ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านไพรสะเดา ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านไพรสะเดา

ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ประเมิน : นางสาวรัตนาวดี นำนาผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรสะเดา

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านไพรสะเดา ประจำปีการศึกษา 2563 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านไพรสะเดา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามรูปแบบการประเมิน CIPP Model และ ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านไพรสะเดา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่ใช้การประเมินโครงการในรูปแบบของ CIPP Model ทั้ง 4 ด้าน คือ 1. การประเมินสภาวะแวดล้อม 2. การประเมินปัจจัยนำเข้า 3. การประเมินกระบวนการดำเนินงาน และ 4. การประเมินผลผลิต ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านไพรสะเดา จำนวน 9 คน ครูโรงเรียนบ้านไพรสะเดา จำนวน 14 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านไพรสะเดา ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2563 จำนวน 233 คน และผู้ปกครองนักเรียน ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2563 จำนวน 233 คน รวมประชากรที่ใช้ในการศึกษา ทั้งสิ้น 489 คน ใช้แบบประเมินเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) เคราะห์ข้อมูลด้วยการประมวลผลโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows และใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (µ,x̄) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ, S.D.)

ผลการประเมินพบว่า

1. เพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านไพรสะเดา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามรูปแบบการประเมิน CIPP Model ใน 4 ด้าน

1.1. การประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ (context evaluation)

คณะกรรมการสถานศึกษาและครู มีความเห็นว่า มีความสอดคล้องเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แยกรายประเด็นได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงาน และร่วมดำเนินงานไปโดยพร้อมเพรียงกันวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะสมต่อการดำเนินโครงการ

1.2. การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (input evaluation)

คณะกรรมการสถานศึกษาและครู มีความเห็นว่า มีความสอดคล้องเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แยกรายประเด็น ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้บริหารมีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการอย่างเพียงพอ และ ระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการ มีความเหมาะสม

1.3. การประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการ (process evaluation)

1.3.1 การบริหารจัดการในภาพรวม

คณะกรรมการสถานศึกษาและครู มีความเห็นว่า มีความสอดคล้องเหมาะสมในภาพรวมในระดับมากที่สุด แยกรายประเด็น ได้แก่ โรงเรียนมีนโยบาย โครงการ แนวทาง/รูปแบบ ในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเชื่อมโยงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อพัฒนานักเรียน โรงเรียนดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทั้ง 5 ขั้นตอนโดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ และ โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อนำไปพัฒนางานในปีถัดไป

นักเรียนและผู้ปกครอง มีความเห็นว่า มีความสอดคล้องเหมาะสมในภาพรวมในระดับมาก แยกรายประเด็น ได้แก่ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนที่หลากหลายตามความสนใจของนักเรียน เช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี เกษตรพอเพียง โดยเชื่อมโยงกับการเสริมสร้างทักษะชีวิต โรงเรียนมีการดูแลนักเรียนทั้งโครงการอาหารกลางวัน การดื่มนมและจัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียนเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของนักเรียน และ โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนทั้งการเรียนและการใช้ชีวิตที่บ้าน

1.3.2. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการสถานศึกษาและครู มีความเห็นว่า มีความสอดคล้องเหมาะสมในภาพรวมในระดับมาก แยกรายประเด็น คือ มีการรายงานและสรุปผลด้านการรู้จักผู้เรียนรายบุคคลเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือนักเรียนที่เหมาะสม มีการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวของนักเรียน เช่น การเยี่ยมบ้าน การสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน การสังเกต และ มีการนำข้อมูลของนักเรียนมาวิเคราะห์เพื่อคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล

นักเรียนและผู้ปกครอง มีความเห็นว่า มีความสอดคล้องเหมาะสมในภาพรวมในระดับมาก แยกรายประเด็น คือ มีการข้อมูลสารสนเทศในการเก็บรวมรวมข้อมูลนักเรียนและรักษาข้อมูลนักเรียนเป็นความลับ มีวิธีการที่หลากหลายในการเก็บข้อมูลของนักเรียน เช่น การเยี่ยมบ้าน การใช้ Facebook การใช้แอพพลิเคชั่น Line ในการทำให้ทราบข้อมูลของนักเรียนรายบุคคล มีกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน และ ใช้แอพพลิเคชั่น Line ของผู้ปกครองและคุณครูประจำชั้นเพื่อร่วมกันดูแลนักเรียน ตามลำดับ

1.3.3. ด้านการคัดกรองนักเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาและครู มีความเห็นว่า มีความสอดคล้องเหมาะสมในภาพรวมในระดับมากที่สุด แยกรายประเด็น คือ มีการนำผลการคัดกรองนักเรียนไปสู่การช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นรูปธรรม มีการวางแผนงานด้านการคัดกรองนักเรียน และมีระบบการคัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน

นักเรียนและผู้ปกครอง มีความเห็นว่า มีความสอดคล้องเหมาะสมในภาพรวมในระดับมาก แยกรายประเด็น คือ มีการร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนประเมินการจัดกลุ่มของนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา มีความร่วมมือของผู้ปกครองและครูประจำชั้นที่จะพูดคุยถึงปัญหาที่นักเรียนพบเจอและมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหานั้นๆ และ ทางโรงเรียนมีการเก็บข้อมูลการคัดกรองของนักเรียนเป็นความลับ และประสานงานกับผู้ปกครองเป็นรายกรณี

1.3.4. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาและครู มีความเห็นว่า มีความสอดคล้องเหมาะสมในภาพรวมในระดับมากที่สุด แยกรายประเด็น คือ มีการจัดกิจกรรมที่หลายหลายเพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่นและมีการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต จากกิจกรรมโฮมรูม และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และ มีกระบวนการการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและมีแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายกรณี มีความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน และมีการรายงานและประเมินผลด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานในปีถัดไป

นักเรียนและผู้ปกครอง มีความเห็นว่า มีความสอดคล้องเหมาะสมในภาพรวมในระดับมาก แยกรายประเด็น คือ มีการจัดกิจกรรมที่หลายหลายและนักเรียนได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนและมีการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต จากกิจกรรมโฮมรูม และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำตามความสนใจ ทั้งการเล่นกีฬา การเล่นดนตรี การเรียนรู้การทำเกษตรด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การทำอาหาร เรียนรู้จากครูภูมิปัญญาท้องถิ่น และเมื่อนักเรียนมีปัญหาสามารถปรึกษาเพื่อนหรือครูเพื่อให้การช่วยเหลือ

1.3.5. ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาและครู มีความเห็นว่า มีความสอดคล้องเหมาะสมในภาพรวมในระดับมากที่สุด แยกรายประเด็น คือ มีการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาที่เหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียน มีความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกในการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ และ มีการวางแผนงานด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน

นักเรียนและผู้ปกครอง มีความเห็นว่า มีความสอดคล้องเหมาะสมในภาพรวมในระดับมาก แยกรายประเด็น คือมีการให้ความช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายกรณีตามปัญหาที่นักเรียนเจออย่างเร่งด่วน มีการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและให้ความช่วยเหลือนักเรียน ทั้งใน Facebook การใช้แอพพลิเคชั่น Line และ มีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย ตำรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยรอบตัวที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน และ ครูประจำชั้นดูแลและให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันภัยรอบตัวตามวัยที่เหมาะสม

1.3.6. ด้านการประเมินด้านการส่งต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาและครู มีความเห็นว่า มีความสอดคล้องเหมาะสมในภาพรวมในระดับมากที่สุด แยกรายประเด็นพบว่า มีการประสานความร่วมมือกันภายในหน่วยงานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหานักเรียนร่วมกัน และ มีการรายงานและสรุปผลด้านการส่งต่อมีการรายงานและสรุปผลเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานในปีถัดไป มีขั้นตอนการส่งต่อนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในกลุ่มที่มีปัญหาและมีระบบการส่งต่อเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และ มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหานักเรียนร่วมกัน

นักเรียนและผู้ปกครอง มีความเห็นว่า มีความสอดคล้องเหมาะสมในภาพรวมในระดับมาก พิจารณาแยกรายประเด็นพบว่า มีการดูแลนักเรียนโดยความร่วมมือของครูประจำชั้นและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหานักเรียน และ มีการร่วมมือกันของคุณครูในโรงเรียนดูแลและเอาใจใส่นักเรียนและร่วมมือกันภายในหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียน

1.4. การประเมินผลผลิตของโครงการ (product evaluation)

คณะกรรมการสถานศึกษาและครู มีความเห็นว่า ความสอดคล้องเหมาะสมในภาพรวมในระดับมากที่สุด พิจารณาแยกรายประเด็นพบว่า การวัดผล ประเมินผลของโครงการสามารถนำมาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปผลลัพธ์ของการดำเนินงานโครงการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ นักเรียนได้รับการดูแลจากระบบช่วยเหลือของทางโรงเรียนเป็นอย่างดี และ ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่

นักเรียนและผู้ปกครอง มีความเห็นว่า ความสอดคล้องเหมาะสมในภาพรวมในระดับมาก พิจารณาแยกรายประเด็นพบว่า กิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้นถือเป็นกิจกรรมการพัฒนาที่เกิดผลดีต่อนักเรียนอย่างแท้จริง นักเรียนได้รับการดูแลจากโรงเรียนอย่างทั่วถึงและเป็นอย่างดี ผู้ปกครองและทางโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนส่งผลให้พฤติกรรมของนักเรียนดีขึ้น และนักเรียนได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมที่หลากหลายทำให้มาสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนต่อได้อย่างเหมาะสม ตามลำดับ

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านไพรสะเดา ประจำปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านไพรสะเดา มีความเห็นว่าความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านไพรสะเดา ประจำปีการศึกษา 2563 ความสอดคล้องเหมาะสมในภาพรวมในระดับมากที่สุด พิจารณาแยกรายประเด็นพบว่า โครงการนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างแท้จริง ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ดำเนินการได้อย่างเหมาะสม และมีการประเมินผลการดำเนินโครงการและนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือของนักเรียนในโรงเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

โพสต์โดย ผอ.ฟ้า : [31 พ.ค. 2564 เวลา 17:28 น.]
อ่าน [1652] ไอพี : 184.22.23.41
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 32,588 ครั้ง
โฉมใหม่ หอพัก สกสค. "บ้านหลังที่สองของครู"
โฉมใหม่ หอพัก สกสค. "บ้านหลังที่สองของครู"

เปิดอ่าน 36,786 ครั้ง
สังคหวัตถุ 4
สังคหวัตถุ 4

เปิดอ่าน 51,289 ครั้ง
หลักเกณฑ์สอบ ผอ.และรอง ผอ.
หลักเกณฑ์สอบ ผอ.และรอง ผอ.

เปิดอ่าน 146,456 ครั้ง
การปลูกต้นชวนชม ไม้คลาสสิค
การปลูกต้นชวนชม ไม้คลาสสิค

เปิดอ่าน 29,100 ครั้ง
เข้าทางใครบางคนแน่ๆ นักวิจัยเผย "มนุษย์ชอบทำห้องรก" ยิ่งวางของเกะกะยิ่งฉลาด
เข้าทางใครบางคนแน่ๆ นักวิจัยเผย "มนุษย์ชอบทำห้องรก" ยิ่งวางของเกะกะยิ่งฉลาด

เปิดอ่าน 28,371 ครั้ง
ตำนานเมืองสุรินทร์
ตำนานเมืองสุรินทร์

เปิดอ่าน 14,312 ครั้ง
"SEGWAY" นวตกรรมแห่งโลกอนาคต
"SEGWAY" นวตกรรมแห่งโลกอนาคต

เปิดอ่าน 12,636 ครั้ง
คลิปน่ารัก 2ขวบดีดกีต้าร์ร้องเพลง "เดอะบีทเทิ้ลส์"
คลิปน่ารัก 2ขวบดีดกีต้าร์ร้องเพลง "เดอะบีทเทิ้ลส์"

เปิดอ่าน 5,858 ครั้ง
วิธีปลูกผักชีในกระถาง
วิธีปลูกผักชีในกระถาง

เปิดอ่าน 22,727 ครั้ง
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 58 ใน 7 สาขา 32 รายการ มีอะไรบ้าง คลิกเลย
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 58 ใน 7 สาขา 32 รายการ มีอะไรบ้าง คลิกเลย

เปิดอ่าน 31,479 ครั้ง
ประวัติ วัน คริสต์มาส
ประวัติ วัน คริสต์มาส

เปิดอ่าน 37,282 ครั้ง
TOEFL คืออะไร
TOEFL คืออะไร

เปิดอ่าน 34,043 ครั้ง
ฝึกอ่านอังกฤษกับนิทานโดยครูเชอรี่ English Bright
ฝึกอ่านอังกฤษกับนิทานโดยครูเชอรี่ English Bright

เปิดอ่าน 7,701 ครั้ง
อินเนอร์มาเต็ม! ครูไทยแต่งเพลง "ค่านิยม12ประการ" ถ้าไม่ทำจะท่องทำไม!? (คลิป)
อินเนอร์มาเต็ม! ครูไทยแต่งเพลง "ค่านิยม12ประการ" ถ้าไม่ทำจะท่องทำไม!? (คลิป)

เปิดอ่าน 12,418 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา : มุ่งการขยายโครงสร้าง คือเลือกทางสู่ความล้มเหลว โดย ประเสริฐ ตันสกุล
ปฏิรูปการศึกษา : มุ่งการขยายโครงสร้าง คือเลือกทางสู่ความล้มเหลว โดย ประเสริฐ ตันสกุล

เปิดอ่าน 14,821 ครั้ง
รับอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มพลังให้สมอง
รับอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มพลังให้สมอง
เปิดอ่าน 21,973 ครั้ง
แบบธรรมเนียม ประเพณีไทย
แบบธรรมเนียม ประเพณีไทย
เปิดอ่าน 47,709 ครั้ง
มารยาทในการกล่าวขอโทษ (Excuse me)
มารยาทในการกล่าวขอโทษ (Excuse me)
เปิดอ่าน 10,455 ครั้ง
รู้จัก "ไวรัสไข้หวัดหมู" มฤตยูสายพันธุ์ล่าสุด!
รู้จัก "ไวรัสไข้หวัดหมู" มฤตยูสายพันธุ์ล่าสุด!
เปิดอ่าน 20,990 ครั้ง
ราคากลางชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา
ราคากลางชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ