้าได้ทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนำไปปรับแก้ บทเรียนสำเร็จรูป เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป

4. สรุปผล

ผลจากการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Perfect Tense สามารถสรุปผลได้ดังนี้

จากตารางแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเท่ากับ 8.20 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.62 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นเมื่อได้รับการสอนโดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Perfect Tense

5. ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น

2. ได้สื่อ นวัตกรรม บทเรียนสำเร็จรูป ที่นักเรียนสามารถศึกษาและทำแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเอง

3. เป็นแนวทางในการนำเอาไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆ ซึ่งไม่มีแบบเรียนประกอบได้

6. การเผยแพร่

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวศิรยา เอกวารีย์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้บทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Perfect Tense เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 สื่อบทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Perfect Tense นักเรียนสามารถศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ในการนี้ ข้าพเจ้า จึงได้ส่งสื่อบทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Perfect Tense ให้กับนักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านทาง Google Classroom และทาง Line

โพสต์โดย กุ๊กกิ๊ก : [17 พ.ค. 2564 เวลา 12:20 น.]
อ่าน [1108] ไอพี : 61.19.30.77
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ