ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนวัดวังเย็น

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบท วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง กับนโยบายทางการศึกษา และแนวทางการดำเนินงานของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า ความพร้อมของบุคลากร ความเหมาะสมและความพอเพียงด้านงบประมาณ ความพอเพียง ของทรัพยากร/อุปกรณ์ อาคารสถานที่ 3) เพื่อประเมินกระบวนการ การวางแผน การดำเนินงานตาม แผนการกำกับนิเทศ การประเมินผลโครงการ การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานและรายงานผล และกระบวนการจัดกิจกรรม 5 ด้าน 4) เพื่อประเมินผลผลิต ผลการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ ได้แก่ ความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครอง การประเมินใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัมเฟิลบีม (Stufflebeam)

กลุ่มที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ 1) กลุ่มประชากร คือ ครูจำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน 2) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน 28 คน ผู้ปกครอง จำนวน 55 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียน วัดวังเย็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามประเมินด้านบริบท มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 แบบสอบถามประเมินด้านปัจจัยนำเข้า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 แบบสอบถามประเมินด้านกระบวนการในภาพรวม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 แบบสอบถามประเมินด้านกระบวนการแต่ละกิจกรรม 5 ด้าน มีค่าความเชื่อมั่น 0.90 และแบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84

การจัดเก็บข้อมูล ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

จากการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนวัดวังเย็น ในภาพรวม ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของนักเรียนโรงเรียนวัดวังเย็น พิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้

1.1 ด้านบริบท ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวมค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความพร้อมของงบประมาณ พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความพร้อมบุคลากร พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความพร้อมของสื่อวัสดุ อุปกรณ์ พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

1.3 ด้านกระบวนการในภาพรวม ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ด้านการดำเนินงานตามแผน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการประเมินผล พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด และกระบวนการจัดกิจกรรม 5 ด้าน ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการรักษา เมื่อแยกพิจารณาในแต่ละด้าน ด้านการป้องกัน พบว่า อยู่ในระดับมาก ด้านการค้นหา พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการรักษา พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการเฝ้าระวัง พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการบริหารจัดการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด

1.4 ด้านผลผลิต ผลการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมี 3 ประการ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด สรุปได้ว่า คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 นักเรียนมีสุขภาพกายและสภาพจิตที่ดี ไม่พึ่งพายาเสพติด สรุปได้ว่า นักเรียนมีสุขภาพกายที่ดี คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และสุขภาพจิตที่ดี คิดเป็นร้อยละ 96.43 ผ่านเกณฑ์การประเมิน นักเรียนรู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดให้โทษ สรุปได้ว่า ไม่พบนักเรียนที่เป็นปัญหาสิ่งเสพติด และความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ตามความคิดเห็นของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองในภาพรวม อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย กฤต : [21 พ.ค. 2564 เวลา 06:25 น.]
อ่าน [1180] ไอพี : 125.24.45.82
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,456 ครั้ง
หลากหลายวิธี ช่วยให้อารมณ์ดี ทันตาเห็น
หลากหลายวิธี ช่วยให้อารมณ์ดี ทันตาเห็น

เปิดอ่าน 57,723 ครั้ง
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย มีอะไรบ้าง?
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย มีอะไรบ้าง?

เปิดอ่าน 14,205 ครั้ง
เด็กๆ นี่มีเสน่ห์ คนนี้ชอบพูด NO น่ารักดี
เด็กๆ นี่มีเสน่ห์ คนนี้ชอบพูด NO น่ารักดี

เปิดอ่าน 14,801 ครั้ง
"อะเจย์ ปุริ" เด็กอัจฉริยะไอทีระดับโลกในเมืองไทย
"อะเจย์ ปุริ" เด็กอัจฉริยะไอทีระดับโลกในเมืองไทย

เปิดอ่าน 8,474 ครั้ง
เตือน แมงกะพรุนกล่อง อาละวาด พิษแรง สัมผัสถึงตาย
เตือน แมงกะพรุนกล่อง อาละวาด พิษแรง สัมผัสถึงตาย

เปิดอ่าน 10,818 ครั้ง
สัญญาณไฟจากรถบรรทุก
สัญญาณไฟจากรถบรรทุก

เปิดอ่าน 131 ครั้ง
การเขียนชื่อจังหวัด เขต และอำเภอ เป็นภาษาอังกฤษ
การเขียนชื่อจังหวัด เขต และอำเภอ เป็นภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 20,654 ครั้ง
ล้างพิษตับ ขับสารพิษ...เทรนด์สุขภาพสุดฮิต พ.ศ. นี้
ล้างพิษตับ ขับสารพิษ...เทรนด์สุขภาพสุดฮิต พ.ศ. นี้

เปิดอ่าน 14,715 ครั้ง
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ

เปิดอ่าน 9,634 ครั้ง
8 นิสัยการทานอาหารที่คุณสาว ๆ มักทำพลาด
8 นิสัยการทานอาหารที่คุณสาว ๆ มักทำพลาด

เปิดอ่าน 63,188 ครั้ง
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(2560)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(2560)

เปิดอ่าน 16,314 ครั้ง
เหรียญชัยสมรภูมิ
เหรียญชัยสมรภูมิ

เปิดอ่าน 25,494 ครั้ง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2550 - 2554
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2550 - 2554

เปิดอ่าน 15,348 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 36 ค.(2)
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 36 ค.(2)

เปิดอ่าน 74,973 ครั้ง
จะใช้คำว่าทัศนะและทรรศนะได้เมื่อไหร่
จะใช้คำว่าทัศนะและทรรศนะได้เมื่อไหร่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,325 ครั้ง
ใส่ 8 ข้อ เขียนจดหมายสมัครงานให้สะดุดตา สะดุดใจ
ใส่ 8 ข้อ เขียนจดหมายสมัครงานให้สะดุดตา สะดุดใจ

เปิดอ่าน 34,202 ครั้ง
ภาษาน่ารู้ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาดัตช์ ภาษาอิตาเลียน
ภาษาน่ารู้ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาดัตช์ ภาษาอิตาเลียน

เปิดอ่าน 34,446 ครั้ง
สร้างหุ่นจำลอง DNA ด้วยกระดาษ
สร้างหุ่นจำลอง DNA ด้วยกระดาษ

เปิดอ่าน 10,480 ครั้ง
เคล็ดลับการเรียนเก่งด้วยตัวเอง
เคล็ดลับการเรียนเก่งด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 9,947 ครั้ง
ฟังหรือยัง เพลง "จากนี้ไปจนนิพพาน"
ฟังหรือยัง เพลง "จากนี้ไปจนนิพพาน" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ